Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 12 | 2(33) | 166-180

Article title

Inkluzja edukacyjna na etapie przedszkola w rozumieniu rodziców dzieci niepełnosprawnych

Content

Title variants

EN
Educational inclusion on the stage of the nursery school in understanding parents of children with disabilities

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the field of education we observe many positive changes in equalising educational opportunities for children and young people with disabilities. The most important changes have led to the inclusive paradigm which posits education of disabled children together with children with special educational needs. The article deals with issues related to educational inclusion, variously understood by parents of disabled children. Parents experiencing the disability of their children tend to normalize their lives, including education in a mainstream kindergarten. When talking about their children’s education, they unveiled personal meanings given to this event, showed their individual truths and the reality they experience. The stories they told were given a subjective meaning, which from their perspective is important and shapes their being.

Year

Volume

12

Issue

Pages

166-180

Physical description

Dates

issued
2016

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

References

 • 1. Chrzanowska I. (2009), Zaniedbane obszary edukacji. Pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia. Kraków, Impuls.
 • 2. Chrzanowska I. (2015), Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków, Impuls.
 • 3. Dłużniewska A., Kucharczyk I. (2014), Realizacja idei integracji i edukacji włączającej w procesie wychowani i kształcenia dzieci z uszkodzeniami słuchu i wzroku. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Gajdzica (red.), Edukacja małego dziecka. Szkoła – przemiany instytucji i jej funkcje. Cieszyn-Kraków, Impuls.
 • 4. Doroba M. (2010), Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych. Możliwości i ograniczenia. „Szkoła Specjalna”, 1.
 • 5. Dryżałowska G. (2003), Narracja jako typ wiedzy i myślenia w pedagogice specjalnej – perspektywy i ograniczenia badawcze. W: E. Górniewicz, A. Krause (red.), Konteksty teoretyczne. Olsztyn, Wydawnictwo UWM.
 • 6. Gajdzica Z. (2011), Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków – Katowice, Impuls.
 • 7. Gajdzica Z. (2014), Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej. Kraków, Impuls.
 • 8. Janiszewska-Nieścioruk Z. (red.) (2012), Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • 9. Karbowniczek J. (red.) (2014), Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego. Warszawa, Instytut Wydawniczy ERICA.
 • 10. Krause A. (2010), Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków, Wydawnictwo Impuls.
 • 11. Kruk-Lasocka J. (2012), Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • 12. Lechta V. (2010), Pedagogika inkluzyjna. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
 • 13. Łoskot M. (2015), Edukacja włączająca czyli inkluzja w edukacji. „Głos Pedagogiczny”, 72.
 • 14. Rosner K. (2006), Narracja, tożsamość i czas. Kraków, „Universitas”.
 • 15. Rzeźnicka-Krupa J. (2011), Niepełnosprawność i świat społeczny. Szkice metodologiczne. Kraków, Impuls.
 • 16. Sadowska S. (2005), Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych. Toruń, Wyd. Edukacyjne Akapit.
 • 17. Speck O. (2013), Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza. Gdańsk, Harmonia Universalis.
 • 18. Szumski G. (2004), Od kształcenia integracyjnego do reedukacji inkluzyjnej – przemiany idei i praktyki. W: C. Kosakowski, A. Krause (red.), Dyskursy pedagogiki specjalnej. T. 3. Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany. Olsztyn, Wydawnictwo UWM.
 • 19. Szumski G. (2009), Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Sens i granice zmiany edukacyjnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 20. Szumski G. (2010), Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Warszawa, Wydawnictwo APS.
 • 21. Turner J.H. (2002), Face to face: toward a sociological theory of interpersonal behavior. Stanford, Stanford University Press. doi: 10.1353/sof.2003.0087
 • 22. Twardowski A. (2009), Dylematy integracyjnego kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków, Impuls.
 • 23. Zamkowska A. (2011), Szkolnictwo specjalne w roli tradycyjnej i nowej. W: M. Chodkowska, D. Osik-Chudowolska (red.), Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata. Kraków, Impuls.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a90cf76-5d6d-45bd-9da4-9fa5f0f33ae5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.