Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 249 | 94-110

Article title

Krótki łańcuch dostaw produktów spożywczych (SFSC) - ujęcie teoretyczne i praktyczne

Authors

Content

Title variants

EN
Short food supply chain (SFSC) - theoretical and practical approach

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozwój rynku ekologicznych produktów oraz zwiększający się popyt na produkty lokalne i regionalne, jak również zmiany świadomości konsumentów dotyczące chęci zdobycia wiedzy o pochodzeniu produktu, a także aspekty ekonomiczne wymagają dopasowania łańcucha dostaw do nowego otoczenia gospodarczego. Wzrost popytu na produkty ekologiczne oraz coraz większa wiedza dotycząca wpływu procesów logistycznych na środowisko naturalnie prowadzą do zmian w strukturze łańcucha dostaw. Zmiany ekonomiczne, społeczne i gospodarcze stają się impulsem do tworzenia krótkich łańcuchów dostaw produktów spożywczych. Są one wspierane przez organizacje lokalne, regionalne oraz krajowe. Można stwierdzić, że konstruowanie alternatywnych łańcuchów dostaw jest tendencją rozwojową obserwowaną w Unii Europejskiej. Wskazują na to zarówno opracowania naukowe, jak i praktyczne przykłady. Rozważania mają na celu wskazanie podstaw metodycznych służących konstruowaniu krótkich łańcuchów dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem łańcuchów dla produktów ekologicznych, a także uporządkowanie wiedzy związanej z powyższą tematyką, Ponadto scharakteryzowano światowy rynek żywności ekologicznej i kierunki jego rozwoju oraz zaprezentowano kilka wybranych praktycznych przykładów funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw produktów spożywczych. Opracowaniu towarzyszy następujące założenie: wymagania środowiskowe oraz wzrastające zainteresowanie produkcją żywności ekologicznej i pochodzącej z rynków lokalnych, w których można jednoznacznie zidentyfikować pochodzenie produktów, wymaga odpowiednio dopasowanego łańcucha dostaw. Wspieranie rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności spełnia wymagania społeczne, środowiskowe, a tak/e ekonomiczne, zarówno producentów, konsumentów, jak i wszystkich pozostałych jednostek uczestniczących w procesach odbywających się w łańcuchu. Część analityczna pracy została przeprowadzona na podstawie danych statystycznych oraz literatury przedmiotu. W opracowaniu wykorzystano metodę studiów przypadków oraz statystyki tabelarycznej i graficznej.
EN
Economic, social and environmental changes become spur to the development of short food supply chains. Market development of green products and increasing demand for local and regional products to reąuire to be adjusted to the new economic environment. Considerations have an aim to identify the methodological basis for the construction o f short supply chains, with particular emphasis on chains for organie products. Besides that has been made characteristics o f the global market for organie food and directions o f its deve!opment, and presents some practical examples o f selected short food supply chains. The analytical part o f the work was carried out on the basis o f statistical data and literaturę review. In this paper we used the method of case studies and statistics in tabular and graphical form.

Year

Volume

249

Pages

94-110

Physical description

Contributors

author

References

 • Coley D., Howard M., Winter M. (2011), Food Miles: Time for a Re-Think?, „British Food Journal”, No. 113 (7), s. 919-934.
 • Galii F., Brunori G., eds. (2013), Short Food Supply Chains As Drivers o f Sustainable Development. Evidence Document, Document developed in the framework o f the FP7 project FOODLINKS (GA No. 265287). Laboratorio di studi rurali Sismondi, ISBN 978-88-90896-01-9.
 • Hogan L., Thorpe S. (2009), Issues in Food Miles and Carbon Labelling, ABARE research report 09.18, December, Canberra.
 • Ilbery B., Maye D. (2005), Alternative (Shorter) Food Supply Chains and Specialist Livestock Products in the Scottish and English Border. „Environment and Planning A”, No. 37 (5), s. 823-844.
 • Marsden T., Banks J., Bristow G. (2000), Food Supply Chain Approaches: Eżcploring their Role in Rural D evelopment. „Socjologia Ruralis” , No. 40 (4), s. 424-438.
 • Peters R., ed. (2012), Local Food and Short Supply Chains, „EU Rural Review”, N o .12.
 • Pretty J.N., Bali A.S., Lang T., Morison J.l.L. (2005), Farm Costs and Food Miles: An Assessment of the Fuli Cost of the Uk Weekly Food Basket. Food Policy. „Food policy”, No. 30(6), pp. 1 - 19.
 • Przegląd Obszarów Wiejskich UE (2012), nr 2/2012, za: B. Balin, Rozwój lokalnych sieci żywności na Węgrzech. Konferencja: „Rolnictwo w urbanizującym się społeczeństwie”, Holandia 1-4 kwietnia 2012 r.
 • Renting H., Marsden T., Banks J. (2003), Understanding Alternative Food Networks: Exploring the Role of Short Supply Chains in Rural Development, „Environment and Planning A”, No. 35(3) s. 393-411.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski fundusz Rolny na rzecz Roz.woju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007 r„ ze zm.).
 • Santini F., Gomez y Paloma S. (2013), Short Food Supply Chains and L ocal Food Systems in the EU. A State o f Play o f their Socio-Economic Characteristics, JRC, European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies, European Union.
 • The World o f Organie Agriculture, Statistic and Emerging Trends (2015), FiBL and 1FOAM, February (wersja pdf: www.ifoam.bio, dostęp: 03.2015).
 • Uzzi B. (1997), Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox o f Emheddedness, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 42, s. 35-67.
 • [www 1] www.earthmarkets.net (dostęp: 03.2015).
 • [www 2] www.minrol.gov.pl/ (dostęp: 03.2015).
 • [www 3] www.stat.gov.pl (dostęp: 03.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-506d7699-e0e9-4a30-9d3d-4c8eb912c576
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.