PL EN


2017 | 8 | 24 | 141-165
Article title

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a zmiany konkurencyjności międzynarodowej wybranych krajów rozwijających się

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ukazanie związku między napływem zagranicznych inwestycji bezpośrednich a poziomem konkurencyjności międzynarodowej wybranych krajów rozwijających się. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem badawczym jest wykazanie, że w wyniku napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do wybranej grupy krajów rozwijających się poprawiła się ich konkurencyjność międzynarodowa mierzona wybranymi wskaźnikami. Analizą objęto lata 1995-2015, a wyboru krajów dokonano na podstawie najnowszego rankingu Human Develoment Index 2014. W pracy wykorzystano metody analizy opisowej, w szczególności dynamiki i struktury, jak również metodę normalizacji danych w celu opracowania syntetycznego wskaźnika rozwoju technologii teleinformatycznych (ICT). PROCES WYWODU: Wywód składa się z trzech podstawowych części. W pierwszej przedstawiono udział wybranych krajów rozwijających się w globalnych przepływach zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Część drugą poświęcono analizie wybranych wskaźników konkurencyjności międzynarodowej. Z kolei w części trzeciej przedstawiono porównanie uzyskanych wyników oraz przeanalizowano związek między napływem ZIB a zmianami konkurencyjności wybranych krajów. Wykorzystane dane statystyczne pochodzą z baz publikowanych przez międzynarodowe organizacje (Bank Światowy, WIPO, UNCTAD, UNESCO ITU). WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z badań wynika, że: 1) w ostatnim dwudziestoleciu wzrosło znaczenie krajów rozwijających się w międzynarodowych przepływach zagranicznych inwestycji bezpośrednich; 2) zanotowano wyraźną poprawę międzynarodowej konkurencyjności nowo uprzemysłowionych krajów azjatyckich, zwłaszcza krajów Azji Południowo-Wschodniej, Chin i Indii; 3) osiągnięcia pozostałych krajów objętych badaniem były znacznie skromniejsze niż wymienionej wyżej grupy; 4) konkurencyjność polskiej gospodarki uległa wyraźniej poprawie zwłaszcza po przystąpieniu do Unii Europejskiej, jednak jest ona nadal bardziej zbliżona do poziomu konkurencyjności gospodarek krajów rozwijających się. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Przeprowadzone badania wykazały istnienie związku między napływem zagranicznych inwestycji bezpośrednich a poziomem konkurencyjności wybranych krajów rozwijających się, jednak przeprowadzenie bardziej szczegółowej analizy tego zjawiska wymaga dostępu do odpowiednich danych statystycznych, objęcia badaniami większej grupy krajów, uwzględnienia specyfiki gospodarki kraju goszczącego oraz stopnia zaangażowania inwestorów zagranicznych i krajowych w podnoszenie jej konkurencyjności, a także przeanalizowania innych, trudno mierzalnych przyczyn poprawy lub pogorszenia konkurencyjności analizowanej grupy krajów, np. czynników politycznych, społecznych i prawno-instytucjonalnych.
Year
Volume
8
Issue
24
Pages
141-165
Physical description
Dates
published
2017-11-03
Contributors
References
 • Aitken, B.J. i Harrison, A.E. (1999). Do domestic firms benefit from direct foreign investment? Evidence from Venezuela. American Economic Review, 89(3), 605-618.
 • Barclay, L.A.A. (2000). Foreign Direct Investment in Emerging Economies: Corporate Strategy and Investment Behavior in the Caribbean. London and New York: Routledge.
 • Barrell, R. i Pain, N. (1997). Foreign direct investment, technological change, and economic growth within Europe. Economic Journal, 107(445), 1770-1786.
 • Barrios, S., Görg, H. i Strobl, E. (2005). Foreign direct investment, competition and industrial development in the host country. European Economic Review, 49(7), 1761-1784.
 • Cantwell, J.A. i Bellak, C. (1998). How important is foreign direct investment? Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 60(1), 99-106.
 • Casson, M.C. (red.). (1991). Global Research Strategy and International Competitiveness. Oxford and Cambridge: Basil Blackwell.
 • Caves, R.E. (1974). Multinational firms, competition, and productivity in host‑country
 • markets. Economica, 41(162), 176–193.
 • Cohen, S.D. (2007). Multinational Corporations and Foreign Direct Investment Unsimplified. Oxford: Oxford University Press.
 • de Mello, L.R. (1997). Foreign direct investment in developing countries and growth: a selective survey. Journal of Development Studies, 34(1), 1-34.
 • Dunning, J.H. (red.). (1985). Multinational Enterprises, Economic Structure and International Competitiveness. Chichester and New York: John Wiley & Sons.
 • Dunning, J.H. (2006). FDI, globalisation and development: some implications for the Korean economy and Korean firms. Journal of International Business and Economics, 7(1), 1-19.
 • Dunning J.H. i Lundan S.M. (2008). Multinational Enterprises and the Global Economy. Cheltenham‑Northampton: Edward Elgar.
 • Dutta, S., Lanvin, B. i Wunsch‑Vincent, S. (2016). The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation. Ithaca, Fontainebleau, and Geneva: Cornell University, INSEAD, and WIPO.
 • Hirsch, S. (1967). Location of Industry and International Competitiveness. Oxford: Clarendon.
 • International Telecommunication Union. (2016). Pozyskano z: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx.
 • Jansen, K. (1995). The macroeconomic effects of direct foreign investment: the case of Thailand. World Development, 23(2), 193-210.
 • Klimek, A. (2014). Korporacje transnarodowe z krajów wschodzących w gospodarce światowej. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Lecraw, D.J. (1977). Direct investment by firms from less developed countries. Oxford Economic Papers, 29(3), 442-457.
 • Makino, S., Lau, C.-M. i Yeh, R.-S. (2002). Asset‑exploitation versus asset‑seeking:
 • implications for location choice of foreign direct investment from newly industrialized economies. Journal of International Business Studies, 33(3), 403-421.
 • Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Moosa, I.A. (2002). Foreign Direct Investment. Theory, Evidence and Practice. Houndmills‑Basingstoke: Pelgrave.
 • Moran, T.H. (2002). Beyond Sweatshops: Foreign Direct Investment and Globalization in Developing Countries. Washington: Brookings Institution.
 • Narula, R. i Dunning, J.H. (2000). Industrial development, globalization and multinational enterprises: new realities for developing countries.
 • Oxford Development Studies, 28(2), 141-167. Nunnenkamp, P. i Spatz, J. (2004). FDI and economic growth in developing economies: how relevant are host‑economy and industry
 • characteristics? Transnational Corporations, 13(3), 53-86.
 • Papanastassiou, M. i Pearce, R. (1999). Multinationals, Technology and National Competitiveness. Cheltenham‑Northampton: Edward Elgar.
 • Rugman, A.M. (1980). Internalization as a general theory of foreign direct investment: a re‑appraisal of the literature. Weltwirtschaftliches Archiv, 116(2), 365-379.
 • Sauvant, K.P. (2005). New sources of FDI: the BRICs. Outward FDI from Brazil, Russia, India and China. Journal of World Investment and Trade, 6(5), 639-709.
 • Sun, H. (1998). Macroeconomic impact of direct foreign investment in China: 1979-96. World Economy, 21(5), 675-694.
 • UNCTAD. (2016). UNCTAD. Pozyskano z: http://unctadstat.unctad.org.
 • UNDP. (2016). Human Development Report 2015. Work for Human Development. New York: United Nations Development Programme.
 • UNESCO. (2017). UNESCO. Pozyskano z: http://data.uis.unesco.org. Wei, Y. i Liu, X. (2001). Foreign Direct Investment in China. Cheltenham‑Northampton: Edward Elgar.
 • WIPO. World Intellectual Property Indicators 2016. Geneva: World Intellectual Property Organization.
 • WIPO. (2016). IP Statistics Data Center. Pozyskano z: http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/index.htm.
 • World Bank. (2016). Pozyskano z: http://databank.worldbank.org/data.
 • Wysokińska, Z. (2001). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. Warszawa – Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zorska A. (2007). Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania. Warszawa: PWE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2017-volume-8-issue-24-article-946
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.