PL EN


2019 | specjalny | XIX | 185-202
Article title

ADMINISTRACYJNE COFNIĘCIE POZWOLENIA NA BROŃ. POLEMIKA NA KANWIE PRZYPADKÓW REGULOWANYCH ART. 18 USTAWY O BRONI I AMUNICJI

Content
Title variants
EN
Administrative revocation of a firearms licence. Polemics on the basis of cases regulated by art. 18 of the Act on arms and ammunition
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy kwestii administracyjnego cofnięcia pozwolenia na broń. Ta dyskusyjna kwestia została uregulowana w art. 18 ustawy o broni i amunicji. W jego strukturze wyróżnia się dwa bloki tematyczne: obligatoryjne i fakultatywne działanie Policji w tych przypadkach. Artykuł zawiera liczne odniesienia do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Autor przedstawia słuszne rozwiązania prawne w tej materii oraz prezentuje regulacje dyskusyjne i budzące wątpliwości. Kwestie polemiczne autor kończy wnioskami de lege ferenda.
EN
The article concerns the issue of administrative revocation of a firearms licence. This questionable issue was regulated in art. 18 of the Act on arms and ammunition. Its structure distinguishes between two thematic blocks: obligatory and optional activities of the Police authority in these cases. The article contains numerous references to the jurisprudence of the Supreme Administrative Court and the Provincial Administrative Court. The author presented the right legal solutions to this issue and presented discussion regulations and questions. The author ends polemical issues with de lege ferenda conclusions.
Year
Volume
Issue
XIX
Pages
185-202
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • Chałupka K., Pozwolenie na posiadanie broni palnej – uwagi de lege lata i de lege ferenda, LEX nr 151209032.
 • Chochorowska P., Związanie organu administracji orzeczeniem sądu karnego, LEX nr 151175894.
 • Fleszer D., Elektroniczne wnoszenie podań w postępowaniu administracyjnym, „Casus” 2012, nr 6.
 • Herzog A., Ustawa o broni i amunicji po nowelizacji, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 10.
 • Kotulska M., Zakres stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 7-8.
 • Kuczyński K., Użyczanie broni palnej – praktyczne kompendium, http://gss.gda.pl/uzyczenie-broni-palnej/.
 • Kurzępa B., Glosa do wyroku WSA z dnia 14 grudnia 2011 r., II SA/Wa 2098/11, LEX nr 386044435.
 • Kurzępa B., Postępowanie administracyjne – cofnięcie pozwolenia na broń – przesłanki. Glosa do wyroku WSA z dnia 9 stycznia 2012 r., II SA/Wa 2281/11, LEX nr 386032019.
 • Maj S., Ustawa o broni i amunicji. Komentarz, art. 18, LEX nr 587551761.
 • Majo J., Cofnięcie pozwolenia na broń a odebranie broni, „Strzał.pl” 2018, nr 9.
 • Nienałtowski W., Nienałtowski R., Administracyjno-prawne aspekty wydawania pozwolenia na broń palną, Legionowo 2013.
 • Niewiński L.A., Zakres reglamentacji dostępu do broni palnej jako forma ograniczenia prawa podmiotowego obywatela, „Studia Prawnoustrojowe” 2006, nr 6.
 • Rejmaniak R., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2015 r., sygn. II OSK 1683/13, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 9.
 • Rejmaniak R., Obowiązek zawiadomienia o utracie broni palnej, LEX nr 151317512.
 • Rogalski M., Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna, „Ius Novum” 2014, nr 1.
 • Skowronek S., Wszczęcie postępowania administracyjnego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 4.
 • Turczyn A., Użyczenie broni na podstawie ustawy o broni i amunicji, https://trybun.org.pl/2016/04/01/uzyczenie-broni-na-podstawie-ustawy-o-broni-i-amunicji/.
 • Wiśniewski B., Dostęp do broni – prawo czy przywilej?, http://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79137/13_B_Wisniewski_Dostep_do_broni.pdf
 • Żukowski P., E-podanie z art. 63 § 1 k.p.a. – szansa na koniec biurokracji?, [w:] Z. Czarnik, J. Posłuszny, L. Żukowski (red.), Internacjonalizacja administracji publicznej, LEX 2015.
 • Wyrok NSA z 6.09.2002 r., III SA 424/01, LEX nr 137853.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 14.12.2006 r., VI SA/Wa 1693/06, LEX nr 302779.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 8.08.2007 r., VI SA/Wa 53/07, Lex nr 372089.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 20.09.2007 r., VI SA/Wa 1077/07, Lex nr 374375.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 16.10.2007 r., VI SA/Wa 1029/07, CBOSA.
 • Wyrok NSA z 29.05.2008 r., II OSK 557/07, LEX nr 472161.
 • Wyrok NSA z 24.09.2009 r., II OSK 1442/08, LEX nr 597286.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 29.07.2010 r., II SA/Wa 706/09, LEX nr 694471.
 • Wyrok NSA z 15.04.2011 r., II OSK 669/10, LEX nr 1081832.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 24.03.2014 r., II SA/Wa 127/14, LEX nr 1465490.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 6.102016 r., II SA/Wa 851/16, LEX nr 2148515.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 8.06.2017 r., II SA/Wa 2063/16, LEX nr 2336528.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0014_1027
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.