PL EN


2017 | 8 | 23 | 183-204
Article title

Stanowisko Niemiec w procesie dalszego przewodzenia w Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niemcy są zaliczane do najważniejszych i bardzo ciekawych gospodarek współczesnego świata. Głównym “motorem” niemieckiej gospodarki był i pozostanie eksport wspólnie z wydatkami konsumpcyjnymi. W tym zakresie bezsprzecznym atutem pozostają działania na rzecz ciągłego wzrostu innowacyjności i wdrażania coraz to nowych rozwiązań technologicznych, z czego od lat słyną niemieckie przedsiębiorstwa i oferowane przez nie produkty. Ze względu na coraz częściej poruszane na arenie międzynarodowej tematy ekologii i dbania o środowisko naturalne, w przyszłości znaczenia dla zagranicznych importerów przy wyborze towaru nabierać będą kwestie prowadzenia produkcji w sposób zrównoważony i w zgodzie z przyrodą, na co, zdaniem badaczy, niemieccy przedsiębiorcy również powinni zwrócić szczególna uwagę. Jeżeli natomiast chodzi o rolę, jaka Niemcy miałyby odegrać w dalszym procesie integracyjnym to opinie  na ten temat są podzielone. Chociaż panuje przekonanie, że kraj ten jest bezsprzecznym i jedynym odpowiednim kandydatem do objęcia ewentualnego formalnego przewodnictwa w Unii Europejskiej, to równocześnie można spotkać się z zarzutami pod adresem władz niemieckich i prowadzonej przez nie polityki, jako niekorzystnej w odniesieniu do szeroko rozumianego dobra wspólnoty.
Keywords
Year
Volume
8
Issue
23
Pages
183-204
Physical description
Dates
published
2017-07-21
Contributors
References
 • Autor proszony jest o poprawę na APA według wymagań Redakcji HP
 • Berggruen N., Gardels N. (2013), The Next Europe. Toward a Federal Union, Foreign Affairs issue July/August.
 • https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2013-06-11/next-europe (dostęp: 20.05.2015).
 • Czachur W., 2014, Niemiecka polityka europejska – między kontynuacją a zmianą, [w:] A. Hall, W. Chachur, P. Biskup (red.), Polityka europejska trzech kluczowych państw członkowskich Unii Europejskiej (Francja, Niemcy, Wielka Brytania), Forum Inicjatyw Rozwojowych, Warszawa.
 • Flejterski S., Jodkowska L., 2012, Perspektywy rozwoju niemieckiej gospodarki i finansów a przyszłość Unii Europejskiej, [w:] W. Bieńkowski, S.I. Bukowski, G. Olszewska (red.), Przyszłość integracji europejskiej – konkurencyjność i rynki, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Götze M., 2012, Kryzys i przyszłość strefy euro, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Götze M., 2014, Dominujące wątki niemieckiego dyskursu o kryzysie i przyszłości strefy euro. Źródła, rozwiązania i wyzwania – kryzys w strefie euro z perspektywy RFN, [w:] J. Olszyński, A. Bielig (red.) Nowe zjawiska w gospodarce Niemiec i polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Góralczyk B., 2014, Kryzys 2008 r. a nowa rola Unii Europejskiej na scenie globalnej, [w:] B. Góralczyk (red), Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej – razem czy osobno?, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Grygiel J., 2016, The Return of Europes Nations States, The Upside to the UE Crisis, „Foreign Affairs”, September, October, Nr 5.
 • Gwiazda A., 2000, Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Orenstein M.A., (2014), Poland. From Tragedy to Triumph, “Foreign Affairs, January-February, Number 1.
 • Pisani – Ferry J., 2012, The Euro crisis and the New impossible tri nity, Bruegel Policy Contrubution issue 2012/01.
 • Płóciennik S., 2016, Zróżnicowana integracja i remedium na kryzys UE, „Sprawy Międzynarodowe”, 2016, nr 2.
 • Soros G., 2012, Tragedia Unii Europejskiej, Przegląd polityczny nr 115-116/2012.
 • Spath D., 2013, Produktionsarbeit der Zukunft – Industrie 4.0, Fraunhofer Verlag, Berlin.
 • Sporek T., 2006, Globalizacja a regionalizacja – wzajemne relacje, w: Unia Europejska – wyzwania bliskiej przyszłości, pod red. E. Kawackiej-Wyrzykowskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Sporek T., 2010, Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Sporek T., 2012, Niemiecki przemysł motoryzacyjny na tle wybranych krajów, regionu i świata - konkurencyjność, innowacyjność i wartość eksportu, w: Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym, red. St. Wydymus, M. Maciejewski, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny Kraków.
 • Sporek T., 2014, Uwagi na temat gospodarki niemieckiej, [w:] T. Sporek, S. Talar (red.), Studia Ekonomiczne, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej, Nr 184.
 • Sporek T., 2016, Perspektywy rozwoju Niemiec i ich znaczenie dla dalszego poszerzenia i pogłębienia integracji europejskiej, „Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, nr 269.
 • Sporek T., 2016, Stany zjednoczone dominującym mocarstwem, we współczesnym świecie, (w:) Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw, red. S. Wydymus, M. Maciejewski, CeDeWu, Warszawa.
 • Steinmeier Frank-Walter, 2016, Germany’s New Global Role, „Foreign Affairs”, July, August, Nr 4.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode+tec00001 z 20 grudnia 2012
 • https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/Indicators/LongTermSeries/NationalAccounts/Irvgr02.html z 20 grudnia 2012
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsde100&language=en z 6 stycznia 2013
 • https://www.destatis.de.EN/FactsFigures/Indicators/LongTermSeries/NationalAccounts/Irvgr0.2html?cms_gtp=150332_list%253D2&https=1 z 5 stycznia 2013
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=17plugin=1&language=en&pcode=tec00115 z 5 styczni 2013
 • https://www.destatis.de.EN/FactsFigures/Indicators/LongTermSeries/NationalAccounts/Irvgr0.2html?cms_gtp=150332_list%253D2&https=1 z 5 stycznia 2013
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=17plugin=1&language=en&pcode=tec00115 z 5 styczni 2013
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&languahe=en&pcode=tec00118&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 z 20 grudnia 2012
 • http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=101 z 12 marca 2013
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tet00002&language=en z 11 stycznia 2013
 • https//:www.destatis.de/EN/FactsFigures/Indicators/LongTermSereies/LabourMarket/Irarb002.html z 5 stycznia 2013
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdec420&language=en z 5 stycznia 2013
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2017-volume-8-issue-23-article-945
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.