PL EN


2016 | 7 | 19 | 57-75
Article title

Personalizm jako próba jednoczenia „zwaśnionych” antropologii

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest rozjaśnienie we­wnętrznych napięć, jakimi naznaczone są nowożytne ka­tegorie suwerenności i zwierzchnictwa ludowego. Służy temu próba odczytania różnych znaczeń sprawowania zwierzchnictwa ludowego, jakie wywieść można z twór­czości Jana Jakuba Rousseau interpretowanej z perspektyw neorepublikańskiej, humanizmu obywatelskiego, komu­nitarystycznej i liberalnopolitycznej. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Analiza głównych tekstów politycznych Jana Jakuba Rousseau z uwzględnieniem współczesnych kierunków interpreta­cyjnych pokazuje, że te – rozbieżne nieraz interpretacje – należy odczytywać w świetle przedstawionej przez Rober­ta Spaemanna tezy o nieodwracalnym rozbiciu politycznej całości i rozdwojeniu egzystencji prywatnej i egzystencji politycznej u Rousseau. PROCES WYWODU: Realizacji celu naukowego ar­tykułu służy próba odczytania różnych znaczeń spra­wowania zwierzchnictwa ludowego, jakie wywieść można z twórczości Jana Jakuba Rousseau interpreto­wanej z perspektyw neorepublikańskiej, humanizmu obywatelskiego, komunitarystycznej i liberalnopolitycznej. Problematyczna relacja między rozumną wolą powszechną i faktycznym konsensem większości jako jej reprezentacją wynika z prób połączenia dwóch tradycji określanych przez Spaemanna jako klasyczna i nominalistyczna. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Pozwala to ukazać we wnioskach ideę zwierzchnictwa ludowego jako instytucję naznaczoną napięciami wiążącymi się z mieszaną prywatno‑polityczną egzystencją człowieka nowożytnego. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Projekt dobrze urządzone­go społeczeństwa, którego opis odnaleźć można w Umowie społecznej i Uwagach o rządzie polskim, ujawnia dwuznaczności nowożytnej idei suwerenności ludu, która może być uwzględniona przy jej analizie jako naczelnej zasadzie ustrojowej państwa współczesnego.
Year
Volume
7
Issue
19
Pages
57-75
Physical description
Dates
published
2016-12-21
Contributors
References
 • Barth, G. (2013). Hermeneutyka osoby. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Bartnik, Cz.S. (2004). Misterium człowieka. Lublin: Standruk.
 • Bartnik, Cz.S. (2006). Szkice do systemu personalizmu. Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Bartnik, Cz.S. (2008). Personalizm, wyd. 3. Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Berti, E. (2003). Il dibattito sull’identità personale nella filosofia contemporanea. W: A. Pavan (red.), Dire persona. Bologna: Il Mulino, 35 48.
 • Burgos, J.M. (2010). Personalizm, tłum. K. Koprowski. Warszawa: Centrum Jana Pawła II.
 • Buttiglione, R. (2010). Myśl Karola Wojtyły, tłum. J. Merecki. Lublin: In¬stytut Jana Pawła II KUL.
 • Granat, W. (1985). Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
 • Granat, W. (2006). Osoba ludzka, wyd. 2. Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Guzowski, K. (2008). Bartnik Czesław. W: A. Pavan (red.), Enciclopedia della persona nel XX secolo. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 85 90.
 • Kopania, J. (2004). Kartezjusz. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 5. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 523 527.
 • Kowalczyk, M. (2008). Ku historiologii personalistycznej. Teologia w Pol¬sce, 2,2, 299 306.
 • Kowalczyk, S. (2010). Nurty personalizmu – od Augustyna do Wojtyły. Ko¬lekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Kowalczyk, S. (2012). Personalizm – podstawy, idee, konsekwencje. Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Mounier, E. (1947). Qu’est ce que le personnalisme?. Paris: PUF.
 • Mounier, E. (1949). Le personnalisme. Que sais je?. Paris: Ed. du Seuil.
 • Rigobello, A. (1978). Il personalismo. Roma: Città Nuova Ed.
 • Santinello, G. (1992). Bilancio del personalimo cristiano, w: Persona e personalismo. Padova: Fondazione Lanza, 77 98.
 • Turek, J. (2006). Materializm. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 7. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin. Pozyskano z: http://www.ptta.pl/pef/pdf/m/materializm.pdf.
 • Witko, K. (2012). Wcielenie – osoba – zaangażowanie. Emmanuela Mouniera personalizm chrześcijański. Lublin: Gaudium.
 • Wojtyła, K. (2010). Osoba i czyn, wyd. 3. Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2016-volume-7-issue-19-article-757
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.