PL EN


2019 | 10 | 30 | 25-38
Article title

Władza polityczna a system polityczny – wokół kategorii politologicznych uwag kilka

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Naczelnym celem badawczym niniejszych rozważań jest ustalenie  znaczenia władzy politycznej  dla efektywności i stabilizacji  systemu politycznego.   PROBLEM I METODY BADAWCZE: Władza polityczna  i system polityczny to kategorie o kluczowym znaczeniu w politologii, stąd też wydaje się  za słuszne podjęcie refleksji naukowej nad wzajemnymi relacjami zachodzącymi pomiędzy władzą polityczną i systemem politycznym, by ten był efektywny i stabilny.  W celu  sprostania postawionemu pytaniu badawczemu sięgnięto po metody badacze właściwe naukom społecznym w tym nauce o polityce i administracji. Szczególnie przydatna okazała się metoda: pogłębiony przegląd literatury naukowej jak też synteza wniosków.- PROCES WYWODU: W pierwszej kolejności przedstawione zostaną desygnaty pojęcia   władzy i władz politycznej(władzy państwowej), w drugiej kolejności ustalona  zostanie definicja systemu  politycznego, w trzeciej kolejności zostanie zwrócona uwaga na rolę jaką władza polityczna z perspektywy teoretycznej   odgrywa w systemie politycznym i wpływa na jego stabilność i efektywność.  WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Władza polityczna odgrywa znaczącą rolę w systemie politycznym. Szczególnie władza polityczna legitymizowana może o wiele bardziej efektywniej wykonywać swoją konstytutywną funkcję „wydawania i egzekwowania decyzji”. Władza polityczna (legitymizowana) ciesząca się zaufaniem społecznym z dużym prawdopodobieństwem może spodziewać się   alternacji. Tak rozumiana władza polityczna z powodzeniem ma wpływ na efektywność systemu politycznego czyniąc go stabilnym.    WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: omawiana problematyka jest ważna i nie tracąca na znaczeniu. Wnioski płynące z przeprowadzonych rozważań szczególnie adresowane są zarówno do politologów jak też polityków (decydentów) odpowiedzialnych za efektywne i stabilne  funkcjonowanie systemu politycznego.  
Year
Volume
10
Issue
30
Pages
25-38
Physical description
Dates
published
2019-03-18
Contributors
References
 • Antoszewski A, System polityczny jako kategoria analizy politologicznej [w:] A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak red., Studia z teorii polityki, tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s.74.
 • Biernat Stanisław, Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999, s. 44.
 • ---
 • Bujwid-Kurek E, Przejawy kontynuacji a procesy zmian w systemie społeczno-politycznym współczesnej Jugosławii (doktryna, realia i doświadczenia praktyczne) [w:]M. Grzybowski red., Ciągłość zmiana w ewolucji systemów politycznych, Krakowska oficyna Wydawnicza, Kraków 1991, s. 140.
 • Chmaj M, Sokół W (red.), Polityka – Ustrój-Idee. Leksykon politologiczny, MORPOL, Lublin 1999, s. 451.
 • ---
 • Deszczyński P, Gołota K (red.), Demokratyczne systemy polityczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 10.
 • Easton D, Varieties of Political Theory, Prentice-Hall Contemporary Political Theory Series, Prentice – Hall, Inc., Englewood Cliffe, New Jersey 1966, s. 150 – 153.
 • Ehrlich S, Wstęp do nauki o państwie i prawie, PWN, Warszawa 1971, s. 13 i n.
 • Herbut R, Antoszewski A, Leksykon politologii, Atla 2, Wrocław 2000, s. 646.
 • Jeziński M, Władza [w:]M. Chmaj, J. Marszałek – Kawa, W. Sokół, Encyklopedia wiedzy politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 438.
 • Kalina-Prasznic U, Leksykon prawniczy, Atla 2, Wrocław 1997, s. 317.
 • Kaute W., Kategoria władzy w archetypie kultury polskiej a tradycja demokracji europejskiej [w:]J.Wróbel red., Władza polityczna. Koncepcje i ujęcia zjawiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997, s. 26.
 • Kowalski J. Lamentowicz W, Winczorek P, Teoria państwa i prawa, PWN, Warszawa 1986, s. 81.
 • Ludwikowski R, Prawo konstytucyjne porównawcze, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2000, s. 227.
 • Pałecki K, Prawo- Polityka-Władza, COMSNP, Warszawa 1988, s. 128.
 • ---
 • Rychard A, Komu potrzebna jest legitymizacja [w:] A. Rychard, A. Sulek red., Legitymizacja klasyczna, teoria i polskie doświadczenia, PTS, UW, Warszawa 1988, s. 305.
 • ---
 • Ryszka F, Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, PWN, Warszawa 1984, s.247 – 280.
 • Sartori G. Comporative Constitutional Engineering, część II – Presidentialism and Parlamentarism 1994, s. 83.
 • Sokół W, Legitymizacja systemów politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 1997 ???.
 • Szczepański J, Elementarne pojęcia socjologii, PWN Warszawa 1970, s. 190.
 • Wojtaszczyk K.A, Współczesne systemy polityczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992, s. 5.
 • Zwierzchowski E, Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych, Uniwersytet Śląski, Katowice 1992, ss. 57 – 63).
 • Żmigrodzki M, Podolak M, System polityczny i jego klasyfikacje[w:] M. Żmigrodzki, M. Podolak red., Współczesne systemy polityczne, PWN, Warszawa 2007, s. 11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2019-volume-10-issue-30-article-1741
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.