PL EN


2019 | specjalny | XIX | 165-181
Article title

SKARGA NA WYROK SĄDU ODWOŁAWCZEGO JAKO ŚRODEK ZASKARŻENIA SUI GENERIS

Authors
Content
Title variants
EN
Complaint against the judgment of the court of appeal as appeal measure sui generis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiot artykułu stanowi analiza skargi na wyrok sądu odwoławczego, o której mowa w rozdziale 55a Kodeksu postępowania karnego, wprowadzonej do polskiego prawa karnego procesowego nowelizacją z dnia 11 marca 2016 roku. Celem opracowania jest zbadanie zasadniczych cech nowego środka zaskarżenia. W artykule omówiono główne założenia normatywne skargi przeciwkasatroyjnej. Analizie poddano podstawy wniesienia skargi, jak również przyjęty przez ustawodawcę sposób procedowania w jej przedmiocie. W artykule przedstawiono argumenty przemawiające za ujmowaniem skargi na wyrok sądu odwoławczego zarówno w kategorii nadzwyczajnego, jak i zwyczajnego środka zaskarżenia.
EN
The subject of the article is the analysis of the complaint against the judgment of the court of appeal, that has been described in chapter 55a of Polish Code of Criminal Procedure and was introduce by Amending Act of 11th March 2016. The purpose of the article is to present and the analyse the new regulation. The article covers the main issues, which are the most crucial both in law doctrine and the judicial application of law. The author presents the nature of this specific kind of appeal complaint, conditions of its application and the proceedings in this matter. The study presents the arguments in favour of categorising the complaint against the judgment of the court of appeal as extraordinary appeal measure, as well as ordinary appeal measure.
Year
Volume
Issue
XIX
Pages
165-181
Physical description
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Humanitas, Instytut Nauk Prawnych
References
 • Cieślak M., Dzieła wybrane, tom II: Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, red. S. Waltoś przy współpracy M. Rusinka i S. Steinborna, Kraków 2011.
 • Czajka M., W stronę kontradyktoryjności procesu karnego – głos sędziego, „Mida” 2011, nr 7.
 • Dąbrowska-Kardas M., W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego, „Mida” 2011, nr 3.
 • Dudka K. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LEX.
 • Fingas M., Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w polskim procesie karnym, Warszawa 2016.
 • Gil D., Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia w procesie karnym, „Ius et Administratio” 2016, nr 3.
 • Grzegorczyk T., Podstawowe kierunki projektowanych zmian procedury karnej, „Państwo i Prawo” 2012, nr 11.
 • Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014.
 • Grzeszczyk W., Kasacja w sprawach karnych: komentarze, piśmiennictwo, orzecznictwo, wzory pism, Warszawa 2001.
 • Hofmański P., „Proces karny w perspektywie zmian proponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, [w:] P. Hofmański (red.), Kluczowe problemy procesu karnego, Warszawa 2011.
 • Hofmański P., Reforma prawa karnego procesowego. Wprowadzenie, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2012, nr 4.
 • Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego, tom I: Komentarz do art. 1-729, Warszawa 2017.
 • Kaftal A., Prawomocność wyroków sądowych w polskim prawie karnym procesowym, Warszawa 1967.
 • Kardas P., Mieszany, kontradyktoryjny czy inkwizycyjny proces karny. Uwagi o kierunkach projektowanych zmian Kodeksu postępowania karnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, r. XV (Księga dedykowana dr Ewie Weigend).
 • Kowalski P., Zasada kontradyktoryjności procesu karnego w świetle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, „Palestra” 2012, nr 7-8.
 • Lach A., Skarga na wyrok sądu odwoławczego, [w:] A. Lach (red.), Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 roku, Warszawa 2017.
 • Marszał K., Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2013.
 • Muras Z.Z., Postępowanie odwoławcze w procesie karnym. Artykuły 425-467 KPK. Komentarz, Warszawa 2004.
 • Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1984.
 • Rogalski M., Przesłanka powagi rzeczy osądzonej w procesie karnym, Zakamycze 2005.
 • Sakowicz A. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Steinborn S., Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym, Warszawa 2011.
 • Steinborn S., Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego na tle systemu środków zaskarżenia w polskim procesie karnym, [w:] T. Grzegorczyk i R. Olszewski (red.), Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Warszawa 2017.
 • Szczucki K., Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Szymczykiewicz R., Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako nowy środek odwoławczy w polskiej procedurze karnej, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2016.
 • Świda Z. i in., Postępowanie karne. Część szczególna, red. J. Skorupka, Warszawa 2013.
 • Świecki D., Konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego a możliwość reformatoryjnego orzekania w instancji odwoławczej w świetle wchodzącej w życie 1 lipca 2015 roku nowelizacji kodeksu postępowania karnego, [w:] T. Grzegorczyk i in., (red.), Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, Warszawa 2014.
 • Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, tom II: Art. 425-673, Warszawa 2018.
 • Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009.
 • Wróblewski K., Tęcza-Paciorek A., Skarga na wyrok sądu odwoławczego, „Palestra” 2017, nr 9.
 • Zagrodnik J., Instytucja skargi na wyrok sądu odwoławczego (rozdział 55a k.p.k.) – zarys problematyki, [w:] T. Grzegorczyk i R. Olszewski (red.), Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Warszawa 2017.
 • Zbrojewska M., Rola i stanowisko prawne Sądu Najwyższego w procesie karnym, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0014_1025
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.