PL EN


2017 | 17/2 | 239-251
Article title

SELECTED PROBLEMS OF DISCIPLINARY PROCEEDINGS IN THE CASES OF BORDER GUARD OFFICERS IN THE PERSPECTIVE OF STANDARDS OF HUMAN RIGHTS

Authors
Content
Title variants
PL
WYBRANE PROBLEMY POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO W SPRAWACH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ W PERSPEKTYWIE STANDARDÓW PRAW CZŁOWIEKA
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article discusses selected international human rights standards applied in the disciplinary proceedings of the Border Guard officers. The issues of branch affiliation of the norms regulating this disciplinary proceeding, the sources of law binding in it, the guaranteed rights of defense and the principle of control were elaborated.
PL
Tematyką artykułu jest analiza wybranych międzynarodowych standardów praw człowieka przestrzeganych w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Straży Granicznej. Szczegółowo opracowane zostały zagadnienia przynależności gałęziowej norm regulujących to postępowanie dyscyplinarne, źródeł prawa w nim obowiązujących, zagwarantowanego prawa do obrony oraz zasady kontroli.
Year
Volume
Pages
239-251
Physical description
Contributors
author
 • Jagiellonian University, The Department of Criminal and Executive Law
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Krawczyk A., Skoczylas A., Prawo procesowe administracyjne, ed. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego, vol. 9, Warszawa 2014.
 • Baran B., Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej, Warsaw 2016.
 • Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warsaw 1971,
 • Dauter B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warsaw 2016.
 • Galligan D.J., Langan R.H., Nicandrou C.S, Administrative Justice in the New European Democraties, Oxford 1998.
 • Goryński G., Powstanie, organizacja i funkcjonowanie Straży Granicznej w latach 1928-1939, Słupskie Studia Historyczne 2012, No 18.
 • Gromski W., Kryteria klasyfikacji dyscyplin naukowych w prawoznawstwie. Kilka uwag na przykładzie nauki prawa karnego wykonawczego [in:] Prawo karne wykonawcze w systemie nauk kryminologicznych, ed. T. Kalisz, Wrocław 2011.
 • Jaworska-Dębska B. (ed.), Prawo administracyjne materialne: pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013.
 • Haczkowska M. (ed.), Balicki R., Bartoszewicz M., Complak K., Ławniczak A., Masternak-Kubiak M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2014.
 • Halestead P., Human Rights. Key facts. Key cases, London and New York 2014.
 • Hauser R. (ed.), Niewiadomski Z., Wróbel A., Prawo administracyjne materialne, System Prawa Administracyjnego, vol. 7, Warsaw 2012.
 • Hołda Z., Kodeks karny wykonawczy ze skorowidzem, Kraków 2006.
 • Hołda Z., Ochrona praw człowieka w instytucjach Rady Europy [in:] Europa. Zbliżenia. Kontrowersje. Perspektywy, ed. E. Hałas, Lublin 2002.
 • Kaczorkiewicz D., Instytucje prawa karnego w postępowaniach dyscyplinarnych [in:] Węzłowe problemy procesu karnego, ed. P. Hofmański, Warsaw 2010.
 • Kalisz A., Kustra A., Polemika. Wokół problemu multicentryczności systemu prawa, Państwo i Prawo 2006, No 6.
 • Kruszyński. P., Zasada prawa do obrony w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – zagadnienia wybrane [in:] Gaudium in litterisest. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, Warsaw 2005.
 • Kuczynìski T., Mazurczak-Jasinìska E., Stelina J., Stosunek służbowy [in:] System prawa administracyjnego. Vol. 11, Warsaw 2011.
 • Judgment of Constitutional Tribunal of 31 January 1996 r., K 9/95, OTK 1996, no. 1, pos. 2,
 • Judgment of Constitutional Tribunal of 21June 2005 r., P 25/02, OTK-A 2005, no. 6, pos. 65,
 • Judgment of the EctHR in the Ireland vs Great Britain case, 18 January 1987, Series A no. 25, p. 75-76, § 199.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-orig-180665
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.