PL EN


2017 | 8 | 24 | 167-187
Article title

Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa małopolskiego: Rola zasobów i charakterystyki przedsiębiorstwa

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonej analizy czynników wpływających na proces internacjonalizacji przedsiębiorstw w formie próby określenia roli zasobów przedsiębiorstwa w realizowanej przez nie strategii internacjonalizacji. Artkuł oprócz studiów literaturowych bazuje na własnej ankietyzacji, którą przeprowadzono na celowo dobranej próbie ponad osiemdziesięciu przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie małopolskim. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest ilościowa i jakościowa analiza strategii internacjonalizacji małopolskich przedsiębiorstw. Artykuł wykorzystuje trzy główne narzędzia badawcze, jakimi są tradycyjne studia literaturowe, analiza danych zastanych typu desk research oraz ankietyzacja wśród grupy osób zarządzających polskimi przedsiębiorstwami, które umiędzynarodowiły swoją działalność (badania pogłębione przy wykorzystaniu wywiadów IDI). PROCES WYWODU: Wywód składa się z dwóch zasadniczych elementów: wniosków płynących z analizy literatury przedmiotu w zakresie internacjonalizacji jako strategii oraz wniosków wynikających z części empirycznej artykułu, bazującej na analizie wyników przeprowadzonych badań własnych. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Jedną ze strategii rozwoju współczesnych przedsiębiorstw stały się ostatnio niewątpliwie strategie umiędzynarodowienia, będące konsekwencją postępujących od jakiegoś czasu procesów globalizacji. Wyniki badań zależności pomiędzy posiadanymi przez przedsiębiorstwa zasobami sensu stricto, kompetencjami, jak i zasobami sensu largo, a sposobami i tempem, w jakim przebiega ekspansja, wiążą się z faktem posiadania strategii internacjonalizacji i jej rodzajem oraz ścieżką wdrażania sposobów umiędzynarodowienia. Nie bez znaczenia pozostaje kapitał zagraniczny, zasięg terytorialny internacjonalizacji oraz łączna ilość strategii implementowanych przez małopolskie przedsiębiorstwa. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Podejście do zasobów przedsiębiorstwa zarówno sensu stricto, jak i sensu largo – ma istotny wpływ na proces internacjonalizacji przedsiębiorstw. Zauważono, że im większe znaczenie tych zasobów w przedsiębiorstwie, tym bardziej rozbudowana jest strategia umiędzynarodowienia. Przedsiębiorstwa posiadające ponadprzeciętne zasoby sensu largo mają możliwość bardziej dynamicznej ekspansji. Warto zatem przywiązywać szczególną wagę do zasobów, zwłaszcza kompetencji menedżerskich, gdyż stanowią one nie tylko element przewagi konkurencyjnej, ale także ważny czynnik procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.
Year
Volume
8
Issue
24
Pages
167-187
Physical description
Dates
published
2017-11-03
Contributors
References
 • Belniak, M. (2015a). Factors Stimulating Internationalisation of Firms: An Attempted Holistic Synthesis. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(2), 125-140. Pozyskano z: http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030209.
 • Belniak, M. (2015b). Internacjonalizacja jako kierunek rozwoju przedsiębiorczości firm w województwie małopolskim – wyniki badań empirycznych. W: A. Postuła, J. Majczyk i M. Darecki (red.), Przedsiębiorczość: jednostka, organizacja kontekst. Warszawa: Uniwersytet
 • Warszawski, 32-49.
 • Belniak, M. (2015c). Ogólne otoczenie krajowe i zagraniczne jako egzogeniczny czynnik procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 1(1), 43-59.
 • Cyrson, E. (2002). Nowy paradygmat strategii konkurencji. W: E. Skawińska (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw. Nowe podejście. Warszawa: PWN, 22.
 • Daszkiewicz, N. i Wach, K. (2013). Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. Kraków: Wydawnictwo UEK.
 • Daszkiewicz, N. i Wach, K. (2014). Patterns of Business Internationalisation in Poland: Empirical Results from the V4 Survey. W: A. Durendez i K. Wach (red.), Patterns of Business Internationalisation in Visegard Countries – In search for Regional Specifics. Cartagena: Universidad Politecnica de Cartagena.
 • Drucker, P. (2005). Podstawy zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo MtBiznes.
 • Fonfara, K., Gorynia, M., Najlepszy, E. i Schroeder, J. (2000). Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Gorynia, M. (2000). Podstawy strategii przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. W: M. Gorynia (red.), Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu, 35-39.
 • Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • Jarosiński, M. (2013). Procesy i modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Johanson, J. i Mattsson, L.G. (1993). Internationalization in industrial systems – a network approach. W: P.J. Buckley i P.N. Ghauri (red.), The internationalization of the Firm: A Reader. London: Academic Press.
 • Johanson, J. i Vahlne, J.E. (1990). The mechanism of internationalization. International Marketing Review, 7(4).
 • Johanson, J. i Vahlne, J.E. (1997). The Internationalisation Process of the Firm: A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Commitments. Journal of International Business Studies, 8.
 • Karasiewicz, G. (2013). Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Podejście holistyczne. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage. New York: Free Press.
 • Porter, M.E. (1996). What is strategy. Harvard Business Review, 11-12.
 • Przybylska, K. (2005). Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej. Zeszyty Naukowe WSE w Bochni, 3.
 • Stonehouse, G., Hamill, J., Campbell, D. i Purdie, T. (2001). Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Felberg SJA.
 • Śliwiński, R. (2011). Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Thompson, A. i Strickland, A. (1984). Strategic Management. Concepts and Cases, Business Publications Inc. Texas: Plano.
 • Wach, K. (2012). Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie. Warszawa: PWN.
 • Wach, K. (2014). International Strategies of Businesses: Some Evidence from Internationalised Polish Firms. W: A.S. Gubik i K. Wach (red.), International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries. Miskolc: University of Miskolc, 41-56.
 • Wach, K. i Wojciechowski, L. (2014). The Size and the Strategic International Orientation: The Use of EPRG Model among Polish Family and Non‑Family Firms. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15(7), 143-156.
 • Witek‑Hajduk, M. (2010). Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2017-volume-8-issue-24-article-947
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.