PL EN


2017 | 8 | 22 | 109-130
Article title

Kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w kontekście negocjacji handlowych na forum WTO i Brexitu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest określenie, w jaki sposób udział Unii Europejskiej (UE) w negocjacjach dotyczących liberalizacji handlu międzynarodowego na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) wpływał na dotychczasowe zmiany Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz jak nowe wyzwania związane z dążeniem do zakończenia Rundy Doha i Brexitem mogą oddziaływać na przyszły kształt WPR. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem badawczym publikacji jest rozpoznanie skali i zakresu wpływu wybranych czynników ze sfery stosunków międzynarodowych na kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej. W ramach procesu badawczego wykorzystano tradycyjne studia literatury, przegląd raportów Komisji Europejskiej oraz analizę danych statystycznych Eurostat i Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu. PROCES WYWODU: Analizę rozpoczęto od przedstawienia kluczowych reform Wspólnej Polityki Rolnej, następnie zbadano, jak negocjacje na forum GATT i WTO wpłynęły na kierunki tych zmian. W dalszej kolejności rozpatrywano przyczyny zróżnicowanego podejścia poszczególnych państw członkowskich UE do rewizji WPR i problemu liberalizacji handlu rolnego. W końcowej części analizy nakreślono potencjalne skutki Brexitu w obszarze unijnej polityki rolnej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza wykazała, że ważnym impulsem reform WPR do 2008 r. było dążenie Unii Europejskiej do wypracowania proaktywnego stanowiska w negocjacjach WTO i presja wywierana przez jej partnerów handlowych na forum wielostronnym. W późniejszym okresie, wobec braku końcowego porozumienia negocjacji Rundy Doha, wpływ WTO jako impulsu dla zmian WPR wyraźnie osłabł. Pojawiły się natomiast nowe wyzwania, związane m.in. z Brexitem, które będą wymagały poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania i finansowania WPR. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W badaniach dotyczących ewolucji WPR niezbędne jest uwzględnianie jej kontekstu międzynarodowego. Przyjęcie perspektywy „od zewnątrz do wewnątrz” pozwala na identyfikację dodatkowych czynników wpływających na reformy WPR.
Year
Volume
8
Issue
22
Pages
109-130
Physical description
Dates
published
2017-04-25
Contributors
References
 • Bołoz, R. (2015). Polityka regionalna jako narzędzie rozwoju konkurencyjności regionów. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, vol. 1, no. 99-117.
 • Cunha, A. i Swinbank, A. (2011). An Inside View of the CAP Reform Process: Explaining the MacSharry, Agenda 2000 and Fischler Reforms. Pozyskano z: http://www.oxfordscholarship.com/view/10.10930 (dostęp: 02.11.2016).
 • Dugiel, W. (2009). Zmiany w światowym systemie handlu. Perspektywa dla Unii Europejskiej. Warszawa: Centrum Europejskie Natolin. Pozyskano z: http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_31.pdf (dostęp: 05.11.2016).
 • European Commission. (2013). Overview of CAP Reform 2014-2020. Pozyskano
 • z: http://ec.europa.eu/agriculture/policy‑perspectives/policy‑briefs/05_en.pdf (dostęp: 02.11.2016).
 • European Commission, DG Agriculture and Rural Development. (2016).
 • Statistical Factsheet. European Union. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets_en, (dostęp: 25.10.2016).
 • Eurostat. (2016). Pozyskano z: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets_en (dostęp: 25.10.2016).
 • Grochowska, R. (2012). Możliwości rozwoju rolnictwa unijnego w wyniku zmian Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy rolnictwa światowego, tom 12(27), 76-82.
 • Hajdukiewicz, A. (2009). Reformy Wspólnej Polityki rolnej a pozycja Unii Europejskiej w multilateralnych negocjacjach na forum WTO i w światowym handlu rolnym. W: Maciejewski i S. Wydymus (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej.
 • Kraków: Fundacja UEK.
 • Kmieciak, R., Puślecki, Z.W. i Walkowski M. (2010). Wspólna polityka rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej. Warszawa: Elipsa.
 • Komisja Europejska. (2013). Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) – wyjaśnienie najważniejszych elementów. Pozyskano z: http://europa.eu/rapid/press‑release_ MEMO-13-621_pl.htm (dostęp: 02.11.2016).
 • Kosior, K. (2011). Koncepcje reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku. Gospodarka Narodowa, 5-6, 85-104.
 • Kowalski, A. (2008). Globalizacja, Unia Europejska a światowy handel żywnością. Nowe Życie Gospodarcze, 10, 2-5.
 • Matthews, A. (2015). Gainers and losers from the CAP budget. Pozyskano z: http://capreform.eu (dostęp: 25.10.2016).
 • Matthews, A. (2016). Impact of Brexit on CAP budget net balances for remaining Member States. Pozyskano z: http://capreform.eu (dostęp: 25.10.2016).
 • Parlament Europejski. (2016). Porozumienie WTO w sprawie Rolnictwa. Pozyskano z: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.2.7.pdf (dostęp: 02.11.2016).
 • Puślecki, Z.W. (2012). Zależności między WTO i Unią Europejską w polityce rolnej w warunkach globalizacji. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy rolnictwa światowego, tom 12(27), 66-76.
 • Swinbank, A. (2016). Interakcje między działaniami zewnętrznymi UE a wspólną polityką rolną. Parlament Europejski, Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności. Pozyskano z: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/supporting‑analyses‑search.html. (dostęp: 02.11.2016).
 • Urbaniec, M. (2015). Sustainable Development Indicators in Poland: Measurement and System Evaluation. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(1), 119-134, DOI: http://dx.doi.org/10.15678/ EBER.2015.030109.
 • World Bank Group. (2016). World Development Indicators. Pozyskano z: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NV.AGR.TOTL.ZS (dostęp: 02.11.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2017-volume-8-issue-22-article-897
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.