PL EN


2017 | 15 | 99-108
Article title

NORWID JÓZEFA CZAPSKIEGO

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
NORWID OF JÓZEF CZAPSKI
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
15
Pages
99-108
Physical description
Contributors
author
 • Akademia Pomorska Słupsk
References
 • Bielak A., „Fatum” Cypriana Norwida w lekturze Józefa Czapskiego. W: Poezja i egzy-stencja. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta, red. W. Kruszewski, D. Pachocki, Lublin 2015, s. 25-31.
 • Bloom H., Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przeł. A. Bielik-Robson, Kraków 2002.
 • Breczko J., Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu „Kultury” paryskiej. Przezwycięże-nie katastrofizmu, odrzucenie mesjanizmu, Lublin 2010.
 • Brzozowski S., Legenda Młodej Polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej, Lwów 1910 [reprint Kraków-Wrocław 1983].
 • Czapski J., Czytając, Kraków 1990.
 • Czapski J., Na nieludzkiej ziemi, Warszawa 1990.
 • Czapski J., Patrząc. Wybór, przedmowa i posłowie J. Pollakówna, Kraków 1996.
 • Janion M., Artysta przemienienia. W: Czapski i krytycy. Antologia tekstów. Wybór
 • i oprac. M. Kitowska-Łysiak, M. Ujma, Lublin 1996, s. 498-516.
 • Kwaśniewska K., Czapski czyta Norwida, „Ruch Literacki” 2001, z. 4, s. 435-450.
 • Maciejewski M., „Fatum”. W: Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i in-terpretacje, red. S. Makowski, Warszawa 1986, s. 132-139.
 • Monolog Czapskiego o Norwidzie, http://maciejbielawskiessay.blogspot.com/2012/03/ monolog-czapskiego-o-norwidzie.html [15.01.2016].
 • Norwid C., Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opa-trzył J. W. Gomulicki, t. I-XI, Warszawa 1971-76;
 • Sucharski T., Rosja Czapskiego sprzed „Nieludzkiej ziemi”, „Słupskie Prace Filologicz-ne. Seria Filologia Polska” 2008, nr 6, s. 55-72.
 • Toruń W., Norwid o Niepodległej, Lublin 2013.
 • Walicki A., Cyprian Norwid: trzy wątki myśli. W: tegoż, Między filozofią, religią i poli-tyką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu, Warszawa 1983, s. 234-236.
 • Walicki A., Stanisław Brzozowski – drogi myśli, Warszawa 1977.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-orig-bwmeta1_element_desklight-511c4878-e801-47cb-8f37-76f8eb7ff9d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.