PL EN


2017 | 8 | 22 | 171-192
Article title

Brexit a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Wielkiej Brytanii

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza potencjalnych skutków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w obszarze napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do tego kraju. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Biorąc pod uwagę obecną intensywność i strukturę powiązań kapitałowych Wielkiej Brytanii z państwami członkowskimi UE, rodzi się pytanie o możliwość odwrócenia – wskazywanych przez teorię integracji – efektów inwestycyjnych w procesie dezintegracji państw o utrwalonych i rozległych powiązaniach kapitałowych i produkcyjnych. W badaniach została zastosowana metoda analityczno‑deskryptywna z wykorzystaniem źródeł literatury oraz danych statystycznych brytyjskiego Office for National Statistics i UNCTAD oraz badań ankietowych Ernst & Young. Prezentowane statystyki oraz wyniki badań dotyczą w większości lat 2005-2014, a tam, gdzie było to możliwe, również 2015 r. PROCES WYWODU: Artykuł składa się z trzech części. Na wstępie, w nawiązaniu do teorii integracji, zostały omówione skutki procesu integracji gospodarczej dla przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych na obszarze integrującym się. Następnie scharakteryzowano główne tendencje w zakresie wielkości i struktury branżowej BIZ lokowanych w Wielkiej Brytanii oraz wskazano kraje – głównych inwestorów. Analizę kończy omówienie wybranych, najważniejszych czynników, które mogą oddziaływać na rozwój napływu BIZ do Wielkiej Brytanii po jej wyjściu z Unii Europejskiej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Fundamentalne znaczenie w oddziaływaniu Brexitu na rozwój napływu BIZ do Wielkiej Brytanii będzie miał ostateczny kształt instytucjonalny wzajemnej współpracy UE z tym państwem. Wydaje się, iż istniejący poziom integracji realnej Wielkiej Brytanii i państw członkowskich UE wymusi na partnerach przyjęcie formy współpracy zbliżonej do wspólnego rynku. W tym wypadku przewidywane obniżenie napływu BIZ na Wyspy może przyjąć ograniczone rozmiary, a przy tym będzie ono głównie pochodną czynników związanych z niepewnością polityczną i – wywołanym Brexitem – osłabieniem tempa wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii. Jeśli jednak scenariusz wzajemnych, unijno‑brytyjskich relacji będzie inny, negatywne skutki Brexitu dla napływu BIZ do Wielkiej Brytanii przyjmą znacznie większe rozmiary. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Istnieje potrzeba teoretycznego opisu zjawisk dezintegracji, gdyż na gruncie teorii integracji nie jest on możliwy. Szczególnie interesującym problemem badawczym wydaje się tempo procesów dezintegracji, gdyż realne efekty procesów integracji, pomimo dezintegracji formalnej, będą nadal utrzymywały się w czasie.
Year
Volume
8
Issue
22
Pages
171-192
Physical description
Dates
published
2017-04-25
Contributors
References
 • Baker, J., Carreras, O., Piggott, R., Ebell, M., Kirby, S., Meaning, J., Warren, J. i Hurst, I. (2016). The short‑term economic impact of leaving the EU. National Institute Economic Review, 236, 108-120.
 • Baldwin, R., Di Nino, V., Fontagne, L., De Santis, R. i Taglioni, D. (2008). Study on the Impact of the Euro on Trade and Foreign Direct Investment. European Economy Economic Papers, 321.
 • Barrell, R. i Pain, N. (1997). Foreign direct investment, technological change, and economic growth within Europe. The Economic Journal, 107(445), 1770-1786.
 • Barrett, A., Bergin, A., Fitzgerald, J., Lambert, D., McCoy, D. Morgenroth, E. i Studnicka, Z. (2015). Scoping the possible economic implications of Brexit on Ireland. Economic and Social Research Institute Research Series, 48.
 • Beer, F.M. i Cory, S.N. (1996). The location determinants of U.S. foreign direct investment in the European Union. Journal of Financial And Strategic Decisions, 9(2), 43-53.
 • Bertrand, O. i Madariaga, N. (2003). U.S. Greenfield Investments and M&A location: impact of American continental integration and Insider vs. Outsider position. W: Royal Economic Society Annual Conference 2003. Royal Economic Society. Pozyskano z: http://repec.org/res2003/Bertrand.pdf.
 • Borońska‑Hryniewiecka, K., Kaca, E., Płóciennik, S. i Toporowski, P. (2016). Relacje Unia Europejska – Wielka Brytania po ewentualnym Brexicie. Stanowiska Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Polski. Warszawa: PISM.
 • Campa, J. i Guillen, M.F. (1996). Spain: A Boom from Economic Integration. W: J.H. Dunning i R. Narula (eds.), Foreign Direct Investment and Governments. New York: Routledge, 207-239.
 • Campos, N.F. i Coricelli, F. (2015). Some unpleasant Brexit econometrics. Pozyskano z: http://voxeu.org/article/some‑unpleasant‑brexit‑econometrics.
 • Clegg, J. i Scott‑Green, S. (1999). The Determinants of New FDI Capital Flows into the EC. A Statistical Comparison of the USA and Japan. Journal of Common Market Studies, 37(4), 597-616.
 • Crafts, N. (2016). The Growth Effects of EU Membership for the UK: a Review of the Evidence. Competitive Advantage in the Global Economy (CAGE), Global Perspectives Series: Paper 7. Pozyskano z: http://www. smf.co.uk/wp‑content/uploads/2016/04/SMF-CAGE-The‑Growth‑Effects‑of‑EU-Membership‑for‑the‑UK-a‑Review‑of‑the‑Evidence‑pdf.
 • Daszkiewicz, N. (2014). Europeizacja działalności gospodarczej w warunkach jednolitego rynku europejskiego. Horyzonty Polityki, 4(2), 151-167.
 • De Grauwe, P. (2016). Economics of Monetary Union. 9th Edition. Oxford: Oxford University Press.
 • Dhingra, S., Ottaviano, G., Sampson, T. i Van Reenen, J. (2016a). The consequences of Brexit for UK trade and living standards. CEP Brexit Analysis paper CEPBREXIT02. London: London School of Economics and Political Science.
 • Dhingra, S., Ottaviano, G., Sampson, T. i Van Reenen, J. (2016b). The impact of Brexit on foreign investment in the UK. CEP Brexit Analysis paper CEPBREXIT03. London: London School of Economics and Political Science.
 • Dunning, J.H. (1997). The European internal market programme and inbound foreign direct investment. Journal of Common Market Studies, 35(2), 189-223.
 • Ebell, M. i Warren, J. (2016). The long‑term economic impact of leaving the EU. National Institute Economic Review, 236, 121-138.
 • Ernst & Young. (2012). Ernst & Young’s 2012 UK attractiveness survey. Staying ahead of the game. Pozyskano z: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2012_UK_Attractiveness_Survey/$FILE/EY_2012_UK_Attractiveness_Survey%20.pdf.
 • Ernst & Young. (2016). E&Y attractiveness survey UK 2016. Positive rebalancing? Pozyskano z: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2016-UK-Attractiveness‑Survey/$
 • FILE/EY-UK-Attractiveness‑Survey-2016.pdf.
 • Global Counsel. (2015). BREXIT: the impact on the UK and EU. Pozyskano z: https://www.global‑counsel.co.uk/sites/default/files/special‑reports/downloads/Global%20Counsel_Impact_of_Brexit.pdf.
 • Gulen, H. i Ion, M. (2016). Policy uncertainty and corporate investment. The Review of Financial Studies, 29(3), 523-564.
 • Handley, K. i Limão, N. (2015). Trade and Investment under Policy Uncertainty: Theory and Firm Evidence. American Economic Journal: Economic Policy, American Economic Association, 7(4), 189-222.
 • IMF. (2016). United Kingdom: Selected Issues. IMF Country Report, 169.
 • Julio, B. i Yook, Y. (2012). Political uncertainty and corporate investment cycles. The Journal of Finance, 67(1), 45-84.
 • Kelly, B., Pastor, L. i Veronesi, P. (2014). The price of political uncertainty: Theory and evidence from the option market. National Bureau of Economic Research Working Paper, 19812.
 • Kierzenkowski, R., Pain, N., Rusticelli, E. i Zwart, S. (2016). The Economic Consequences of Brexit: A Taxing Decision. OECD Economic Policy Papers, 16.
 • Kindleberger, C.P. (1966). European Integration and the International Corporation. Columbia Journal Of World Business, 1, 65-73.
 • Mansfield, I. (2014). A Blueprint for Britain: Openness not Isolation. W: R. Buckle, T. Hewish, J.C. Hulsman, I Mansfield i R. Oulds, Brexit: Directions for Britain Outside the EU. London: Institute of Economic Affairs, 1-58.
 • Marszk, A. (2014). Economic Integration and Foreign Direct Investment: Review of Main Theoretical Concepts. Entrepreneurial Business and Economics Review, 2 (3), 79-89.
 • Molle, W. (2006). The Economics of European Integration. Theory, Practice, Policy. 5th Edition. London: Routledge.
 • OECD. (2016). The consequences of Brexit: a taxing decision. OECD Economic Policy Paper, 16.
 • Office for National Statistics. (2015). Inward Foreign Direct Investment (FDI) Involving UK Companies, 2014 (Directional Principle). Pozyskano z: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re‑reference‑tables.html?edition=tcm%3A77-392545.
 • Pain, N. (1997). Continental drift: European integration and the location of UK foreign direct investment. The Manchester School of Economic & Social Studies, 65(S), 94-117.
 • Piris, C. (2016). If the UK votes to leave: The seven alternatives to EU membership. Policy Brief, Centre for European Reform. Pozyskano z : https://www.cer.org.uk/sites/default/files/pb_piris_brexit_12jan16.pdf.
 • Simionescu, M. (2016). The Impact of BREXIT on the Foreign Direct Investment in the United Kingdom. Bulgarian Economic Papers, 2016-07.
 • Simőes, V.C. (1992). European Integration and the Pattern of FDI Inflow in Portugal. W: J. Cantwell (ed.), Multinational Investment in Modern Europe. Aldershot: Edward Elgar, 256-297.
 • Straathof, B., Linders, G.J, Lejour, A. i Möhlmann, J. (2008). The Internal Market and the Dutch Economy. CPB Document, 168. Pozyskano z: https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/internal‑market‑and‑dutch‑economy‑implications‑trade‑and‑economic‑growth.pdf.
 • UNCTADSTAT. (2016). Pozyskano z: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx.
 • Wach, K. (2013). Europeizacja – próba systematyki i konceptualizacji podejść badawczych. Horyzonty Polityki, 4(8), 15-50.
 • Wysokińska, Z. i Witkowska, J. (2002). Integracja europejska. Rozwój rynków. Warszawa: PWN.
 • Yannopoulos, G.N. (1990). Foreign Direct Investment and European Integration; The Evidence from the Formative Years of the European Community. Journal of Common Market Studies, 28(3), 235-259.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2017-volume-8-issue-22-article-935
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.