PL EN


2020 | 1 | XX | 169-182
Article title

OBLIGATIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION TO PROVIDE INFORMATION FROM THE CASE FILE

Authors
Content
Title variants
PL
OBOWIĄZKI ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI Z AKT SPRAWY
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The obligations of public administration to make case file available to parties to proceedings are regulated in Art. 73-74 of the Code of Administrative Procedure. The access to the file includes the form of insight into the case file, make notes based on them, make duplicates or copies and authenticating duplicates or copies of the case files or to issue certified copies from the case files, if it is justified by the important interest of the party. In turn, the refusal of access to the file is justified by the protection of classified information or important interest of the state. Based on these issues, many discussions and theories have appeared in doctrine and jurisprudence, which are analyzed in this article.
PL
Obowiązki organu administracji publicznej w zakresie udostępnienia akt sprawy stronom postępowania zostały uregulowane w art. 73-74 kpa. Dostęp do akt obejmuje wgląd w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów oraz uwierzytelnianie odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. Z kolei odmowa dostępu do akt jest uzasadniona ochroną informacji niejawnych oraz ważnym interesem państwa. Na gruncie tych zagadnień powstało w doktrynie i orzecznictwie wiele dyskusji i teorii, które w niniejszym artykule zostają poddane analizie.
Year
Volume
1
Issue
XX
Pages
169-182
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, in 16th ed., Warszawa 2019.
 • Artymionek P., Dostęp do akt administracyjnych w postępowaniu administracyjnym w świetle orzecznictwa sadów administracyjnych, „Przegląd Naukowy Disputado” 2013, tom XVI.
 • Chlebny J., Odmowa dostępu do akt w sprawie administracyjnej, „Państwo i Prawo” 69/2014, No. 10.
 • Fajgielski P., Informacja w administracji publicznej. Prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony, Wrocław 2007
 • Gajewski S., Dostęp do kserokopii z akt sprawy administracyjnej, [in:] A. Skóra (ed.), Dostęp do informacji publicznej a kodeks postępowania administracyjnego, Poznań 2015.
 • Gronkiewicz A., Udostępnianie informacji przez urzędnika, [in:] A. Ziółkowska, A. Gronkiewicz, Organizacja pracy biurowej w administracji. Zagadnienia prawne, Katowice 2014.
 • Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Wróbel A., Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2019.
 • Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 5th ed., Warszawa 2017.
 • Kierznowski Ł., Ograniczenie dostępu do akt sprawy w postępowaniu administracyjnym na gruncie art. 74 k.p.a., „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2015, 14(4).
 • Kmiecik Z.R., Zakres udostępniania akt sprawy w postępowaniu administracyjnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, Year LXX, b. 2.
 • Knysiak-Molczyk H., Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Warszawa 2013.
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, ed. H. Knysiak-Sudyka, II ed., WKP 2019.
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, ed. W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, WKP 2019.
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, ed. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2018.
 • Przybysz P.M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2019.
 • Sygit B., Akta sprawy administracyjnej i ich znacznie, „Casus” 2001, No. 21.
 • Taras W., Udostępnianie akt sprawy w postępowaniu administracyjnym, Lublin 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0014_1433
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.