Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 155-174

Article title

Rodzina w podręcznikach do nauki języka fińskiego oraz polskiego dla obcokrajowców. Krytyczna Analiza Dyskursu

Content

Title variants

EN
“Family” in polish and finish textbooks for foreigners. Critical Discourse Analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podręczniki są wskazywane jako jedno z istotnych źródeł transmisji dominujących konstrukcji dyskursywnych. W niniejszym tekście przedstawiamy analizę dyskursywnej konstrukcji rodziny w podręcznikach do nauki języka polskiego i języka fińskiego jako języków obcych. Prowadzimy analizę z perspektywy dyskursywno-historycznej w ramach krytycznej analizy dyskursu z użyciem metod jakościowych. Ujawnione dyskursy wskazują na pewne podobieństwa, ale również różnice między analizowanymi konstrukcjami rodziny. Do najważniejszych z nich należą: koncentracja na rolach społecznych związanych z płcią w przypadku polskiego podręcznika i niska pozycja dzieci w hierarchii rodzinnej w przypadku podręcznika fińskiego.
EN
Course books are described as one of the important sources for the transmission of the dominant discursive structures. The article analyses the discursive construction of family in course books for learners of Polish and Finnish as foreign languages. We conduct our analysis from the perspective of the Discourse-Historical Approach in Critical Discourse Analysis with the use of qualitative methods. The revealed discourses show some similarities but also differences in the discursive construction of family in the two countries. The most prominent differences include the concentration on gender roles in the family in the case of the Polish course book and the low position of children in the family hierarchy in the Finnish course book.

Contributors

References

 • Barton, Amanda/ Namatende Sakwa, Lydia (2012): The representation of gender in English textbooks in Uganda. W: Pedagogy, Culture & Society 20(2), s. 173–190.
 • Boguszewski, Rafał (2013a): Rodzina - jej współczesne znaczenie i rozumienie. Centrum Badania Opinii Społecznej. http://www.cbos.pl/PL/home_pl/cbos_pl.php (25.11.2013).
 • Boguszewski, Rafał (2013b): Wartości i normy. Centrum Badania Opinii Społecznej. http://www.cbos.pl/PL/home_pl/cbos_pl.php (11.2013).
 • Breeze, Ruth (2011): Critical Discourse Analysis and Its Critics. Pragmatics 21(4), s. 493–525.
 • Chanzanagh, Hamid/ Mansoori, Farid/ Zarsazkar, Mahdi (2011): Citizenship values in school subjects: A case-study on Iran's elementary and secondary education school subjects. W: Procedia - Social and Behavioral Sciences 15, s. 3018–3023.
 • Dąbrowska, Anna (1998): Czy istnieje w podręcznikach języka polskiego dla cudzoziemców wyraźny obraz Polski i Polaków? Próba znalezienia stereotypów. W: Język a Kultura 12, s. 278-295.
 • Dreesen, Philipp/ Judkowiak, Joanna (2012): Bierni na Wschodzie, ponoszący zbiorową winę i oczywiście obecni w Europie – krytyka niemieckich i polskich podręczników do historii w oparciu o kontrastywną lingwistykę dyskursu. W: Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs 5, s. 93-126.
 • Forchtner, Bernhard/ Kolvraa, Christoffer (2012): Narrating a 'new Europe': From 'bitter past' to self-righteousness? W: Discourse & Society 23(4), s. 377–400.
 • FSSDA [Finnish Social Science Data Archive] (2013): Perhebarometri 2008: ihmissuhteet ja hyvinvointi. Tampere. http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/julkaisut/perhebarometri/ (11.2013).
 • Główny Urząd Statystyczny (2013): Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf/ (11.2013).
 • Hipsz, Natalia (2013): Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego. Centrum Badania Opinii Społecznej. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_032_13.PDF (11.2013).
 • Kola, Anna Maria (2010): O niepełnosprawności w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego. W: Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 17, s. 507-515.
 • Paajanen Pirjo (2007): Perhebarometri 2007 Mikä on perheeni? Suomalaisten käsityksiä perheestä vuosilta 1997 ja 2007. http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/eb165dd24498dfb7e01beb4eb34c8c84/1402930680/application/pdf/237278/Perhebarometri%202007.pdf (5.11.2013).
 • Paździo, Joanna (2014): Czy podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego mają marginesy? W: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura VI, s. 158-170.
 • Stankiewicz, Katarzyna/ Żurek, Anna (2010): Obraz Polki/Polaka w serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego Hurra!!! Po polsku. W: Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 17, s. 495-506.
 • Strzelecka, Aneta (2011): Obraz polskiej rodziny w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego. W: Acta universitatis lodziensis kształcenie polonistyczne cudzoziemców 18, s. 327-334.
 • Suomen Virallinen Tilasto (2013): Perheet 2012. http://tilastokeskus.fi/til/perh/2012/perh_2012_2013-05-24_tie_001_fi.html (20.11.2013).
 • van Dijk, Teun (2009): Multidisciplinary CDA: a plea for diversity. W: Wodak, Ruth/ Meyer, Michael (eds.): Methods of critical discourse analysis. London, s. 95-120.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-addf4f68-b8c5-4287-a6b2-b1abb37b1eaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.