PL EN


2018 | 4 | 2 | 11-32
Article title

Wprowadzanie robotyki jako współczesnego trendu w edukacji STEM

Content
Title variants
EN
Implementation of Robotics as a Modern Trend in STEM Education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is devoted to the issues of implementation of STEM education in the learning process of educational institutions. The authors analyse the development of STEM education in Ukraine, determine the level of readiness of educators for understanding the principles of STEM education, and substantiate the need for the introduction of robotics into the educational process as a modern and important trend in STEM education. The concept of educational robotics is analysed. This makes it possible to identify the technical inclinations of students (at an early stage) and development of these inclinations, as well as formation of STEM competency in general. The study focuses on the interdisciplinary aspect of STEM education, in particular on the implementation of interdisciplinary links between STEM subjects and robotics in the conduction process of research and training projects. The authors provide examples of the implementation of robotics in the educational process based on the use of a project method. The article also includes a description of the project for the creation of the Juno Rover robot based on the Arduino robotic platform in university education and two examples of the robotics projects in school education (one of them is implemented on an open platform with freely distributed materials for creating and using 3D printed robots).
PL
Artykuł poświęcono kwestii wprowadzania edukacji STEM (edukacji w zakresie nauki, techno-logii, inżynierii i matematyki) w procesie uczenia się w instytucjach edukacyjnych. Autorzy analizująrozwój edukacji STEM na Ukrainie, określają poziom gotowości edukatorów do zrozumienia głów-nych zasad edukacji STEM, konkretyzują potrzebę wprowadzenia robotyki do procesu edukacyjnego jako współczesnego i ważnego trendu w edukacji STEM. Zanalizowano pojęcie robotyki edukacyjnej. To umożliwia zidentyfikowanie (na bardzo wczesnym etapie) oraz rozwijanie zdolności technicznych, jak również formowanie ogólnych kompetencji STEM. Przedstawione badanie koncentruje się na interdyscyplinarnym aspekcie edukacji STEM, a szczególnie na wprowadzeniu interdyscyplinarnych powiązań między przedmiotami, które obejmuje edukacja STEM a robotyką w prowadzeniu badańi projektów szkoleniowych. Autorzy przedstawiają przykłady wprowadzenia robotyki do procesu edukacyjnego opierając się na metodzie projektów. Podano opis projektu tworzenia robota Juno Rover w oparciu o platformę Arduino oraz Projekt Poppy realizowany w edukacji szkolnej, który wprowadza otwartą platformę zawierającą rozprowadzane za darmo materiały edukacyjne poświęcone tworzeniu oraz wykorzystaniu robotów tworzonych z wykorzystaniem drukarki 3D.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
11-32
Physical description
Dates
published
2018-02-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2543-6155-year-2018-volume-4-issue-2-article-8350
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.