PL EN


2019 | 1 | XIX | 91-108
Article title

PRAWO DO INFORMACJI A PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

Authors
Content
Title variants
EN
RIGHT TO INFORMATION AND PUBLIC PARTICIPATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dyskusji na temat jakości zarządzania w sferze publicznej wskazuje się na konieczność włączenia w proces decyzyjny społeczeństwa, obywateli. Podnosi się tutaj argument, że podejmowanie określonych decyzji z wykorzystaniem wyłącznie administracyjnych mechanizmów w skutkach nie zawsze jest adekwatne do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań społecznych. Tylko bowiem podejmując dialog społeczny właściwy organ władzy ma możliwość preferencje społeczne poznać i stosownie na nie zareagować poprzez podjęcie właściwych działań. Najprostszą formą partycypacji, niezbędną a jednocześnie angażującą obywateli w najmniejszym stopniu jest informowanie. Ludzie, aby zaangażować się w działania społeczne muszą więc mieć dostęp do informacji, która będzie dla nich zrozumiała, w jakiś sposób uwiarygodniona i poprawnie interpretowana, co pozwoli np. przewidzieć skutki ich działań, da podstawy lub motywy do zaangażowania się w dane sprawy, czy chociaż wyrażenia opinii na dany temat.
EN
The necessity to include citizens in the decision making process of society is pointed out in the discussion on the quality of management in the public sphere. An argument is raised here that making certain decisions with the use of only administrative mechanisms in consequences is not always adequate to the real needs and expectations of the society. Only by establishing social dialogue, the competent authority has the ability to recognise social preferences and respond appropriately by taking proper actions. The simplest form of participation, necessary and at the same time engaging citizens in the slightest is to inform. People, in order to engage in social activities must therefore have an access to information which will be understandable for them, in some way proven and properly interpreted, which will make it possible for example to foresee the consequences of their actions, give grounds or motives to engage in the details of the case, or express an opinion on the subject.
Year
Volume
1
Issue
XIX
Pages
91-108
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Humanitas, Wydział Administracji i Zarządzania
References
 • Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2008.
 • Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006.
 • Buczkowski P., „Społeczeństwo obywatelskie” i zasada subsydiarności a samorząd terytorialny w Polsce, [w:] D. Milczarek (red.), Subsydiarność, Warszawa 1998.
 • Bernaczyk M., Artykuł 4 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zagadnienia wstępne, [w:] Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008, LEX nr 88747.
 • Bernaczyk M., Pojęcie podmiotu zobowiązanego do udzielania informacji publicznej w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej, [w:] Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008, LEX nr 88747.
 • Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2005.
 • Ciapała J., Wolność a uprawnienie – próba analizy porównawczej pojęć w kontekście wybranych postanowień Konstytucji RP, [w:] Prawa człowieka, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2000, nr 7.
 • Dominik I. (red.), Jak budować dobro wspólne, Warszawa 2010.
 • Dzieniszewska-Naroska K., Radny – sąsiad i polityk. Reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym, Warszawa 2004.
 • Fleszer D., Zasada powszechności prawa do informacji publicznej, „Czas Informacji” 2011, nr 3.
 • Fleszer D., Konsultacje społeczna jako forma partycypacji społecznej w procedurze tworzenia jednostek pomocniczych gminy, [w:] M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski (red.), Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, Lublin 2012.
 • Gierula M., Lokalna przestrzeń komunikacyjna mediów periodycznych w Polsce, [w:] S. Michałowski, W. Micha (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, Lublin 2006.
 • Górzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności a przepisy ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” 1997, nr 5.
 • Górzyńska T., Zasada jawności w administracji, „Państwo i Prawo” 1998, nr 6.
 • Hausner J. (red.), Komunikacja i partycypacja społeczna, Kraków 1999.
 • Knosala E., Zarys nauki administracji, Zakamycze 2005.
 • Koniuszewska E., Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym, Warszawa 2009.
 • Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1990.
 • Michałowski S., Polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym a społeczeństwo obywatelskie, [w:] S. Michałowski, W. Micha (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, Lublin 2006.
 • Michałowski S., Polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym a partycypacja obywatelska, [w:] L. Pokrzycka, W. Micha (red.), Media a demokracja, Lublin 2007.
 • Misztal W., Demokracja lokalna w Polsce, „Rocznik Lubuski” 2003, tom XXIX cz. 1.
 • Ociepka B., Komunikacja w administracji publicznej, [w:] A. Ferens, I. Macek (red.), Administracja i polityka. Wprowadzenie, Wrocław 1999.
 • Olejniczak-Szałowska E., Ustawowe podstawy prawa obywatela do informacji o działalności organów samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 4.
 • Pawelska-Skrzypek G., Znaczenie partycypacji obywatelskiej dla rozwoju lokalnego, [w:] G. Pawelska-Skrzypek (red.), Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Stan, bariery, rekomendacje, Kraków 1996.
 • Pawłowska A., Zasoby informacyjne w administracji publicznej w Polsce. Problemy zarządzania, Lublin 2002.
 • Piskorz-Ryń A., Prawo od podmiotów wykonujących administrację publiczną w polskim porządku prawnym, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 7–8.
 • Sitniewski P., Wygaśnięcie mandatu radnego, Warszawa 2007.
 • Stefanicki R., Ustawa o dostępie do informacji publicznej (wybrane zagadnienia w świetle orzecznictwa sądowego), „Państwo i Prawo” 2004, z. 2.
 • Szewc A., Komentarz do art. 23 ustawy o samorządzie województwa, [w:] A. Szewc, Ustawa samorządzie województwa. Komentarz, 2008, LEX nr 38612
 • Szewc A., Komentarz do art. 23 ustawy o samorządzie gminnym, [w:] G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LEX, 2012, nr 32700.
 • Sztompka P., Socjologia, Kraków 2004.
 • Święcka K., Święcki J.S., Informowanie społeczeństwa przez administrację: weberyzacja działań urzędniczych czy patologia?, [w:] D.R. Kijowski, P.J. Suwaj, Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009.
 • Taras W., Informacja w postępowaniu administracyjnym, [w:] G. Szpor (red.), Informacja i informatyka w administracji publicznej, Katowice 1993.
 • Tarnacka K., Prawo do informacji w Polsce, „Państwo i Prawo” 2003, nr 5.
 • Wódz K., Wódz J., Dynamika budowania społeczeństwa obywatelskiego - refleksje z badań empirycznych, „Przegląd Socjologiczny” 2007, nr 1-2.
 • Zbyrad T., Samoorganizacja obywatelska jako sposób realizacji celów polityki społecznej, [w:] E. Balawander (red.), Społeczeństwo obywatelskie, Lublin 2007.
 • Zięba-Załucka H., Prawo petycji jako forma społeczeństwa obywatelskiego, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0013_3585
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.