PL EN


2018 | 23 |
Article title

Aktywizacja społeczna jako element polityki senioralnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Abstrakt: Aktywizacja społeczna jako element polityki senioralnej Istota starzejącego się społeczeństwa to wyzwanie dla wielu krajów europejskich w tym Polski. Coraz większy odsetek osób w wieku poprodukcyjnym skłania do refleksji nad zmianami systemowymi, dzięki którym seniorzy będą mogli być nadal aktywni społecznie. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi polityka senioralna z różnorodnymi narzędziami aktywizującymi. W niniejszym artykule dokonano charakterystyki seniorów, wskazano zakres definicyjny aktywności i opisano szereg różnorodnych form aktywizujących osoby starsze, w tym: Program Aktywności Społecznej Osób Starszych, Program Senior+, Program Solidarność Pokoleń, Program „60+ kultura”, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lubelska Szkoła Superbabci i Superdziadka. Słowa kluczowe: polityka senioralna, senior, aktywność, gerontologia, uniwersytet trzeciego wieku, starość, społeczeństwo   Abstract: Social activation as an element of senior policy The essence of an aging society is a challenge for many European countries, including Poland. An increasing percentage of people in the post‑working age is inclined to reflect on systemic changes, thanks to which seniors will be able to continue to be socially active. Opposite these expectations is emerging a senior policy with a variety of activating tools. This article describes seniors’ descriptions, defines the scope of activity and describes a number of various forms activating older people, including: Senior Social Activity Program, Senior+ Program, Solidarity of Generations Program, „60+ culture” Program, University of the Third Age, Lublin Super Grandma’s and Super Grandpa’s school.Keywords: senior politics, senior, activity, gerontology, university of the third age, old age, society
Keywords
Year
Volume
23
Physical description
Dates
published
2018-12-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-9747-year-2018-volume-23-article-7204
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.