Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 53 | 365-375

Article title

Kokpit menedżerski w małym przedsiębiorstwie

Content

Title variants

EN
Dashboard in small enterprise

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Istotnym problemem małych przedsiębiorstw jest ich przetrwanie na rynku. Dotyczy to szczególnie nowo powstałych podmiotów. Jednym z czynników przyczyniających się do takiej sytuacji jest brak wiarygodnych, odpowiednio przygotowanych i zaprezentowanych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji. W artykule rozważano możliwość wykorzystania w małych przedsiębiorstwach nowoczesnej formy wizualizacji danych, jaką jest niewątpliwie kokpit menedżerski. Kokpity za pomocą różnorodnych elementów wizualnych zapewniają menedżerom przejrzyste przeglądanie i analizowanie danych, dostarczają aktualnych informacji związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie słuszności stosowania kokpitów menedżerskich w małych przedsiębiorstwach. Zastosowanie tej formy prezentacji danych może wspomóc zarządzających (właścicieli) w analizie sytuacji przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Może przyczynić się do lepszego wykorzystania podstawowych zalet małych i średnich przedsiębiorstw, tj. ich elastyczności oraz możliwości szybkiego reagowania na pojawiające się zmiany. W pierwszej części pracy przedstawiono istotę i specyfikę małych przedsiębiorstw, zwrócono uwagę na ich rolę w gospodarce oraz w społeczeństwie, zaakcentowano także problem przetrwania małych przedsiębiorstw na rynku. Kolejny punkt pracy poświęcono kokpitom menedżerskim. Przedstawione zostały ich definicje, a także stosowane zamiennie w literaturze polskiej i angielskojęzycznej nazwy. Dokonano charakterystyki kokpitów menedżerskich poprzez podanie jedenastu cech, które powinny one posiadać. Wymieniono podstawowe funkcjonalności kokpitów menedżerskich, ich rolę w organizacji gospodarczej oraz obszary, w jakich mogą być stosowane. Przedstawiono ich klasyfikację z punktu widzenia szczebli organizacyjnych. Wspomniano o wieloaspektowości kokpitów menedżerskich w organizacji, możliwości wykorzystania ich w podejmowaniu decyzji, zarządzaniu wiedzą oraz wizualizacji danych. Wymieniono tzw. ogólne i szczegółowe konteksty użycia kokpitów w organizacji. Zwrócono także uwagę na zagadnienie dostosowania kokpitu do użytkownika.
EN
The key problem of small enterprises is their survival on the market, it occurs especially for starting enterprises. The most important factor for that state is lack of valuable, well prepared and presented pieces of information needed in the decision-making process. This article presents the use of new visualization form of data for small enterprises which is dashboard. Dashboards are used by managers to view and analyze the data by visual methods available for them in order to current state of enterprises. The aim of the article is to present the advantages of the idea of use of dashboard in small enterprises. This form of data visualization may help managers to analyze the enterprise and its surroundings. It may benefit small enterprises especially in field of quick reaction for changes and flexibility. The first part presents the key points of small enterprises with special attention to their role in economy and society. It also contains the problem of survival for that kind of enterprises. The next key point of the article shows the idea of dashboard, which contains its definitions. It also shows the characteristics of dashboard containing eleven features which should be present in the cockpits. The article shows the areas of functionality and the application areas. This article also shows its hierarchical classification. Use of dashboard offers many possible aspect of its roles in organizations in relation to decision making problems, knowledge management and data visualization

Year

Volume

53

Pages

365-375

Physical description

Contributors

 • Zakład Informatyki i Ekonometrii, Instytut Ekonomii i Informatyki Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska

References

 • A Guide to Creating Dashboards People Love to Uses, Juice, 2009. http://www.cpoc.org/ assets/Data/guide_to_dashboard_design1.pdf.
 • Adamczewski P., 2012, Systemy ERP-BI w rozwoju organizacji inteligentnych [w:] Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Studia Ekonomiczne 113, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Bławata F. (red.), 2004, Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, SPG,Gdańsk.
 • BusinessObjects Dashboard Manager: http://www.businessobjects.com/global/pdf/ products/performancemanagement/ds_dashboard_manager.pdf.
 • Dudycz H., 2010, Visualization Methods in Business Intelligence Systems: an Overview, [w:] Business Informatics, Data Mining and Business Intelligence, ed. J. Korczak, Research papers of Wrocław University of Economics, Wrocław.
 • Eckerson W.W., 2006, Performance Dashboards. Measuring, Monitoring and Managing Your Business. John Wiley & Sons, Hoboken.
 • Elias M., Bezerianos A., 2011, Exploration Views: Understanding Dashboard Creation and Customization for Visualization Novices [w:] Human-Computer Interaction – INTERACT 2011, eds. P. Campos, N. Graham et al., Proceedings of INTERACT 2011 – 13th IFIP TC13 Conference on Human-Computer Interaction.
 • Few S., 2013, Information dashboard design: Displaying data for at-a-glance monitoring, 2nd ed. Burlingame, CA: Analytics Press.
 • Furmankiewicz J., Furmankiewicz M., Ziuziański P., 2015, Implementation of business intelligence performance dashboard for the knowledge management in organization, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” nr 78.
 • Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Ziuziański P., 2014, Zaawansowane techniki graficznej analizy danych epidemiologicznych na kokpicie menedżerskim, „Informatyka ekonomiczna” nr 2(32). http://skuteczneraporty.pl/blog/tag/dashboard-kokpitmenedzerski/page/2/.
 • Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M., 2012, Inteligentny kokpit dla menedżerów − koncepcja systemu [w:] Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Studia Ekonomiczne 113, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Kotowska B., 2010, Informacja finansowa w małym przedsiębiorstwie [w:] Finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne. Wybrane aspekty, red. A. Uziębło, M. Kalinowski,
 • M. Pronobis, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 6, Ce- DeWu, Warszawa.
 • Łuczka T., 1997, Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Marciniak B., 2011, Systemy wspomagające decyzje marketingowe w przedsiębiorstwach – aspekty teoretyczne i praktyczne, Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr. 110, pr. zb. pod red. K. Kawerskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Olszak C.M., 2005, Wspomagania decyzji w erze informacji i wiedzy [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO 2005, red. H. Sroka, T. Porębska-Miąc, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Olszak C.M., 2008, Analiza i ocena wykorzystania systemów Business Intelligence w zarządzaniu organizacją [w:] Informatyka dla przyszłości, red. J. Kisielnicki, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Orzechowski R., 2005, eBusiness Intelligence, e-mentor, nr 2 (9).
 • Penc J., 1994, Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, Placet, Warszawa.
 • Pluta W. (red.), 2004, Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sawicka J., 2000, Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Skowronek-Mielczarek A., 2005, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Smok B., 2010, Kokpit menedżerski a system wczesnego ostrzegania [w:] Business Intelligence w zarządzaniu, red. B. Smok, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sołtysik-Piorunkiewicz A., 2002, Korporacyjny portal informacyjny jako składnik systemu analizy danych w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1535.
 • Sołtysik-Piorunkiewicz A., 2006, Analiza systemów informatycznych klasy EIP do wspomagania podejmowania decyzji w systemie kontrolingu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1723.
 • Sołtysik-Piorunkiewicz A., Furmankiewicz M., Ziuziański P., 2015, Spersonalizowany kokpit menedżerski jako przykład podejścia kontekstowego w zarządzaniu wiedzą, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 216.
 • Ziuziański P., 2014, Kokpit menedżerski jako efektywne narzędzie do wizualizacji danych w organizacji [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, z. 1/2014, red. Z.E. Zieliński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce.
 • Ziuziański P., Furmankiewicz M., 2015, Rola kokpitu menedżerskiego w procesie podejmowania decyzji, Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz., z. 77.
 • Ziuziański P., Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., 2015, Kokpity menedżerskie jako narzędzie monitorowania efektów kształcenia studentów, „e-mentor”, nr 3(60).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-53f1bbf7-c6f1-48f4-9ffe-ce3ce2ed0510
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.