PL EN


2020 | 2 | XX | 321-337
Article title

GLOSA DO WYROKU NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Z DNIA 20 GRUDNIA 2017 R., SYGN. AKT: II GSK 3377/171 (WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTWORZENIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO)

Authors
Content
Title variants
EN
COMMENTARY OF THE JUDGMENT OF THE NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OF DECEMBER 20, 2017, REF. NUMBER ACT: II GSK 3377/17 (ISSUING PERMISSION TO ESTABLISH A COOPERATIVE BANK)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsza glosa porusza problematykę postępowania w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o utworzenie banku spółdzielczego. Kluczowe w niniejszej sprawie były kwestie dotyczące zawartości wniosku o wydanie zezwolenia, kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego do żądania uzupełnienia wniosku i konsekwencje braku uzupełnienia wniosku przez stronę postępowania. Po wnikliwej analizie stanu faktycznego ujawnionego w uzasadnieniu glosowanego orzeczenia oraz stanu prawnego mającego zastosowanie w sprawie autor dochodzi do wniosku, że w niniejszej sprawie dwukrotnie zapadło poprawne orzeczenie sądowe. Poprawne było również postępowanie organu, w tym przypadku Komisji Nadzoru Finansowego.
EN
This commentary addresses the issue of proceedings regarding the application for the establishment of a cooperative bank. The key issues in this case were the content of the application for permission, the competence of the Polish Financial Supervision Authority to request supplementation of the application and the consequences of the party’s failure to complete the application. After a thorough analysis of the facts revealed in the justification of the ruled judgment and the legal status applicable in the case, it comes to the conclusion that in the present case the correct court ruling was issued twice. The conduct of the authority, in this case the Polish Financial Supervision Authority, was also correct.
Year
Volume
2
Issue
XX
Pages
321-337
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk Prawnych
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019.
 • Adamiak B., Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Bilewska K. (red.), Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki, Warszawa 2018.
 • Blicharz R., Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Bydgoszcz 2009.
 • Chróścielewski W., Kmieciak Z., Krawczyk A., Wegner J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019.
 • Daniluk D., Regulacja i nadzór bankowy w Polsce, Warszawa 1996.
 • Duniewska Z., Krakała A., Stahl M. (red.), Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, Warszawa 2017.
 • Fleszer D., Rogacka-Łukasik A. (red.), Studia administracyjne i cywilne. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Malarskiemu w 85. rocznicę urodzin, Sosnowiec 2016.
 • Gronkiewicz-Waltz H. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2019.
 • Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., Prawo procesowe administracyjne. System Prawa Administracyjnego, tom 9, Warszawa 2019.
 • Jagielski J., Wierzbowski M., Prawo administracyjne, Warszawa 2019.
 • Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Kawulski A., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Lichosik A., Rynek kapitałowy. Ekonomia a prawo, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 509, Wrocław 2018.
 • Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003.
 • Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, tom I, Warszawa 2010.
 • Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, tom II, Warszawa 2010.
 • Majewski K., Podstawy kasacyjne i ich uzasadnienie w najnowszym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2016, Vol. XIX, nr 30.
 • Majewski K., General principles of code of administrative procedure after amendment of 2017, “Annuals of the Administration and Law” 2017, Year XVII, Issue 1.
 • Majewski K., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. akt: VI SA/Wa 2550/16 (Prezes zarządu SKOK/członek zarządu banku, a strona postępowania prowadzonego przez KNF), „Roczniki Administracji i Prawa” 2018, rok XVIII, zeszyt 1.
 • Majewski K., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 czerwca 2017 r., sygn. akt: III SA/KR 1826/16, „Roczniki Administracji i Prawa” 2018, rok XVIII, zeszyt 2.
 • Mastalska-Fojcik E., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2002.
 • Ofiarski Z., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Olszak M., Bankowe normy ostrożnościowe, Białystok 2013.
 • Sikorski G., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Smykla B., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Wajda P., Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym, Warszawa 2009.
 • Woś T., Knysiak-Sudyka H., Romańska M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Zacharko L., Matan A., Gregorczyk D. (red.), Administracja publiczna – aktualne wyzwania, Katowice 2015.
 • Wyrok NSA z dnia 29 kwietnia 2003 r., sygn. akt: II SAB 405/02, Legalis nr 96423.
 • Wyrok NSA z dnia 7 listopada 2008 r., sygn. akt: II OSK 1349/07, Legalis nr 197377.
 • Wyrok NSA z dnia 6 marca 2012 r., sygn. akt: II OSK 2482/10, Legalis nr 542766.
 • Wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. akt: II OSK 2421/17, Legalis nr 1813861.
 • Wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2018 r., sygn. akt: II GSK 2574/16, Legalis nr 1835742.
 • Wyrok NSA z dnia 14 września 2018 r., sygn. akt: II OSK 629/18, Legalis nr 1831704.
 • Wyrok NSA z dnia 14 września 2018 r., sygn. akt: II OSK 1914/18, Legalis nr 1831705.
 • Wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2019 r., sygn. akt: II OSK 2638/18, Legalis nr 1881515.
 • Wyrok NSA z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt: II OSK 967/17, Legalis nr 1893222.
 • Wyrok NSA z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt: I GSK 3162/18, Legalis nr 1891477.
 • Wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 2019 r., sygn. akt: II OSK 2211/18, Legalis nr 1939685.
 • Wyrok NSA z dnia 16 kwietnia 2019 r., sygn. akt: I OSK 1711/17, Legalis nr 1899145.
 • Wyrok NSA z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt: I OSK 1857/18, Legalis nr 1951808.
 • Wyrok NSA z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt: I OSK 1859/18, Legalis nr 1951811.
 • Wyrok NSA z dnia 24 maja 2019 r., sygn. akt: I OSK 2515/17, Legalis nr 1943035.
 • Wyrok NSA z dnia 30 maja 2019 r., sygn. akt: II OSK 1003/19, Legalis nr 1935510.
 • Wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2019 r., sygn. akt: I OSK 88/18, Legalis nr 1973952.
 • Wyrok NSA z dnia 14 listopada 2019 r., sygn. akt: II OSK 1588/19, Legalis nr 2254657.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 maja 2004 r., sygn. akt: I SA 2027/02, Legalis nr 272139.
 • Wyrok WSA w Łodzi z dnia 15 stycznia 2008 r., sygn. akt: II SA/Łd 853/07, Legalis nr 368617.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. akt: III SAB/Gd 41/09, Legalis nr 220742.
 • Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 20 listopada 2012 r., sygn. akt: II SA/Bd 971/12, Legalis nr 866933.
 • Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 14 lutego 2017 r., sygn. akt: II SAB/Ol 105/16, Legalis nr 1600410.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. akt: II SAB/Wa 655/13, Legalis nr 906984.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2017 r., sygn. akt: II SAB/Wr 39/17, Legalis nr 1664809.
 • Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. akt: II SA/Sz 684/17, Legalis nr 1651008.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 września 2017 r., sygn. akt: VII SA/Wa 2613/16, Legalis nr 1681359.
 • Wyrok WSA w Krakowie z dnia 28 września 2017 r., sygn. akt: II SA/Kr 721/17, Legalis nr 1681388.
 • Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 7 listopada 2017 r., sygn. akt: II SA/Bk 364/17, Legalis nr 1694216.
 • Wyrok WSA w Opolu z dnia 23 listopada 2017 r., sygn. akt: II SA/Op 366/17, Legalis nr 1699748.
 • Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt: I SA/Go 48/18, Legalis nr 1767966.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 9 maja 2018 r., sygn. akt: II SA/Gd 137/18, Legalis nr 1768868.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 23 maja 2018 r., sygn. akt: III SA/Wr 212/18, Legalis nr 1798184.
 • Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2018 r., sygn. akt: II SAB/Bd 36/18, Legalis nr 1812984.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 października 2018 r., sygn. akt: IV SAB/Po 75/18, Legalis nr 1843732.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2019 r., sygn. akt: III SAB/Wr 187/18, Legalis nr 1884132.
 • Wyrok WSA w Lublinie z dnia 17 maja 2019 r., sygn. akt: I SA/Lu 76/19, Legalis nr 1943467.
 • Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt: II SA/Bk 267/19, Legalis nr 2196524.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 11 września 2019 r., sygn. akt: II SAB/Gd 82/19, Legalis nr 2214972.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 października 2019 r., sygn. akt: IV SAB/Po 180/19, Legalis nr 2234316.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17 października 2019 r., sygn. akt: IV SAB/Po 181/19, Legalis nr 2244788.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0014_1801
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.