PL EN


2018 | 9 | 1 | 37-58
Article title

O przyjemności tłumaczenia

Content
Title variants
EN
The Pleasure of Translating
IT
Il piacere di tradurre — riassunto
Languages of publication
PL
Abstracts
IT
SOMMARIO | il saggio, ricco in riferimenti alla poesia internazionale (A. Pozzi, A. Merini, j. Przyboś, G. Snyder, M. Fernandes), alla letteratura religiosa (S. Stevan, A.M. Canopi) e popolare (G. Mattei), inoltre alla saggistica dotta (L. Bernardini, S. Gra- ciotti), costituisce una riflessione sul ruolo del piacere come una delle ragioni principali per cui si traduce. All’inizio si spiega il perche dei riferimenti alle soggettive esperienze traslatologiche dell’autrice. Poi si analizzano e si classificano vari aspetti del piacere del lettore. il punto di partenza e quindi l’avventura di lettura e di curiosita che viene saziata nell’atto di leggere. inoltre, vengono discusse alcune ragioni non-intellettuali per cui si intraprende la traduzione, specialmente quelle emotive e psicologiche. Dopo vengono presentate difficolta nel rendere in una lingua straniera il testo scritto in uno dei linguaggi settoriali. Poi si esamina la sfida della traduzione della poesia. Alla fine, come allusione al pensiero di Władysław Tatarkiewicz, il piacere del traduttore viene paragonato al piacere del cacciatore. In un tale contesto, ogni atto di traduzione si presenta come un atto d’amore per la lingua, letteratura e cultura. Il testo si conclude con la traduzione de La derniere translation di Millór Fernandes.
EN
The essay, containing references to international poetry (A. Pozzi, A. Merini, J. Przyboś, G. Snyder, M. Fernandes), popular (G. Mattei), religious (S. Stevan, A.M. Canopi) and academic literature (L. Bernardini, S. Graciotti), deals with the problem of considering the pleasure a significant reason for which we translate. First of all, the ref¬erences to the author’s personal experiences of translating are discussed. Besides, various aspects of the reader’s pleasure are analysed and classified, starting with the adventure of reading and satisfying one’s curiosity. Moreover, the not intellectual, psychological and emotional motivations of translation are expanded upon. Furthermore, the difficulties of rendering a specialized text are presented. Subsequently, the challenge of translating poetry into a foreign language is examined. Finally, in reference to Władysław Tatarkiew- icz’s thought, the translator’s pleasure is likened to the hunter’s pleasure. In such a context, each act of translation may be seen an act of love for language, literature and culture. Last but not least, the translation of a self-referential poem La derniere translation by Millór Fernandes is presented and commented on.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
37-58
Physical description
Dates
published
2018
References
 • Altea T., 2014: Postfazione. Una ragazza. W: A. Pozzi: Ti scrivo dal mio vecchio ta- volo. Lettere 1918—1938. G. Bernabo e O. Dino, red. Milano, Ancora [e-book].
 • Balcerzan E., 2005: Metafory, które „wiedzą”, czym jest tłumaczenie. „Teksty Dru¬gie”, nr 5, s. 41—52.
 • Barthes R., 1997: Przyjemność tekstu. A. Lewańska, tłum. Warszawa, Wydaw¬nictwo KR.
 • Barthes R., 2002 (1973): Le Plaisir du texte. Paris, Seuil.
 • Bernabo G., 2008: Per troppa vita che ho nel sangue. Antonia Pozzi e la suapoesia. Milano, Viennepierre edizioni.
 • Bieńkowski z., 2007: [Tłumacz-kochanek literatury]. W: E. Balcerzan, E. Rajew- ska, red.: Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440—2005. Antologia. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, s. 354—355.
 • Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i metateoria przekładu. ustroń 19—21 paź¬dziernika 2017, [online]. Dostępne w internecie: https://www.us.edu.pl/kon ferencja-pt-dlaczego-tlumaczymy-praktyka-teoria-i-metateoria-przekladu [dostęp: 31.07.2017].
 • Eco U., 2003: Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione. Milano, Bom- piani.
 • Fernandes M., 2014: Millor Definitivo — a biblia do caos. Porto Alegre (Brazil), L&PM Editores.
 • Fordoński K., 2000: Polski przekład literacki w warunkach wolnego rynku. Spojrze¬nie nieobiektywne, prowokacyjne i stronnicze. „Przekładaniec”, nr 7, s. 131—148.
 • Fromm E., 1971: O sztuce miłości. M. czerwiński, wstęp. A. Bogdański, tłum. Warszawa, PiW.
 • Heydel M., 2015: Trzymam gardę. W: z. zaleska: Przejęzyczenie. Rozmowy o prze¬kładzie. Wołowiec, Wydawnictwo czarne, s. 271—297.
 • Kania i., 2015: Żaden ze mnie heros atleta. W: z. zaleska: Przejęzyczenie. Rozmo¬wy o przekładzie. Wołowiec, Wydawnictwo czarne, s. 35—64.
 • Kopacki A., 2016: Mała typologia wady. W: P. Sommer, wyb. i oprac.: O nich tutaj (książka o języku i przekładzie). Kraków—Warszawa, instytut Książki, s. 95—105.
 • Kotarbiński T., 1958: O zdolnościach cechujących badacza (1929). W: idem: Wybór pism. T. 2: Myśli o myśleniu. Warszawa, PWN, S. 284—298.
 • Kotarbiński T., 1985: Medytacje o życiu godziwym. Warszawa, Wiedza Powszech-
 • Kurek M., 2017: Przekładając przełożone. W: św. jan od Krzyża: Pieśń ducho¬wa. C. Marrodan Casas, M. Kurek, tłum. M. Krupa, oprac. Kraków, WKB, s. 91—94.
 • Landers C.E., 2001: Literary Translation. A Practical Guide. Clevedon—Buffa-lo—Toronto—Sydney, Multilingual Matters Ltd [e-book].
 • Lefevere A., 1992: Translating Literature. Practice and Theory in a Compara- tive Literature Context. New York, The Modern Language Association of America.
 • L&PM Editores, [online]: Millor Fernandes [biogram]. Dostępne w internecie: http://www.lpm.com.br/site/default.asp?TroncoiD=805134&SecaoiD=9488 48&SubsecaoiD=0&Template=../livros/layout_autor.asp&AutoriD=700032 [dostęp: 31.07.2017].
 • L&PM Editores, [online]: Um viva aos tradutores! Dostępne w Internecie: http:// www.lpm-blog.com.br/?p=25157 [dostęp: 31.07.2017].
 • łukasiewicz M., 2017: Pięć razy o przekładzie. Kraków—gdańsk, Karakter.
 • Platon, 1938: Fileb. W. Witwicki, tłum. Warszawa, Kasa im. j. Mianowskiego.
 • Płaszczewska o., 2000: „Listopad” A. Pozzi — translatorskie wyzwanie? „Prze¬kładaniec”, nr 7, s. 89—99.
 • Płaszczewska o., 2015: Itinerari dimenticati di letteratura comparata: tra ilpassato e ilpresente. „Atti dell’Accademia Polacca”, vol. 4 (2014—2015), s. 170—194. dostępne w internecie: http://www.roma.pan.pl/images/files/atti/Atti4ebook. pdf [dostęp: 24.06.2018].
 • Płaszczewska o., 2017: George Mallory i Zamarła Turnia albo kilka uwag na temat miejsc wspólnych i granic literatur międzynarodowych. W: M. Skwara, red.: Narodowe, regionalne, kontynentalne, światowe — literatury i dyskursy o lite¬raturach. Kraków, Universitas, s. 281—298.
 • Sereni V., 1980: 3 dicembre. W: P. gelli, G. lagorio, red.: Poesia italiana del No- vecento. T. 2. Milano, garzanti, s. 647—648.
 • Steiner G., 2000 (1975): Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu. o. i W. Ku- bińscy, tłum. Kraków, Universitas.
 • Stępień A., 2002: Radość autopromocji. „między oryginałem a Przekładem”, t. 7: Radość tłumaczenia. Przekład jako wzbogacenie kultury rodzimej, s. 347— 350.
 • Surma-gawłowska M., 2002: Tłumacz i „homo ludens” — elementy zabawy, gry i współzawodnictwa w przekładzie. „Między oryginałem a Przekła¬dem”, t. 7: Radość tłumaczenia. Przekład jako wzbogacenie kultury rodzimej, s. 299—304.
 • Tabakowska E., 2008: O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z „EU¬ropą” Normana Daviesa. Kraków, znak.
 • Tatarkiewicz W., 2003: O szczęściu. Warszawa, PWN.
 • Tokarz B., 1999: Krytyka przekładu w świetle oczekiwań odbiorczych. W: Krytyka przekładu w systemie wiedzy o literaturze. Katowice, Wydawnictwo Śląsk, s. 51—63.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-9763-year-2018-volume-9-issue-1-article-7442
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.