PL EN


2017 | 8 | 23 | 163-182
Article title

Znaczenie inteligencji kulturowej w zarządzaniu międzynarodowymi zespołami projektowymi

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: celem artykułu jest określenie roli inteligencji kulturowej w kierowaniu międzynarodowymi zespołami projektowymi ze szczególnym uwzględnieniem zespołów wirtualnych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest analiza inteligencji kulturowej i jej komponentów w kontekście przyjmującej różne formy pracy zespołowej w otoczeniu międzynarodowym. W artykule wykorzystano narzędzie badawcze w postaci studiów i analizy źródeł literaturowych, natomiast do zaprezentowania uzyskanych wyników posłużono się metodą opisową. PROCES WYWODU: Wywód składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej zaprezentowano przemiany, jakie niesie globalizacja w sferze organizowania pracy oraz wykorzystywania międzynarodowych talentów. W drugiej poddano analizie koncepcję inteligencji kulturowej i jej komponentów w kontekście pracy zespołów międzynarodowych. W części trzeciej przeanalizowano typy zespołów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem zespołów wirtualnych, koncentrując się na ich problemach komunikacyjnych, wynikających z niedostatecznego poziomu inteligencji kulturowej członków i liderów. Rozważania oparto na literaturze przedmiotu i wynikach badań empirycznych, zawartych w raportach firm konsultingowych. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Inteligencja kulturowa, stanowiąca stosunkowo nowy konstrukt, nie znalazła szerszego odzwierciedlenia w polskiej literaturze dotyczącej zarzadzania zasobami ludzkimi, dlatego oparto się głównie na analizie źródeł anglojęzycznych. Wyniki przeprowadzonych badań literaturowych wskazują, że rośnie znaczenie pracy zorganizowanej w formie międzynarodowych zespołów projektowych, które coraz częściej mają charakter wirtualny, gdzie prawidłowa komunikacja odgrywa kluczową rolę. Jedną z ważniejszych barier w ich skutecznym działaniu stanowią nieporozumienia o charakterze kulturowym.   WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Kierownictwo przedsiębiorstw, działających na rynku globalnym powinno przywiązywać większą wagę do szkoleń kulturowych kadry zarządzającej, zaangażowanej w operacje międzynarodowe. Odnosi się to w szczególności do prac projektowych, wykonywanych przez zespoły złożone z przedstawicieli różnych kultur, których wzajemne kontakty mają głównie lub wyłącznie charakter wirtualny. Należy rekomendować, aby rozpoczęcie prac przez tego typu zespoły poprzedzone było osobistym spotkaniem członków, połączonym ze szkoleniem kulturowym i możliwością nawiązania relacji interpersonalnych.
Year
Volume
8
Issue
23
Pages
163-182
Physical description
Dates
published
2017-07-21
Contributors
References
 • Adler, N.J., (1991, s. 126-127). International Dimensions of Organizational Behavior, Belmont, California: The Wadsworth International Dimensions of Business Series
 • Ang, S., Van Dyne, L., (2015). Handbook on Cultural Intelligence. Theory, Measurement, and Aplications, London and New York: Routledge.
 • Bamwell, D., Nedrick, E., Rudolph, M., Sesay, M., Wellen, W., (2014). Leadership of International and Virtual Project Teams, International Journal of Global Business, 7, (2), 5.
 • Business Dictionary, (2016). http://www.businessdictionary.com/definition/virtual-team.html, dostęp 20.10.2016
 • Deloitte, (2015). Global Human Capital Trends 2015, Leading in the new world of work. Deloitte University Press, deloitte_2015GlobalHumanCapitalTrends. pdf, dostęp 15.09.2016
 • Deloitte, (2016). Global Human Capital Trends 2016, The new organization: Different by design. Deloitte University Press, https://www2.deloitte.com, dostęp 19.11.2016
 • Duarte, D.L., Snyder, N.T., (2011, s. 5). Mastering Virtual Teams, Strategies, Tools, and Techniques That Succeed, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Dube, L., Pare, G., (2004, s. 4). Multifaceted nature of Virtual Teams, W: D.J. Pauleen (red.), Virtual Teams, Projects, Protocols and Processes, Hershey, London: Idea Group Publishing.
 • Earley, P.C., (2002). Redefining Interactions Across Cultures and Organizations. Moving Forward with Cultural Intelligence. Research in Organizational Behavior, vol. 24, 271-299.
 • Earley, P.C., Ang, S., (2003). Cultural Intelligence. Individual interactions across cultures. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
 • Earley, P.C., Mosakowski, E., (2004). Cultural Intelligence. Harvard Business Review, October.
 • Earley, P.C., Petersen, R.S., (2004). The Elusive Cultural Chameleon. Cultural Intelligence as a New Approach to Intercultural Training for the Global Manager. Academy of Management Learning and Education, vol. 3, No. 1, 100-115.
 • Global Trends Impacting the Future of HR Management. Engaging and Integrating Global Workforce. (2015). SHRM Foundation, The Economist Intelligence Unit Unlimited, https://www.shrm.org/, dostęp 10.10.2016
 • Schroeder, J., (2010, s. 228-229). Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, s. 228-229, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Simkhovych, D., (2009). The relationship between intercultural effectiveness and perceived project team performance in the context of international development, International Journal of Intercultural Relations, 33, 383.
 • Simpson, D., (2012, s. 187-200). Wpływ uwarunkowań kulturowych na zarządzanie projektami międzynarodowymi, W: B. Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Rymarczyka, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Stahl, G., Maznveski, A., Voight a., Jonsen, K., (2010). Unraveling the effects of cultural diversity in terms: a meta-analysis of research on multicultural work groups, Journal of International Business Studies, 41 (4), 690-709
 • Thomas, D.C., Inkson, K., (2004). Cultural Intelligence. San Francisco: Berret-Koehler Publishers.
 • Van Dyne, L., Ang, S., Ng, K.Y., Rockstuhl, T., Tan, M.L., Kok, C., (2012). Sub-Dimensions of the Four Factor Model of Cultural Intelligence. Expanding the Conceptualization and Measurement of Cultural Intelligence, Social and Personality Psychology Compass, vol. 6, no. 4.
 • Witchalls, C., (2009, s. 1-3). Managing virtual teams. Taking a more strategic approach. A report from the Economist Intelligence Unit, London: The Economist Intelligence Unit.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2017-volume-8-issue-23-article-938
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.