Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 290 | 39-50

Article title

Wpływ transformacji ustrojowej na model rodziny w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Influence of the political transformation to the breakdown of families in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ma na celu przedstawienie wpływu procesu transformacji ustrojowej w Polsce na strukturę i funkcjonowanie rodzin, w tym przemian gospodarczych na postawy i decyzje obywateli związane z założeniem rodziny i posiadaniem potomstwa. Transformacja ustrojowa i społeczna przyniosła poważne zmiany w życiu rodziny, przeobrażeniu uległy nie tylko postawy młodych ludzi wobec decyzji o jej założeniu, ale również wielkość rodzin, wzrosła liczba związków niesformalizowanych i urodzeń pozamałżeńskich. Trudności ekonomiczne doprowadziły do konieczności podejmowania zatrudnienia na terenie innych państw.
EN
The article is aimed at describing the influence of the transformation political in Poland to the structure and functioning of families. The political and social transformation caused major changes in the family life, not only attitudes of young people towards the decision for her to establish, but also a size of families, a number of extramarital births. Economic problems brought to the need to take employment abroad.

Year

Volume

290

Pages

39-50

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej

References

 • Balicki J. (2010), Uwarunkowania i skutki kryzysu demograficznego w Polsce, "Teologia i Moralność", tom 7, s. 24, 26. |
 • Duszczyk M., Wiśniewski J. (2007), Analiza społeczno-demograficzna migracji zarobkowej Polaków do państw EOG po 1 maja 2004, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kowal R. (2011), Eurosieroctwo - wpływ zjawiska na funkcjonowanie współczesnej rodziny [w:] S. Bębas (red.), Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom.
 • Mansoor A.M., Quillin B. (2007), Migration and Remittances: Eastern Europe and the Former Soviet Union, The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank.
 • Muszyńska M. (2003), Zróżnicowanie modeli rodziny w krajach europejskich w kontekście statusu kobiety w społeczeństwie, "Studia Demograficzne", nr 2/144, s. 55-77.
 • Mynarska M. (2014), Zmiany zachowań dotyczących rodziny w Polsce na tle innych krajów Europy [w:] I. Kotowska (red.), Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013, Warszawa.
 • Philipov D. (2003), Major Trends Affecting Families in Central and Eastern Europe, United Nations Programme on the Family, New York, http://www.un.org/esa/socdev/ family/Publications/mtphilipov.pdf (dostęp: 4.10.2014).
 • Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku (2015), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ 5468/12/5/1/podstawowe_informacje_o_rozwoju_demograficznym_polski_do_2014. pdf (dostęp: 7.02.2015).
 • Pospieszyl K., Żabczynska E. (1985), Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN, Warszawa.
 • Raport ONZ (2003), Główne trendy wpływające na rodzinę, DESA (Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych), Nowy Jork, http://www.unic.un.org.pl/rok_rodziny/ mi_raport.php (dostęp: 19.11.2014).
 • Rostropowicz-Miśko M., Rauziński R. (2015), Czynnik demograficzny w rozwoju społecznym w Polsce po 1989 r. [w:] H. Dusza-Jakimko, E. Kozerska (red.), 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Skawińska M. (2013), Kształt rodziny polskiej i polityki rodzinnej w okresie przeobrażeń ustrojowych 1989-2004, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom.
 • Slany K., Ślusarczyk M., Krzyżowski Ł. (2014), Wpływ współczesnych migracji Polaków na przemiany więzi społecznych, relacje w rodzinie i relacje międzygeneracyjne, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa, s. 17.
 • Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2013 r., stan w dniu 31 XII 2013 r. (2014), GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa.
 • [www 1] http://www.unic.un.org.pl/ (dostęp: 19.11.2014).
 • [www 2] http://stat.gov.pl/ (dostęp: 19.11.2014).
 • [www 3] http://www.teologiaimoralnosc.amu.edu_7_Balicki.pdf (dostęp: 6.11.2014).
 • [www 4] http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Niska_dzietnosc_w_Polsce.pdf (dostęp: 9.11.2014).
 • [www 4] http://www.worldbank.org (dostęp: 19.01.2015).
 • [www 5] http://www.un.org (dostęp: 19.11.2014).
 • [www 6] http://www.rpo.gov.pl (dostęp: 19.01.2015).
 • [www 7] http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/Krystyna_Slany_ekspertyza.pdf.
 • [www 8] http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=98fcc378d7f5adda37f271d ebf5d7a4d1cdd37b9-d3 (dostęp: 2.06.2016).
 • [www 9] Polska 1989-2014, GUS, www.stat.gov.pl.http://stat.gov.pl/download/gfx/ portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/13/1/13/oz_polska_1989-2014.pdf (dostęp: 6.11.2014).
 • [www 10] Lewandowski M., Separacja w polskim porządku prawnym, http://www.prawaczlowieka. edu.pl/index.php?dok=98fcc378d7f5adda37f271debf5d7a4d1cdd37b9-d3 (dostęp: 2.06.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4e43cef8-cb73-4fa6-b81c-c6cddbc174f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.