PL EN


2017 | 17/2 | 253-265
Article title

CONSENT FOR PERSONAL DATA PROCESSING IN DIGITAL ENVIRONMENT ACCORDING TO GDPR

Authors
Content
Title variants
PL
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ŚRODOWISKU CYFROWYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In recent years, due to the development of new technologies, we are dealing with an increased threat to the privacy of individuals, especially considering their on-line activity. The new General Data Protection Regulation ensures a high level of security of personal data and privacy protection. The paper focuses on issues regarding consent to the processing of personal data from the point of view of users and Internet service providers. The publication presents the differences between the Polish Personal Data Protection Act, the Directive 95/46/ECand the new Regulation, as well as analyzes the requirements for giving consent to the processing of personal data in a digitized environment.
PL
W ostatnich latach w związku z rozwojem nowych technologii, mamy do czynienia z wzrostem zagrożenia prywatności osób fizycznych, szczególnie biorąc pod uwagę ich aktywność on-line. Nowe Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych i ochrony prywatności. Artykuł koncentruje się wokół zagadnień dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych z perspektywy użytkowników i dostawców usług internetowych. W publikacji zaprezentowano różnice między polską ustawą o ochronie danych osobowych, dyrektywą oraz nowym Rozporządzeniem oraz przeanalizowano wymogi dotyczące udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w środowisku zdigitalizowanym.
Year
Volume
Pages
253-265
Physical description
Contributors
References
 • Adamus R., Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, ”Gazeta Sądowa” 2005, No. 2.
 • Banyś T., Łuczak J., Ochrona danych osobowych w praktyce, Wroclaw 2013.
 • Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz Lex,Warsaw 2015.
 • Barta P., Litwiński P., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warsaw 2016.
 • Byrski J., Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wybrane zagadnienia, „Monitor prawniczy” 2011, No. 3.
 • Drozd A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarza. Wzory pism i przepisy., Warsaw 2008.
 • Eggers W.D., Hamill R., Ali A., Data as currency, “Deloitte Review” 2013, No. 13.
 • Fajgielski P., Odwołalność zgody na przetwarzanie danych osobowych – znaczenie dla praktyki gospodarczej, [in:] Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym, A. Mednis (ed.), Warsaw 2013.
 • Fajgielski P., Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, „Informacja w Administracji Publicznej” 2016, No. 4.
 • Fajgielski P., Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. [in:] Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, G. Sibigi, X. Konarski (ed.), Warsaw 2007.
 • Giermak M., Sofronów M., Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dzieci w serwisach społecznościowych w kontekście zmian prawa europejskiego, „Monitor Prawniczy” 2017, No. 2.
 • Gutowski M., Nieważność czynności prawnej, Warsaw 2012, p. 12.
 • Hermstrüwer Y., Contracting Around Privacy. The (Behavioral) law and economics of consent and Big Data, “Jounal of Inntellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law” 2017, No. 8.
 • Hoc S., Szewc T., Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Warsaw 2014, p. 32.
 • Kępa L., Ochrona danych osobowych w praktyce. Warsaw 2015.
 • Langhanke C., Schmidt-Kessel M., Consumer data as consideration, “Journal of European Consumer and Market Law” 2015, No. 6.
 • M. Jagielski, Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Warsaw 2010.
 • Macenaite M., Kosta E., Consent for processing children’s personal data in the EU: following in US footsteps?, “Information & Communications Technology Law” 2017, vol. 26, No. 2.
 • Metzger A., Data as Counter-Performance: What Rights and Duties do Parties Have?, “Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law” 2017, No. 8.
 • Szewc T., Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, „Państwo i Prawo” 2008, No. 2.
 • Szpunar A., Zgoda uprawnionego w zakresie ochrony dóbr osobistych, ”Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 1990, LII No. 1.
 • Ulasiewicz M., Prywatność jednostki w kontekście dostępu do informacji publicznej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, No. 11.
 • Zoll F., Personal Data as Remuneration in the Proposal for a Directive on Supply of Digital Content, [in:] Contracts for the Supply of Digital Content: Regulatory Challenges and Gaps, R. Schulze, D. Staudenmayer, S. Lohsse (ed.), 2017.
 • Civil Code Act of 23 April 1964 (Journal of Laws 2017.459 j.t.).
 • Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data,(OJ L 281, 23.11.1995, pp. 31–50).
 • Judgment of Polish Supreme Administrative Court of 4 April 2003 (II SA 2935/02), LEX No. 149895.
 • Opinion 15/2011 on the definition of consent of Article 29 Data Protection Working Party Adopted on 13 July 2011, 01197/11/EN, WP187.
 • Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Journal of Laws 1997 No. 133 item 883, Journal of Laws 2016.922 j.t.).
 • Proposal for a Directive of The European Parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content, (COM/2015/0634 final- 2015/0287).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-orig-180667
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.