PL EN


2019 | specjalny | XIX | 293-300
Article title

NULLUM CRIMEN SINE LEGE CERTA AND THE DISCIPLINARY OFFENCES OF PRISON SERVICE OFFICERS

Authors
Content
Title variants
PL
Zasada nullum crimen sine lege certa i przewinienia dyscyplinarne funkcjonariuszy Służby Więziennej
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the subject of substantive and legal issues related to the characteristics of disciplinary offences of Prison Service officers. It will relate to both theoretical and practical aspects. The author will analyse the compliance of the provisions of the Act on Prison Service regarding the disciplinary offences with the principle nullum crimen sine lege certa.
PL
W niniejszym artykule autorka przedstawia zagadnienie charakterystyki przewinień dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby Więziennej, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Poddaje analizie zgodność norm ustawy o Służbie Więziennej z zasadą nullum crimen sine lege certa.
Year
Volume
Issue
XIX
Pages
293-300
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji
References
  • Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne [Polish criminal procedure. Basic theoretical assumptions], Warsaw 1971.
  • Giętkowski R., Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim [Disciplinary liability under Polish laws], Gdańsk 2013.
  • Hoc S., Szustakiewicz P., Komentarz do art. 107 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym [Commentary on article 107 of the Act on the Central Anti-Corruption Bureau], LEX/ el. 2012.
  • Oniszczuk J., Koncepcje prawa [Law concepts], Warsaw 2004.
  • Paśnik J., Prawo dyscyplinarne w Polsce [Disciplinary law in Poland], Warsaw 2000.
  • Mazuryk M., Zoń M. (ed.), Służba Więzienna. Komentarz [Prison Service. Commentary], Warsaw 2013.
  • Skorupka J., O sprawiedliwości procesu karnego [Fairness of a criminal trial], Warsaw 2013.
  • Supernat J., O odpowiedzialności dyscyplinarnej służby publicznej, a zwłaszcza odpowiedzialności subiektywnej, czyli poczuciu odpowiedzialności [Disciplinary liability of the public service, in particular subjective responsibility and the sense of responsibility], [in:] M. Stec, S. Płażek (ed.), Służba publiczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania [Public service. Current situation, challenges and expectations], Warsaw 2013.
  • Szymanowski T., [in:] T. Szymanowski, J. Migdał, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna [Executive criminal law and penitentiary policy], Warsaw 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0014_1034
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.