PL EN


2019 | 2 | XIX | 293-308
Article title

W SPRAWIE WYBRANYCH ASPEKTÓW NOWELIZACJI PRZEPISÓW O PRZEDAWNIENIU W KODEKSIE CYWILNYM, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ PRZECIWKO KONSUMENTOM I ROSZCZEŃ O USUNIĘCIE WADY FIZYCZNEJ RZECZY LUB WYMIANY RZECZY PRZY UMOWIE SPRZEDAŻY

Content
Title variants
EN
Regarding to selected aspects of the amendment of the statute of limitation on claims in the civil code with particular emphasis on the limitation of claims against consumers and the claims for removal of a physical defect or exchange of good in a sales contract
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest odniesienie się do zmian, jakie w zakresie regulacji terminów przedawnienia w Kodeksie cywilnym wprowadziła ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie Kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności odniesiono się do omówienia motywów przyświecających polskiemu ustawodawcy przy podjęciu decyzji o zmianie przepisów dotyczących instytucji przedawnienia roszczeń, w szczególności koncentrując się na zasadności przyjętego przez prawodawcę wariantu co do terminu, a także na modyfikacjach, jakie nowelizacja wprowadziła do obrotu konsumenckiego. Po wtóre, odniesiono się do novum wprowadzonego w obszarze przepisów dotyczących rękojmi za wady w zakresie skutków wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz przedawnienia roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy, uwzględniając przy tym orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na koniec rozważona zostanie kwestia przepisów intertemporalnych, których celem jest wskazanie właściwego stanu prawnego względem roszczeń odpowiednio sprzed lub po nowelizacji kwietniowej.
EN
The purpose of this piece is to hereby present articles for change that the act has introduced in regards to range of exipiration regulation deadlines within termination in civil code since change was made on the 13th April, 2018 . Firstly, I will focus on decision- -making about change of regulation, discussions of motives, Polish legislator concerning institutions, expirations and pretensions particularly on legitimacy accepted by legislator of variant for deadline, concentrating as well as on modifications, amendments that have been introduced for the consumer. Secondly, I will focus on regulation for defects in range of resulting expiring entitlement. The title of security for physical defects introduced concerning surety novum and expiration of pretensions about removal of defected or exchanged articles/items acting on behalf and taking into consideration and jurisdiction from the EU Courts of Justice. Finally, I will consider intertemporal problem of regulation. The purpose of this exploit is see which law is more suitable to take action before or after April amendments.
Year
Volume
2
Issue
XIX
Pages
293-308
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
References
 • Banaszczyk Z., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, [w:] A. Olejniczak (red.), Prawo zobowiązań – część ogólna. System prawa prywatnego, tom VI, Warszawa 2018.
 • Brzozowski A., Terminy przedawnienia, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, tom I: Komentarz. Art. 1-44910, Warszawa 2018.
 • Górowski J., Rodzaje zarzutów, [w:] A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego, tom I: Komentarz. Art. 1-366, Warszawa 2016.
 • Grochowski M., Bieg przedawnienia a retrospektywność prawa, „Monitor Prawniczy” 2017, nr 19.
 • Gutowski M., Komentarz do art. 221 KC. Przesłanki kwalifikacji jako konsumenta, [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny, tom I: Komentarz. Art. 1-352, Warszawa 2018.
 • Katner W.J., Pisuliński J., Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne, [w:] J. Rajski (red.), Prawo zobowiązań – część szczegółowa. System prawa prywatnego, tom VII, Warszawa 2018.
 • Machnikowski P., Skutek przedawnienia, [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Mataczyński M., Saczywko M., Pojęcie przedawnienia, [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny, tom I: Komentarz. Art. 1-352, Warszawa 2018.
 • Mikłaszewicz P., Dybiński J., Jakubowska A., Orzeł-Jakubowska A., Komentarz do art. 221 KC, [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Pazdan M., Konsumenci i ich ochrona, [w:] M. Safjan (red.), Prawo cywilne – część ogólna. System prawa prywatnego, tom I, Warszawa 2012.
 • Piaskowska O.M., Kotłowski D., Sadowski K., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 7 października 2009 r., sygn. akt III CZP 65/09, „Monitor Prawniczy” 2010, nr 21.
 • Pyziak-Szafnicka M., Zarzut przedawnienia, [w:] M. Pyziak-Szafnicka, P. Książek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa 2014.
 • Radwański Z., Zieliński M., Normy i przepisy prawa cywilnego, [w:] M. Safjan (red.), Prawo cywilne – część ogólna. System prawa prywatnego, tom I, Warszawa 2012.
 • Rykowski R., Tula A., Kodeks cywilny – zmiany w przedawnieniu roszczeń: 6 zamiast 10 lat [online]; Rzeczpospolita 2018, https://www.rp.pl/Firma/305049992-Kodekscywilny---zmiany-w-przedawnieniu-roszczen-6-zamiast-10-lat.html.
 • Sekuła-Leleno M., Podniesienie zarzutu przedawnienia a nadużycie prawa podmiotowego w rozumieniu art. 5 KC na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Ius Novum” 2011, nr 1.
 • Sobolewski P., Pojęcie przedawnienia, [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające KC. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99), Warszawa 2017.
 • Tulibacka M., Termin przedawnienia roszczeń o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad, [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Zakrzewski P., Skutki upływu terminu przedawnienia, [w:] M. Habdas, M. Fras (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, tom I: Część ogólna (art. 1-125), Warszawa 2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0014_0445
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.