PL EN


2018 | 4 | 2 | 107-123
Article title

Internet – w kontekście edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

Content
Title variants
EN
The Role of Ecological Education and IT Education in Promoting Sustainable Development of a Human Being
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
We live in times dominated by the media, which have an impact on virtually every sphere of our lives. Nowadays, it is difficult to imagine school education without the use of modern technologies such as computers or the Internet. In the context of the ecological crisis and a number of threats associated with it which are brought by contemporary civilisation, including those of conformism or materialism, it is necessary to present a series of actions taken in education to help children and their parents oppose contemporary threats. The Internet today is becoming a good tool for exploiting information. The article contains theoretical considerations on the important problems of modern civilisation and human education, namely issues related to ecology, the use of modern technologies, and communication. It focuses the reader’s attention on important values in education for sustainable development. Today’s youth desperately need help, hence the concept of an education model for sustainable development is extremely timely, needed, and desirable. It is defined as the process of patiently building the student’s interior world by passing on values that are cultural achievements. Only in culture can a human live a truly human life. We strive for the truth because we want to create a community, and it is the interactivity that gives us the chance to participate and implement the community. Despite the pessimistic picture that a human will give in to the machine, we can come to the conclusion that the Internet gives the environment the possibility of integrating societies. It is a tool, but not a guarantee, and if we recognise the Internet well, there may be hope for us.
PL
Żyjemy w czasach zdominowanych przez media, które mają wpływ praktycznie na każdą sferęnaszego życia. W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie edukację szkolną bez wykorzystanianowoczesnych technologii, takich jak komputery czy internet. W kontekście kryzysu ekologicznegoi szeregu zagrożeń z tym związanych, jakie niesie ze sobą współczesna cywilizacja, w tym międzyinnymi zagrożeń konformizmu czy materializmu, należy przedstawić szereg działań podejmowanychw edukacji, które mają pomagać dzieciom i ich rodzicom przeciwstawiać się zagrożeniom współczesności.Internet dzisiaj staje się dobrym narzędziem do eksploatowania informacji.Artykuł zawiera rozważania teoretyczne na temat istotnych problemów współczesnej cywilizacjii edukacji człowieka, czyli zagadnień dotyczących ekologii, wykorzystania nowoczesnych technologiii komunikacji. Autorka skupia uwagę czytelnika na ważnych wartościach w edukacji na rzeczzrównoważonego rozwoju.Dzisiejsza młodzież bardzo potrzebuje pomocy, stąd koncepcja modelu edukacji na rzecz zrównoważonegorozwoju jest niezwykle aktualna, potrzebna i pożądana. Koncepcja ta określona jestjako proces cierpliwego budowania wnętrza wychowanka poprzez przekazywanie wartości, któresą dorobkiem kultury.Człowiek tylko w kulturze może żyć życiem prawdziwie ludzkim. Dążymy do prawdy, gdyżchcemy stworzyć wspólnotę i właśnie interaktywność daje szansę uczestnictwa i realizowania wspólnoty.Wbrew pesymistycznej wizji, że człowiek podda się maszynie, dochodzimy do wniosku, żeinternet daje środowisko możliwości integrowania społeczeństw. Jest to narzędzie – ale nie gwarant.Jeśli rozpoznamy dobrze internet, to może być dla nas nadzieja.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
107-123
Physical description
Dates
published
2018-02-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2543-6155-year-2018-volume-4-issue-2-article-8363
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.