PL EN


2018 | 2 | XVIII | 39-56
Article title

PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW USTAW PRZEZ RADĘ MINISTRÓW – WYBRANE ZAGADNIENIA

Authors
Content
Title variants
EN
DRAFT LAWS BY THE COUNCIL OF MINISTERS – SELECTED ISSUES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Procedury tworzenia i uchwalania prawa oraz ich przestrzeganie stanowią ważny element działalności państwa podlegającej wnikliwej obserwacji. To właśnie stało się powodem, dla którego autor postanowił przyjrzeć się bliżej procedurom tworzenia prawa z perspektywy Rady Ministrów. Nie ulega wątpliwości, że rząd, będący głównym twórcą prawa w naszym kraju, podejmuje nieustanne próby zmierzające do udoskonalenia procesu stanowienia prawa. Dobrym tego przykładem są cele, jakie zostały sformułowane w programie „Lepsze Regulacje 2015” stanowiącym załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. nr 13/2013. Mimo to jednak w dalszym ciągu w tym zakresie pozostaje wiele do zrobienia. Właśnie dlatego celem autora oprócz ukazania stopnia zaangażowania rządu w proces tworzenia prawa stało się także sformułowanie postulatów de lege ferenda, które jego zdaniem pozwolą na zwiększenie przejrzystości systemu stanowienia prawa, a tym samym doprowadzą do podwyższenia jego jakości.
EN
The legislatives procedures and norms for law-making are the important elements of good governance. This results with an attempt to examine them from the perspective of Polish Council of Ministers. Such body – as a basic legislator in our political and legal system – keeps putting efforts in improving the legislative procedures. The goals phrased in a governmental programme „Better Regulations 2015” (the Council of Ministers’ resolution of 22.01.2013, no. 13/2013) may be pointed out as a good illustration of aforementioned efforts and approach. However, there is still a lot to be done in such area. For these reasons the paper focuses not solely on the range and the degree of the Council of Ministers’ involvement in legislative level, but also on some remarks de lege ferenda that may lead to increasing the transparency of the procedures and improving the quality of law.
Year
Volume
2
Issue
Pages
39-56
Physical description
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Humanitas, Wydział Administracji i Zarządzania
References
  • Góral J., Regulamin Sejmu a praktyka, opracowanie przedstawione w ramach konferencji nt. „Regulamin Sejmu w praktyce parlamentarnej”, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 2.
  • Koksanowicz G., Nadawanie biegu inicjatywom ustawodawczym w świetle postanowień regulaminu Sejmu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 1.
  • Krawczyk J. (red.), Procedury tworzenia aktów prawnych, Warszawa 2013.
  • Lewenstein M., Konsultacje społeczne w procesie stanowienia prawa w Polsce i w instytucjach Unii Europejskiej, [w:] M. Molęda-Zdziech, Lobbing w praktyce. Doświadczenia polskie, Warszawa 2006.
  • Malinowski A. (red.), Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy – akty wykonawcze – prawo miejscowe, Warszawa 2009.
  • Sokolewicz W., Postępowanie z projektem ustawy lub projektu chwały, do którego nie dołączono uzasadnienia, [w:] W. Odrowąż-Sypniewski, Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, tom I, Warszawa 2010.
  • Wronkowska S., W sprawie postępowania legislacyjnego w przepisach regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0013_1769
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.