PL EN


2017 | 17/2 | 315-326
Article title

CANDIDATE INTERNSHIP IN COOPERATIVES AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

Authors
Content
Title variants
PL
STAŻ KANDYDACKI W SPÓŁDZIELNIACH PRACY I ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The subject of the study is a detailed analysis of the candidate internship institution in workers’ cooperatives and in agricultural cooperatives. The former primarily base their activity on the personal activity of their own members, while the latter are characterized by the fact that their basic subject of functioning is running a common farm and activities for the benefit of individual farms of members. While the legislator in Article 200 of Cooperative Law regulates the rules and manner of holding a candidate internship in workers’ cooperatives, there is no analogical regulation in agricultural cooperatives. This raises important interpretative doubts in the legal doctrine and practice and the fundamental question about the admissibility of using the candidate internship in these organizations. Apart from the internship structure in cooperative organizations, the author also analyzes the legal situation of the candidates taking part in it.
PL
Przedmiotem opracowania jest szczegółowa analiza instytucji stażu kandydackiego w spółdzielniach pracy oraz w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Te pierwsze swoją działalność przede wszystkim opierają na osobistej aktywności własnych członków, zaś te drugie charakteryzują się tym, że ich podstawowym przedmiotem funkcjonowania jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa rolnego oraz działalności na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych członków. O ile jednak ustawodawca w art. 200 Prawa Spółdzielczego reguluje zasady i sposób odbywania stażu kandydackiego w spółdzielniach pracy, o tyle brak jest analogicznego unormowania w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Rodzi to zarówno w doktrynie prawa, judykaturze, jak i praktyce istotne wątpliwości interpretacyjne, w szczególności zaś powstaje zasadnicze pytanie o dopuszczalność wykorzystywania stażu kandydackiego w tych organizacjach. Autor poza konstrukcją stażu w organizacjach spółdzielczych, dokonuje także analizy sytuacji prawnej kandydatów biorących w nim udział.
Year
Volume
Pages
315-326
Physical description
Contributors
author
 • University of Łódź
References
 • Duraj T., Podstawa prawna świadczenia pracy członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych [in:] Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, Księga Jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza, Toruń 2017,
 • Gersdorf M., Opinion to resolution of SC of 2 February 1993, III CZP 164/92, OSP 1993, no. 11, item 212,
 • Gersdorf M., Prawo zatrudnienia, Warsaw 2013.
 • Gersdorf M., Regulacja prawna zatrudnienia osób pracujących w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych na zasadach członkowskich. Rozważania de lege ferenda. IPiSS, Studia i Materiały, Warsaw 1990.
 • Gersdorf M., Wynagradzanie członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych w świetle zmian ustawy Prawo spółdzielcze, part. I, PiZS 1996, no. 4.
 • Gersdorf M., Ignatowicz J., Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warsaw 1985. Iwulski J., Opinion to resolution of SC of 2 February 1993, III CZP 164/92, OSP 1994, no. 1, item 4.
 • Kwapisz K., Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warsaw 2012.
 • Stefaniak A., Prawo spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz. Orzecznictwo, Warsaw 2009.
 • Stelina J., Prawo urzędnicze, Warsaw 2009.
 • Szewczyk H., Zatrudnienie w służbie cywilnej, Bydgoszcz-Katowice 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-orig-180677
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.