Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 292 | 89-99

Article title

Zasoby pracy w Polsce w perspektywie 2050 roku

Content

Title variants

EN
Polish labour market resources in perspective 2050

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Najistotniejszym problemem polskiego rynku pracy w kolejnych latach będzie kurczenie się i starzenie zasobów pracy. Niniejsze opracowanie poświęcone zostało obecnej podaży pracy w Polsce oraz wpływowi, jaki w najbliższych dekadach na potencjalne zasoby pracy wywierać będą zmiany demograficzne oraz aktywność zawodowa ludności. Głównym celem przedstawionej w pracy projekcji jest pokazanie skali zmian w liczbie i strukturze potencjalnych i realnych zasobów pracy w Polsce pod wpływem starzenia się ludności. Dla zobrazowania przyszłych rozmiarów i struktury realnych zasobów pracy przedstawiona zostanie projekcja pokazująca przewidywane zmiany w latach 2015-2050 przy różnych wariantach poziomu aktywności zawodowej ludności.
EN
The most important problem of the Polish labour market in the coming years will be shrinking and aging labour resources. This study was devoted to the current labour supply in Poland and impact that in the coming decades it will have on demographic changes and economic activity of the population. The main goal of the work is to show the scale projected changes in the number and structure of potential and real labour resources in Poland under the influence of population aging. To illustrate the future size and structure of real labour resources will be presented showing the projection of anticipated changes in the years 2015-2050 at the different options activity level of the population.

Year

Volume

292

Pages

89-99

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ

References

 • Eurostat, Employment in Europe 2015, Brussels.
 • Furmańska-Maruszak A. (2014), Przemiany demograficzne a aktywność zawodowa ludności w Polsce, "Studia Ekonomiczne", nr 167.
 • Kałuża D. (2009), Bariery aktywizacji zawodowej osób starszych w Polsce [w:] R.Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, IPiSS, Białystok- Warszawa.
 • Kałuża-Kopias D. (2012), Osoby po pięćdziesiątym roku życia jako grupa w szczególnej sytuacji na rynku pracy [w:] E. Kantanowicz, G. Orzechowska (red.), Obszary zagrożeń człowieka w relacjach współczesności, t. II, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 • Kotowska I.E., Abramowska A. (2008), Subiektywna ocena stanu zdrowia oraz niepełno-sprawność [w:] I.E. Kotowska, I. Wóycicka (red.), Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym, Raport z badań, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Kotowska I.E. (2010), Prognozowanie stanu i struktury ludności oraz zasobów pracy [w:] J. Kurkiewicz (red.), Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kotowska I.E., Baranowska A. (2006), Praca a obowiązki rodzinne w 2005 r., GUS, Warszawa.
 • Kotowska I.E., Wóycicka I. (2008), Podsumowanie [w:] I.E. Kotowska, I. Wóycicka (red.), Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym, Raport z badań, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Kryńska E., Szukalski P. (red.) (2013), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 • Liwiński J., Giza-Poleszczuk A., Góra M., Sztanderska U. (2008), Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym, Raport z badań, MIPS, Warszawa.
 • Prognozy ludności na lata 2014-2050 (2014), "Studia i Analizy Statystyczne", GUS, Warszawa.
 • Strzelecki P. (2012), Czy Polska jest skazana na spadek podaży pracy w przyszłości? - wyniki analizy wrażliwości założeń prognoz długookresowych, "Working Papers, Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics", No. 12.
 • Urbaniak B. (2007), Trudności pracowników 45+ i ich problemy, "Polityka Społeczna", nr 1.
 • Urbaniak B., Wiktorowicz J. (eds.) (2011), An Analytical Raport on Programmes for People 50+ Implemented In Poland between 2004 and 2009, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 • [www 1] Prognozy ludności na lata 2014-2050 (2014), "Studia i Analizy Statystyczne", GUS, Warszawa, tabela pt. Ludność według płci i funkcjonalnych grup wieku, stan w dniu 31.XII, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza- ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-, 1,5 .html (do-stęp: 10.09.2015).
 • [www 2] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni- zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-i-kwartal-2015-r-,4, 16.html (dostęp: 10.09.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-5631e39c-16dc-4c7f-96a0-bf4ddd6613c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.