PL EN


2018 | 1 | XVIII | 355-365
Article title

Outsourcing – próba odnalezienia definicji pojęcia na gruncie polskiego prawa pracy

Authors
Content
Title variants
EN
OUTSOURCING – AN ATTEMPT TO FIND A DEFINITION OF THE NOTION WITHIN THE SCOPE OF POLISH LABOUR LAW
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie stanowi próbę odnalezienia definicji pojęcia „outsourcing”, która byłaby przydatna na gruncie prawa pracy. W tym celu w pierwszej kolejności zostały wskazane przykłady użycia terminu „outsourcing” w prawodawstwie unijnym oraz polskim wraz z oceną ich przydatności przy budowaniu ogólnej definicji pojęcia. Następnie najważniejsze definicje outsourcingu występujące w literaturze zostały podzielone w grupy zbieżnych ze sobą poglądów oraz wskazana została definicja, która ze względu na swój zakres przedmiotowy i podmiotowy wykazuje największą przydatność z punktu widzenia prawa pracy. Na koniec wykazano szereg kryteriów charakteryzujących umowę outsourcingu, które pozwalają na odróżnienie jej od umowy zlecenia oraz zaproponowano nową definicję pojęcia outsourcingu na gruncie prawa pracy.
EN
This article constitutes an attempt to find a definition of the notion of ‘outsourcing’ that would be useful within the scope of Polish labour law. For this purpose, in the first place, the examples of use of the term ‘outsourcing’ within European Union law and Polish law have been presented along with assessments of those usages from the perspective of usefulness for building a general definition of the notion. Subsequently, the most significant literary definition of the notion have been divided into groups of concurrent views, and a definition that would be the most useful from the perspective of Polish labour law, considering its material and subjective scope, has been suggested. Later, a number of criteria characterising the contract of outsourcing have been indicated. Those criteria would also allow to distinguish a contract of outsourcing from a contract of mandate. As the last step, a new definition of the term ‘outsourcing’ within the scope of labour law has been proposed.
Year
Volume
1
Issue
Pages
355-365
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
References
 • Cook M.F., Outsourcing funkcji personalnej, Kraków 2003.
 • Dominguez L., Outsourcing krok po kroku dla menedżerów, Warszawa 2013.
 • Foltys J., Wieloaspektowy model outsourcingu na przykładzie sektora hutnictwa żelaza i stali, Katowice 2007.
 • Gay C.L., Essinger J., Outsourcing strategiczny: koncepcja, modele i wdrażanie, Kraków 2002.
 • Gilley K.M., Rasheed A., Making More by Doing Less: An Analysis of Outsourcing and itsEffects on Firm Performance, “Journal of Management” 2000, vol. 26, no. 4.
 • Greaver Jr. M.F., Strategic Outsourcing. A Structured Approach to Outsourcing Decisions andInitiatives, New York 1999.
 • Korzeniowska A., Klasyfikacje outsourcingu, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”2009, sectio H, vol. XLIII, 17.
 • Lei D., Hitt M. A., Strategic Restructuring and Outsourcing: The Effect of Mergers and Acquisitions and LBOs on Building Firm Skills and Capabilities, “Journal of Management” 1995,vol. 21, no. 5.
 • Leighton P., Syrett M., Hecker R., Holland P., Nowoczesne formy zatrudnienia, Warszawa 2014.
 • Marciniak J., Optymalizacja zatrudnienia, wynagrodzeń i struktur organizacyjnych, Warszawa 2016.
 • Marcinkowska E., Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym, Warszawa 2010.
 • Naruniec T., Outsourcing, [w:] J. Mioduszewski (red.), Metody organizacji i zarządzania, Olsztyn 2013.
 • Pańkowska M., Współdziałanie podmiotów rynku produktów i usług informatycznych, Katowice1998.
 • Penc J., Leksykon biznesu, Warszawa 1997.
 • Perry C., Outsourcing and Union Power, “Journal of Labour Research” 1997, vol. XVIII, no. 4.
 • Power M.J., Desouza K.C., Bonifazi C., Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, Warszawa 2008.
 • Śliwa N., Bilans outsourcingu – najważniejsze korzyści i straty z wydzielenia działalności, [w:] S. Wawak, M. Sołtysik (red.), Współczesne trendy w outsourcingu, Kraków 2015.
 • Trocki M., Outsourcing: Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, Warszawa 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0012_6008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.