PL EN


2017 | 8 | 23 | 11-36
Article title

Rozwój ekonomiczny i współpraca z zagranicą w obliczu różnych systemów polityczno-gospodarczych. Studium przypadku Polski, Białorusi i Serbii

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem opracowania jest weryfikacja hipotezy, zgodnie z którą spośród gospodarek doganiających względnie lepsze wyniki osiągają gospodarki otwarte, oparte na systemie demokratycznym oraz rynku. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Analizę prowadzimy na przykładzie związków między systemami polityczno-gospodarczymi a możliwościami rozwojowymi Polski, Białorusi i Serbii. Stosujemy podejście interdyscyplinarne, wykorzystując narzędzia należące do instrumentarium nauk ekonomicznych, prawnych i politycznych. PROCES WYWODU: Analizujemy procesy tworzenia systemów politycznych i gospodarczych oraz związki między tymi systemami a możliwościami rozwojowymi państw. Te ostatnie badamy i porównujemy na podstawie podstawowych wskaźników makro- i mikroekonomicznych (PKB, PKB pc, eksportu, sald bilansów handlowych oraz wielkości i charakterystyki napływu BIZ). WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analizę utrudniają wątpliwości co do wiarygodności danych statystycznych, zwłaszcza dotyczących Białorusi, a także – po części przynajmniej – nierynkowy charakter gospodarki tego państwa. Dodatkowym problemem jest względnie późne powstanie Serbii jako samodzielnego państwa. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Weryfikacja hipotezy o dodatniej korelacji między wprowadzeniem w życie zasad społeczeństwa demokratycznego, państwa prawa i gospodarki rynkowej a sukcesem gospodarczym nie powiodła się. Na podstawie analizy danych makroekonomicznych Polski, Białorusi i Serbii nie potwierdziliśmy hipotezy dotyczącej związku otwartości gospodarki z sukcesem gospodarczym głównie z powodu niedoskonałości dostępnych danych.
Year
Volume
8
Issue
23
Pages
11-36
Physical description
Dates
published
2017-07-21
Contributors
References
 • Baszkiewicz, J. (1981). Wolność, równość, własność: rewolucje burżuazyjne. Warszawa: Czytelnik.
 • Cichoracki, M. (2012). Marksowski materializm historyczny – koncepcja związku między bazą a nadbudową oraz prymatu czynników ekonomicznych. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 1(1), 133-138.
 • Czarny, E., Menkes, J. i Toporowski, P. (2009). Gazprom – threat to Europe? Poznań University of Economics Review, 9(1), 44-66.
 • Czarny, E. i Śledziewska, K. (2012). Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski. Warszawa: PWE.
 • Djilas, M. (1957). The New Class: An Analysis of the Communist System. London: Harcourt Brace Jovanovich.
 • Friedman, T.L. (1999). The Lexus and the Olive Tree. Understanding Globalization. New York: Picador.
 • Fukuyama, F. (1996). Koniec historii. Poznań: Zysk i S‑ka.
 • Kaliński, J. i Landau, Z. (2003). Gospodarka Polski w XX wieku. Warszawa: PWE.
 • Lane, D. (2015). Eurasian Integration as a Response to Neoliberal Globalization. W: D. Lane i V. Samokhvalov (red.), The Eurasian Project and Europe. Regional Discontinuities and Geopolitics. New York: Palgrave Macmillan, 3-22.
 • UNCTAD. (2016). Pozyskano z: http://unctadstat.unctad.org/wds/
 • ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en (dostęp: 15.06.2016).
 • Vinokurov, E. i Libman, A. (2014). Do economic crises impede or advance regional economic integration in the post-Soviet space? PostCommunist Economies, 26(3), 341-358.
 • Waltz, K.N. (2000). Structural Realism after the Cold War. International Security, 25(1), 5-41.
 • Wrzosek, W. (1995). Losy jednej metafory: „rewolucja”. W: W. Wrzosek, Historia, kultura, metafora. Narodziny nieklasycznej historiografii. Wrocław: FNP, 13-45.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2017-volume-8-issue-23-article-981
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.