Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13 | 175-190

Article title

Ochrona praw i interesów osób zatrudnionych a nietypowe formy zatrudnienia w społecznej gospodarce rynkowej.

Authors

Content

Title variants

EN
Protection of rights and interests of the employed and unusual forms of employment in the social market economy.

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje tematykę rozwoju nietypowych form zatrudnienia oraz związane z tym obniżenie standardów bezpieczeństwa pracy oraz brak stabilizacji zatrudnienia. Właściwością nietypowego zatrudnienia jest bowiem stosunkowo niskie bezpieczeństwo socjalne oraz słaba ochrona zbiorowa. Osoby te są również w większym stopniu narażone na naruszenie dóbr osobistych niż pracownicy pozostający w klasycznym zatrudnieniu. Polskie przepisy prawa pracy powinny znaleźć kompromis między swą rolą w uelastycznianiu zatrudnienia a zapewnieniem bezpieczeństwa socjalnego oraz ochrony interesów osób zatrudnionych na podstawie nietypowego zatrudnienia, uwzględniając regulacje prawa Unii Europejskiej.
EN
European Union is promoting various forms of untypical jobs, considering them effective method for counteracting unemployment, on condition of providing all employed persons with effective social welfare. Untypical jobs offer relatively low social security, poor collective protection, and they are performed by socially handicapped persons, such as women, immigrants, unqualified workers, etc. Such persons are more exposed to breaches of their rights and interests than traditional contract employees. Such approach, assuming combining flexibility of employment market with social security, is presently defined in Europe as “Flexicurity” concept. That concept is an attempt to combine employment flexibility with possibly social security and protection of their tangible and intangible interests. Achievement of balance between flexibility of employment and social security of persons performing untypical jobs is a priority of both European Employment Strategy and Lisbon Strategy. EU Directives play critical role in this respect.

Year

Volume

13

Pages

175-190

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy i Polityki Socjalnej.

References

 • Boruta I., W sprawie przyszłości prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 4.
 • Boruta I., Strategie zatrudnienia organizacji międzynarodowych UE, MOP, OECD, Warszawa 2002.
 • Dach Z., Ekonomiczno-społeczne skutki bezrobocia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1993, nr 2.
 • Drabek A., Nielegalne zatrudnienie w prawie polskim, Warszawa 2012.
 • Florek L., Latos-Miłkowska M., Pisarczyk Ł., Prawo pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2000.
 • Florek L., Prawne ramy elastycznych form zatrudnienia, [w:] Elastyczne formy zatrudnienia sposobem na efektywność firm, red. L. Machol-Zajda, Warszawa 2001.
 • Hajn Z., Nietypowe umowy o pracę, [w:] Europeizacja polskiego prawa pracy, red. W. Sanetra, Warszawa 2004.
 • Hajn Z., Regulacja prawna funkcjonowania prywatnych agencji zatrudnienia w prawie międzynarodowym i europejskim, „Studia Prawno-Europejskie” t. V, Łódź 2001.
 • Hajn Z., Nietypowe umowy o pracę, [w:] Europeizacja polskiego prawa pracy, red. W. Sanetra, Warszawa 2004.
 • Hajn Z., Getka K., Nietypowe formy zatrudnienia, Warszawa 2002.
 • Jackowiak U., Problemy polskiego bezrobocia na początku stulecia, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa 2002.
 • Jagusiak B., Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 • Kabaj M., Czy deregulacja rynku pracy umożliwi utworzenie 2 mln miejsc pracy do 2010 r.?, [w:] Deregulacja polskiego rynku pracy, red. K.W. Frieske, Warszawa 2003.
 • Kaźmierczak T., Rymsza M., Aktywna polityka społeczna. Stan obecny i szanse upowszechnienia koncepcji, „Instytut Spraw Publicznych. Analizy i Opinie” 2005, nr 48.
 • Kryńska E., Elastyczne formy zatrudnienia, [w:] Stymulacja ruchliwości pracowniczej. Metody i instrumenty, Warszawa 2001.
 • Kubot Z., Szczególne formy zatrudnienia a samo zatrudnienie, [w:] Szczególne formy zatrudnienia, Wrocław 2000.
 • Kubot Z. [w:] Z. Kubot, T. Kuczyński, Z. Masternak, H. Szurgacz, Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 2005.
 • Lewandowski H., Wpływ prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) na polskie prawo pracy, [w:] Wpływ prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) na prawo wewnętrzne, red. H. Lewandowski, D. Makowski, Warszawa 2003.
 • Łapiński K., Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy, Warszawa 2011.
 • Machol-Zajda L., Telepraca – nowa forma zatrudnienia, [w:] Deregulacja polskiego rynku pracy, red. K.W. Frieske, Warszawa 2003.
 • Makowski D., Agencje (przedsiębiorstwa) pracy czasowej – miejsce i rola w prawie pracy państw Wspólnoty Europejskiej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1999, nr 3.
 • Makowski D., Rozwój nietypowych form zatrudnienia w prawie państw Unii Europejskiej, Łódź 2000.
 • Moszyński M., Nietypowe formy zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec, Toruń 2004.
 • Pisarczyk Ł., Różne formy zatrudnienia, Warszawa 2003.
 • Rymsza M., W poszukiwaniu równowagi między elastycznością rynku pracy i bezpieczeństwem socjalnym. Polska w drodze do flexicurity?, [w:] Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, red.M. Rymsza, Warszawa 2005.
 • Seweryński M., Problemy rekodyfikacji prawa pracy, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa 2002.
 • Skąpski M., Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 2006.
 • Sobczyk A., Do dyskusji o definiowaniu nietypowych form zatrudnienia, [w:] Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (Zbiór studiów), red. B.M. Ćwiertniak, Sosnowiec 2012.
 • Stępniak A., Krzemiński M., [w:] Zatrudnienie i ochrona socjalna, Warszawa 2004.
 • Szewczyk H., Ochrona przed nierównym traktowaniem i dyskryminacją ze względu na pracownicze zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. L. Mitrus. Księga pamiątkowa A.M. Świątkowskiego, Kraków 2009.
 • Szewczyk H., Dyrektywa nr 97/81/WE dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy w niepełnym wymiarze godzin w świetle prawa wspólnotowego i polskiego, „Studia Europejskie” 2009, nr 3.
 • Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w III Rzeczpospolitej, Warszawa 2004.
 • Tomaszewska M. [w:] Zatrudnienie i ochrona socjalna, red. Z. Brodecki, Warszawa 2004.
 • Wiśniewski Z., Rynek pracy w krajach Unii Europejskiej. Drogi do sukcesu i nowe wyzwania, „Rynek Pracy” 2000, nr 8.
 • Wratny J., Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa, [w:] Deregulacja polskiego rynku pracy, red. K.W. Frieske, Warszawa 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2fc19cbe-c5ae-4aef-92af-3fc36aa177eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.