PL EN


2017 | 8 | 24 | 11-28
Article title

Zarządzanie migracjami jako dobro publiczne: rola Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Podstawowym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jaką rolę odgrywa Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) w zakresie zarządzania międzynarodowymi migracjami. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł ten wykorzystuje koncepcje globalnych dóbr publicznych w celu weryfikacji, w jakim aspekcie zarządzanie migracjami i zapewnianie usług z nimi powiązanych może stanowić dobro publiczne w skali międzynarodowej. Autor posługuje się analizą studium przypadku, przedstawiając historię i ewolucję działalności IOM oraz sposób, w jaki organizacja usiłuje w swojej bieżącej aktywności pogodzić rozbieżne interesy państw przyjmujących, wysyłających, tranzytowych, a także samych osób migrujących, zgodnie ze swoją maksymą: „zarządzanie migracjami dla dobra wszystkich”. PROCES WYWODU: Artykuł złożony jest z trzech części. W pierwszej wprowadzono koncepcję globalnych dóbr publicznych, wiążąc ją z problematyką zarządzania migracjami w skali międzynarodowej. W drugiej części opisano historię IOM, analizując ewolucję organizacji i jej działalności. Trzecia część przedstawia wybrane przykłady najnowszych aktywności IOM w zakresie zarządzania migracjami, wskazując na próby godzenia często przeciwstawnych interesów uczestników tego procesu. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Doświadczenia IOM wskazują, że tworzenie globalnego dobra publicznego w przypadku usług zarządzania migracjami jest zadaniem bardzo trudnym, ale jednak możliwym. Mimo pewnych kontrowersji powiązanych z działalnością IOM i podnoszonych przez niektórych jej krytyków organizacja ta – biorąc pod uwagę realne możliwości finansowe i polityczne – realizuje swoje zadania, próbując uwzględnić potrzeby zarówno osób migrujących, jak i państw uwikłanych w ten proces. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zarzuty stawiane IOM wydają się zadziwiająco podobne do krytyki pod adresem ONZ. W obu jednak przypadkach nie bierze się pod uwagę konkretnych możliwości realizowania zadań, które postawiono przed tymi organizacjami. W obliczu narastającej presji demograficznej na kontynencie afrykańskim i częściowo w Azji oraz w związku z powiązanymi z nią natężeniami fal migracyjnych już w nieodległej przyszłości wystąpi naturalna konieczność wzmocnienia finansowego obu tych organizacji.  
Year
Volume
8
Issue
24
Pages
11-28
Physical description
Dates
published
2017-11-03
Contributors
References
 • Adamson, F.B. (2006). Crossing borders: international migration and national security. International Security, 31(1), 165-199.
 • Andrijasevic, R. i Walters, W. (2010). The International Organization for Migration and the international government of borders. Environment and Planning D: Society and Space, 28(6), 977-999.
 • Anh, D.N. (2006). Forced migration in Vietnam: historical and contemporary perspectives. Asian and Pacific Migration Journal, 15(1), 159-173.
 • Appleyard, R. (2001). International Migration policies: 1950‐2000. International Migration, 39(6), 7-20.
 • Ashutosh, I. i Mountz, A. (2011). Migration management for the benefit of whom? Interrogating the work of the International Organization for Migration. Citizenship Studies, 15(01), 21-38.
 • Brzozowski, J. (2012). Perspektywy powstania globalnego reżimu migracyjnego. W: A. Surdej i J. Brzozowski (red.), Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 162-191.
 • Brzozowski, J. i Szarucki, M. (2010). Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów. Gospodarka Narodowa, 3, 63-78.
 • Byman, D. i Speakman, S. (2016). The Syrian Refugee Crisis: Bad and Worse Options. The Washington Quarterly, 39(2), 45-60.
 • Calhoun, C.J. (2002). Imagining solidarity: Cosmopolitanism, constitutional patriotism, and the public sphere. Public Culture, 14(1), 147-171.
 • Dahi, O. (2014). The refugee crisis in Lebanon and Jordan: the need for economic development spending. Forced Migration Review, 47, 11-13.
 • Geiger, M. (2010). Mobility, development, protection, EU-integration! The IOM’s national migration strategy for Albania. W: M. Geiger i A. Pécoud (red.), The politics of international migration management. Palgrave Macmillan UK: London, 141-159.
 • Georgi, F. (2010). For the benefit of some: The international organization for migration and its global migration management. W: M. Geiger i A. Pécoud (red.), The politics of international migration management. Palgrave Macmillan UK: London, 45-72.
 • IOM. (2016). IOM Counts 3,771 Migrant Fatalities in Mediterranean in 2015, IOM – Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji, Genewa. Pozyskano z: http://www.iom.int/news/iom‑counts-3771- migrant‑fatalities‑mediterranean-2015 (dostęp: 04.02.2017).
 • IOM. (2017). Assisted Voluntary Return and Reintegration, IOM – Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji, Genewa. Pozyskano z: https://www.iom.int/assisted‑voluntary‑return‑and‑reintegration (dostęp: 04.02.2017).
 • Milewski, J.J. i Lizak, W., (2002). Stosunki międzynarodowe w Afryce. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Pachocka M. (2016). Globalne dobra publiczne w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju w działalności WHO i UNDP. W: E. Latoszek, M. Proczek i M. Krukowska (red.), Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 65-99.
 • Pakulski, J. (2012). Australijski program wielokulturowości. Biuletyn Migracyjny, 33.
 • Perruchoud, R. (1989). From the intergovernmental committee for European migration to the international organization for migration. International Journal of Refugee Law, 1(4), 501-517.
 • Perruchoud, R. (1992). Persons Falling under the Mandate of the International Organization for Migration (IOM) and to Whom the Organization Services. International Journal of Refugee Law, 4(2), 205-215.
 • Pędziwiatr, K. i Legut, A. (2016). Polskie rządy wobec unijnej strategii na rzecz przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu. W: K.A. Wojtaszczyk i J. Szymańska (red.), Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa. Warszawa: Wydawnictwa UW, 671-691.
 • Salt, J. (1989). A comparative overview of international trends and types, 1950-80. International Migration Review, 23(3), 431-456.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2017-volume-8-issue-24-article-1097
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.