PL EN


2020 | 2 | XX | 19-44
Article title

PRAWNE PODSTAWY WOLNOŚCI PRASY W IRLANDII

Content
Title variants
EN
LEGAL BASIS OF PRESS FREEDOM IN IRELAND
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Pojęcie wolności prasy ściśle związane jest z wolnością wypowiedzi. Wolność mediów stanowi instrument wolności słowa, jest pochodną swobody wyrażania poglądów, niezależności myśli, poglądów, idei i ocen. Wolność mediów możliwa jest tylko wówczas, gdy państwo w sposób realny zapewnia niezależność wypowiedzi, dostęp do rzetelnej informacji, swobodę publikacji oraz wolność działalności wydawniczej. Niezakłócanie wolności mediów przez ingerencję władz publicznych stanowi doniosły element europejskiego standardu demokracji, wpisując się w istotę reżimu liberalno-demokratycznego. Irlandia posiada zdywersyfikowany rynek dzienników i czasopism, tworzony przez podmioty prywatne, działające w oparciu o silnie rozwinięte i zakorzenione w irlandzkiej tradycji prawnej gwarancje swobody działalności gospodarczej. Wolność słowa, z której korzystają także media, została zagwarantowana konstytucyjnie, a do jej ochrony powołano odpowiednie instytucje środowiskowe, broniące prawa mediów do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, ale także stojące na straży poszanowania zasad prawa i etyki dziennikarskiej, łącząc prawo prasy do wyrażania opinii i swobodnego opisywania rzeczywistości z prawem beneficjentów tej działalności (czytelników) do uzyskiwania informacji rzetelnej, prawdziwej, uczciwej i wiarygodnej. Niniejszy artykuł podejmuje próbę scharakteryzowania podstaw prawnych wolności prasy w Irlandii (zarówno krajowych, jak i międzynarodowych) oraz opisania instytucji, które stoją na straży tej wolności, gwarantując prawidłowe funkcjonowanie systemu medialnego jako jednego z podsystemów systemu ogólnospołecznego.
EN
The concept of freedom of the press is closely linked to freedom of expression. Freedom of the media is an instrument of free speech and is derived from the freedom of expression, independence of thought, opinion, ideas and judgement. Freedom of the media is possible only if the state ensures real independence of expression, access to reliable information, freedom of publication and publishing. Respecting media freedom through non-interference by public authorities is an important part of the European standard of democracy, and is aligned with the essence of the liberal democratic regime. Ireland has a diversified market of newspapers and magazines, created by private entities, operating on the basis of well-developed guarantees of freedom of establishment that are deeply rooted in the Irish legal tradition. Freedom of speech, which is also enjoyed by the media, is enshrined in the Constitution, and appropriate institutions have been established to protect it, defending the right of the media to obtain and disseminate information, but also to safeguard the principles of law and ethics in journalism, combining the right of the press to express opinions and freely describe reality with the right of the beneficiaries of this activity (readers) to obtain information that is reliable, true, honest and credible. This article attempts to characterize the legal basis of press freedom in Ireland (both domestic and international) and to describe the institutions that uphold this freedom, ensuring that the media system functions properly as one of the subsystems of the social system.
Year
Volume
2
Issue
XX
Pages
19-44
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Humanitas, Instytut Nauk Prawnych
References
 • Bladocha B.H., Filozofia wolności prasy w prawie międzynarodowym, „Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych” 2009, nr 1.
 • Carolan E., O’Neill A., Media Law in Ireland, Dublin 2019.
 • Dobek-Ostrowska B., Współczesne systemy medialne: zewnętrzne ograniczenia rozwoju, [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, Wrocław 2007.
 • Gray T., The Lost Years: The Emergency in Ireland 1939–45, London 1997.
 • Jaworski L., Wolność prasy i innych środków społecznego przekazu jako zasada ustrojowa Rzeczypospolitej Polskiej, „Zarządzanie Mediami” 2014, nr 2.
 • Kaczmarczyk M., System medialny Irlandii. Zarys problematyki, Sosnowiec 2009.
 • Konarski W., System konstytucyjny Irlandii, Warszawa 2005.
 • McGonagle M., McLaughlin S., McGonagle T., Media Law In Ireland, Alphen aan den Rijn 2018.
 • Menkes M., System medialny Irlandii, „Środkowoeuropejski Studia Polityczne” 2009, nr 4.
 • O’Drisceoil D., Censorship in Ireland, 1939–1945: neutrality, politics and society, Cork 1996.
 • Ratke-Majewska A., Populistyczne rządy a wolność mediów. Przypadek Wenezueli Hugo Cháveza i Boliwii Evo Moralesa, „Annales UMCS” 2014, Vol. XXI, 2.
 • Rzucidło J., Wolność prasy i jej relacje z wolnościami z art. 54 Konstytucji RP, [w:] M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014.
 • Urbaniak P., Narzędzia samoregulacji mediów w Polsce i innych wybranych krajach europejskich. Historia i współczesność, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2018, z. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0014_1686
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.