PL EN


2018 | 9 | 1 | 227-247
Article title

Polskie wybory czeskiej prozy kobiecej w przekładach po 1989 roku

Content
Title variants
EN
Polish Choices of Czech Female Prose in Translations after 1989
CS
Polskę volby ceske zenske prozy v prekladech po roce 1989
Languages of publication
PL
Abstracts
CS
Ve studii se obzvlaśte zamerujeme na pritomnost tvorby ceskych spisovate- lek v Polsku po roce 1989. Ceska literatura znama v Polsku pochazi predevśim z per muzu. Dnes se situace meni. V nejnovejśi ceske literature se zensky hlas ozyva dm dal tim casteji. A je to rozhodny, silny hlas autorek, jejichz tvorba je v soucasnosti prekladana do polśtiny. V poslednich letech se prekladaji knihy ceskych autorek predevśim mladśi generace. Pri vyberu literatury prezentovane v Polsku hraje podstatnou roli kontext knizniho trhu, medii a „jazykoveho prumyslu“. Na zaklade teorie pole, kapitalu a habitu Pierra Bourdie je ve studii rec o roli prekladatele jako aktivniho agenta v literami komunikaci.
EN
In the article we pay special attention to the presence of Czech female writing in Poland after 1989. The Czech literature which has been known in our country is primarily male writing. Today the situation is changing. In the latest Czech literature, women are becoming more and more significant. These are determined and strong female authors whose work is currently translated into Polish. In recent years, books by Czech female writers, particularly of a younger generation, have been translated. The context of the book market, the media and ‘the language industry’ are essential factors when choosing the presented literature. Based on Pierre Bourdieus theory of field, capital and habitus, the article is concerned with the role of a translator as an active agent in literary communication.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
227-247
Physical description
Dates
published
2018
References
 • Bielec D., 2008: Sprawy czeskie w polskich drukach drugiego obiegu. Kraków, Wy¬dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bourdieu P., 2001: Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. A. Zawadz¬ki, tłum. Kraków, Universitas.
 • Bourdieu P., 2005: The Social Structures of the Economy. Ch. Turner, tłum. Cam¬bridge, Polity Press.
 • Bourdieu P., 2006: Medytacjepascaliańskie. K. Wakar, tłum. Warszawa, Oficyna Naukowa.
 • Bourdieu P, Wacquant L., 2001: Zaproszenie do socjologii refeksyjnej. A. Sa- wisz, tłum. Warszawa, oficyna Naukowa.
 • Eberharter M., 2014: Socjologiczne spojrzenie na rolę tłumaczy literatury. Na przykładzie Wandy Kragen i recepcji literatur niemieckojęzycznych w Polsce po 1945 r. „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydak¬tyką przekładu”, nr 9, s. 115—128.
 • Flakova J., [online]: Ceska moderni literatura psana zenami. Dostępne w In¬ternecie: https://www.czechlit.cz/cz/feature/ceska-moderni-literatura-psana- zenami/ [dostęp: 31.01.2018].
 • Heydel M., 2013: „Gorliwość tłumacza”. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jankowicz G., Marecki P., Sowiński M., red., 2015: Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierrea Bourdieu. Podręcznik. Kraków, Korporacja Ha!art.
 • Legeżyńska A., 1986: Tłumacz i jego kompetencje autorskie: na materiale powojen¬nych tłumaczeń poezji A. Puszkina, A. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Matuchniak-Krasuska A., 2015: Koncepcja habitusu u Pierrea Bourdieu. „Hybris” nr 31, s. 77—111.
 • Nawrocki W., 1988: Przekład i polityka kulturalna. W: Idem: Szkice czeskie i sło¬wackie. Z problematyki współczesnej literatury czeskiej i słowackiej oraz jej recepcji w Polsce w latach 1944—1984. Kraków, Wydawnictwo Literackie.
 • Parandowski J., 1955: O znaczeniu i godności tłumacza. W: M. Rusinek, red.: O sztuce tłumaczenia. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Skibińska E., 2008: Kuchnia tłumacza. Studia o polsko-francuskich relacjach prze¬kładowych. Kraków, Universitas.
 • Tarajło-Lipowska Z., 2010: Historia literatury czeskiej. Zarys. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Tokarz B., 2009: Słoweńskie wybory z literatury polskiej: przekłady z lat 1990— 2006. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 1, cz. 1: Wybory translatorskie, s. 211—226.
 • Vanera V., [online]: Z(tkovske bohyne. Dostępne w Internecie: http://www. katerina-tuckova.cz/recenze-Zitkovske-bohyne-Literarni-cz.html [dostęp: 31.01.2018].
 • Warczok T., 2015: Dominacja i przekład. Struktura tłumaczeń jako struktura wła¬dzy w światowym i polskim systemie literackim. W: G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński, red.: Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierrea Bo¬urdieu. Podręcznik. Kraków, Korporacja Ha!art.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-9763-year-2018-volume-9-issue-1-article-7451
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.