Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2 (361) | 205-215

Article title

Promocja marki w mediach społecznościowych

Content

Title variants

EN
Brand Promotion in Social Media
RU
Продвижение марки в социальных медиа

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Media tradycyjne stały się niewystarczające w procesie promocji marki i dlatego współcześnie nieodzowne jest wykorzystanie w tym celu mediów społecznościowych. W promocji marek, w tak popularnych serwisach społecznościowych, jak Facebook, You Tube i innych, wykorzystuje się naturalny proces komunikowania w celu umocnienia wizerunku marki. Jednocześnie użytkownicy social media bardzo chętnie polecają sobie ciekawe treści, dzielą się opiniami i uwagami na temat produktów. Głównym celem rozważań jest przedstawienie znaczenia mediów społecznościowych w działaniach promocyjnych przedsiębiorstw w procesie kreowania wizerunku marki. W artykule scharakteryzowano podobieństwa oraz różnice między działaniami promocyjnymi prowadzonymi w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Zdefiniowano także rolę konsumenta on-line w promocji marki i zaprezentowano wyniki badania ankietowego. Jak wynika z przeprowadzonego badania, obecność marki w social media może mieć wpływ na wzrost sprzedaży, a jednocześnie spowodować kryzys przez nieumiejętne prowadzenie kanałów social media. Skuteczne jest łączenie promocji w mediach tradycyjnych ze społecznościowymi. Obecność w social media jest szansą dla mniejszych przedsiębiorstw, z uwagi na niższe koszty promocji. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
Traditional media have become insufficient in the process of branding and today the use of social media for this purpose is essential. Promoting brands in such popular social networking sites as Facebook, YouTube and other, uses the natural process of communication in order to strengthen the brand image. At the same time, users of social media gladly recommend the interesting content, share their opinions and comments on products. The main purpose of this article is to show the importance of social media in the promotional activities of companies in the process of creating the brand image. The article describes the differences and similarities between the promotional activities carried out in the traditional media and social networks. The role of the on-line consumer in brand promotion was defined and the results of the survey were presented. According to the survey, the brand’s presence in social media can have an impact on sales growth and, at the same time, it can cause the crisis by an incompetent conduct of the social media channels. Effective promotion combines traditional media with social networking. The presence in social media is an opportunity for smaller businesses, due to lower promotion costs. The article is of the research nature.
RU
Традиционные СМИ стали недостаточными в процессе продвижения марки и потому в настоящее время необходимо использовать для этого социальные медиа. В продвижении марок в так популярных социальных сервисах как Facebook, YouTube и другие используют естественный процесс общения для укрепления имиджа марки. Одновременно пользователи социальных медиа весьма охотно рекомендуют друг другу интересные содержания, делятся мнениями и замечаниями о продуктах. Основная цель рассуждений – представить значение социальных медиа в действиях предприятий по продвижению в процессе формирования имиджа марки. В статье дана характеристика сходств и отличий между действиями по продвижению, проводимыми в традиционных и социальных медиа. Определена также роль потребителя on-line в продвижении марки и представлены результаты опроса. Как вытекает из проведенного опроса, присутствие марки в социальных медиа может иметь влияние на рост продаж, а заодно вызвать кризис неумелым осуществлением работы каналов социальных медиа. Эффективно объединение продвижения в традиционных и социальных медиа. Присутствие в социальных медиа – шанс для меньших предприятий из-за более низких издержек продвижения. Статья имеет исследовательский характер.

Year

Issue

Pages

205-215

Physical description

Contributors

author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

 • Barefoot D., Szabo J. (2011), Znajomi na wagę złota:podstawy marketingu w mediach społecznościowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Bonek T., Smaga M. (2013), Biznes na Facebooku i nie tylko. Praktyczny poradnik o promocji w mediach społecznościowych, Wolters Kluwer Polska,Warszawa.
 • Brady R., Forrest E., Mizerski R. (2002), Marketing w Internecie, PWE, Warszawa.
 • Brzozowska-Woś M.(2013), Media społecznościowe a wizerunek marki, “Journal of Management and Finance”, Vol. 11, No. 1/1.
 • Czaplicka M. (2014), Zarządzanie kryzysem w social media, Helion, Gliwice.
 • Falls J., Deckers E. (2011), Media społecznościowe bez ściemy: jak kreować markę, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011, s. 21.
 • Golczyk P., Crowdsourcing definicja, http://golczyk.com/crowdsourcing-definicja/ [dostęp: 07.02.2015].
 • Gustowski W. (2012), Komunikacja w mediach społecznościowych, Novae Res – Wydawnictwo Informacyjne, Gdynia.
 • Ilciów A. (2008), Komunikacja społeczności sieciowej, (w:) Sokołowski M., Media i społeczeństwo.
 • Nowe strategie komunikacyjne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Levinson J., Rubin C. (1998), Marketing partyzancki on-line, PWE, Warszawa.
 • Levinson J., Rubin C. (2012), Marketing partyzancki w mediach społecznościowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Meerman Scott D. (2012), Marketing i PR w czasie rzeczywistym: jak błyskawicznie dotrzeć do rynku i nawiązać kontakt z klientem, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Qualman E. (2009), Socialnomics: How Social Media Transforms the Way We Live and Do Business, N.J. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.
 • Sadowski M. (2013), Rewolucja social media, Helion, Gliwice.
 • Świerczyńska-Kaczor U. (2012), e-Marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej, Difin, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-609b9bcf-35c5-453c-aabb-cb482a718d99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.