PL EN


2018 | 1 | XVIII | 405-416
Article title

GLOSA DO WYROKU WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE Z DNIA 21 LUTEGO 2017 R., SYGN. AKT: VI SA/WA 2550/16

Authors
Content
Title variants
EN
COMMENTARY JUDGMENT OF WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY IN WARSAW OF 21 FEBRUARY 2017, REF. ACT: VI SA/WA 2550/16
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejsza glosa porusza problematykę sytuacji prawnej prezesa zarządu w perspektywie strony postępowania administracyjnego prowadzonego przez organ nadzoru (Komisja Nadzoru Finansowego) w przedmiocie zatwierdzenia prezesa zarządu spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. Instytucja zatwierdzenia prezesa zarządu jest konstrukcją nietypową, jako że wynika z potrzeby dokonania oceny sytuacji zastanej w związku z objęciem nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych. Autor podziela pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wedle którego prezes zarządu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej nie jest stroną postępowania prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego ze względu na to, że brak jest przepisu prawa materialnego, który stanowiłby o tym, iż posiada on interes prawny w tym postępowaniu. Zainteresowanie tej osoby wynikiem postępowania, w ocenie autora, jest interesem faktycznym, a nie prawnym.
EN
This commentary raises the issue of the legal position of the president of the management board in the perspective of the administrative proceedings conducted by the supervisory body (Polish Financial Supervision Authority) regarding the approval of the president of the management board of the spółdzielcza kasa oszczędniościowo-kredytowa. The institution of approval of the president of the board is an atypical construction, as it results from the need to assess the existing situation in connection with the supervision of spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa under the supervision of the Polish Financial Supervision Authority. The Author agrees with the view of the Wojewódzki Sąd Administracyjny, according to which the president of the spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa is not a party to the proceedings conducted by the Polish Financial Supervision Authority due to the lack of a substantive law provision that would have a legal interest in the proceedings. The interest of this person as a result of the proceedings, in the Author’s opinion, is an actual and not a legal interest.
Year
Volume
1
Issue
Pages
405-416
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, Warszawa 2009.
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Borkowski J. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1985.
 • Iserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz – teksty – wzory i formularze, Warszawa 1961.
 • Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Jendrośka J., Postępowanie administracyjne, Wrocław – Poznań 1997.
 • Knysiak-Molczyk H., Uprawnienia stron w postępowaniu administracyjnym, Kraków 2004.
 • Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Postępowania administracyjne ogólne, Warszawa 2003.
 • Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz,tom I, Warszawa 2010.
 • Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz,tom II, Warszawa 2010.
 • Woś T., Knysiak-Molczyk H., Romańska M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Wyrwińska K., Organy spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, LEX/el nr 164972.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0012_6012
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.