Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 12/II | 97-140

Article title

ZIELONE PIERŚCIENIE W PLANACH PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA WOJEWÓDZTW – ANALIZA ZAPISÓW

Content

Title variants

EN
GREEN BELT IN VOIVODESHIP SPATIAL MANAGEMENT PLANS – ANALYSIS OF DOCUMENTS

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Do ponownego przeanalizowania koncepcji systemów zielonych pierścieni w polskim systemie planowania przestrzennego przyczynili się autorzy Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, wprowadzając ją do najnowszego strategicznego dokumentu kraju. KPZK 2030 zobowiązuje do utworzenia systemów zielonych pierścieni wokół 35 miejskich obszarów funkcjonalnych, ośrodków metropolitalnych i regionalnych. Mają one na celu chronić i wykorzystać wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze terenów objętych ochroną, zmierzać do kształtowania ładu przestrzennego i optymalnego zagospodarowania przestrzeni, poprzez ograniczenie żywiołowej i niekontrolowanej urbanizacji. Przyjęcie KPZK 2030 w dniu 13 grudnia 2011 przez Radę Ministrów spowodowało konieczność niezwłocznej aktualizacji wszystkich planów zagospodarowania przestrzennego województw. Do dnia 1 marca 2017, tylko połowa z szesnastu województw zdołała przyjąć uchwały dotyczące ich zmiany. KPZK 2030 nie określa żadnej formy opracowania, metodologii i sposobu delimitacji terenów otwartych wchodzących w skład zielonych systemów pierścieniowych. Zawiera wyłącznie ogólny opis, pozostawiając dużą dowolność do zastosowania w opracowywanych w planach i studiach na poziomie regionalnym. Skutkuje to dużą dysproporcją w zakresie i sposobie opracowania poszczególnych pzpw. Wiele województw potraktowało bardzo lakonicznie zapisy odnoszące się do zielonych pierścieni, odwzorowując wyłącznie zapisy graficzne i krótki opis, o konieczności ich utworzenia. Tylko województwo mazowieckie, lubelskie i świętokrzyskie podjęło próbę delimitacji obszaru zielonego pierścienia wraz z opisem jego kształtowania i sposobów wdrażania. W takim przypadku, jaki wpływ będzie miał sposób opracowania w pzpw zielonych systemów pierścieniowych miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków metropolitalnych, na ich realizację w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
EN
An additional analysis of concept of green belt’s system was proposed by authors of National Spatial Management Concept 2030 (KPZK 2030) by putting it to the newest strategic document of country. KPZK 2030 obligates to creation of green belts around 35 urban functional areas, metropolitan and regional centers. Their goal is to protect and use high landscape and natural value of protected areas, approach to shaping of spatial order and optimal spatial management, through limitation of spontaneous and uncontrolled urbanization. Resolution of KPZK 2030 in 13th of December 2011 created a necessity of immediate updating all Voivodship Spatial Management Plans. Until 1 st of March 2017, only half of sixteen voivodships was able to adopt resolutions regarding those changes. KPZK 2030 does not specify any kind of form of develop, methodology or means of delimitation of open areas that are part of green belt systems. It contains only a general description, leaving much freedom to be used in developed plans and research on a regional level. The result is much disproportion in range and means of development of certain Voivodship Spatial Management Plans. Many voivodships treated notations regarding green belts very briefly, mapping only graphic entries together with short description, regarding the necessity of their creation. Only voivodships mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie tried to delimit area of green belt together with description of its shape and means of implementation. In this case, what impact would the way of development green belt systems of urban functional areas of metropolitan centers, have on their realization in research of conditioning and spatial management directions.

Year

Issue

Pages

97-140

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

References

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 486).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. poz. 774).
 • Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. (Dz.U. poz. 252) w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
 • Uchwała Nr LVIII/889/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego.
 • Uchwała Nr XLVIII/1622/2014 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/873/2012 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego.
 • Uchwała Nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Uchwała Nr LIV/823/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Uchwała Nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego.
 • Uchwała Nr VI/59/07 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do "Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego".
 • Uchwała Nr XXII/191/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego”.
 • Uchwała Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego".
 • Uchwała Nr IV/42/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi.
 • Uchwała Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.
 • Uchwała Nr XX/274/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/493/09 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.
 • Uchwała Nr 166/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiem z dnia 11 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
 • Uchwała Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiem z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
 • Uchwała Nr 196/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiem z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
 • Uchwała Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.
 • Uchwała Nr XXXIV/419/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, uchwalonego Uchwałą Nr XLVIII/505/2010 z dnia 28 września 2010.
 • Uchwała Nr XXXI/340/04 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.
 • Uchwała Nr IX/87/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego poprzedzona okresową oceną obowiązującego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego wykonaną w roku 2006, z której wynikła potrzeba sporządzenia nowego Planu.
 • Uchwała Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego.
 • Uchwała Nr X/102/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego.
 • Uchwała Nr 894/XLII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta.
 • Uchwała Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta.
 • Uchwała Nr IV/43/3/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.
 • Uchwała Nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+;
 • Uchwały Nr XXXVI/422/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.
 • Uchwała Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.
 • Uchwała Nr V/114/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej opracowania „Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejskiego obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego”.
 • Uchwała Nr XL/816/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania województwa warmińsko-mazurskiego.
 • Uchwała Nr VII/164/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania województwa warmińsko-mazurskiego.
 • Uchwała Nr XLVI/690/10 Sejmiku Wojewódzka Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.
 • Uchwała Nr XLV/873/14 Sejmiku Wojewódzka Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.
 • Uchwała Nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego.
 • Uchwała Nr XIX/257/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-76cab481-140b-477f-bd32-6e16bd784509
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.