Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 | 91-96

Article title

Poziom jakości opieki pielęgniarskiej na przykładzie oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Kinicznego we Wrocławiu.

Content

Title variants

EN
Level of nursing care quality on examples of Wroclaw Medical University Hospital wards.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp. Jakość opieki pielęgniarskiej można zdefiniować jako satysfakcję odbieraną i odczuwaną przez pacjenta. Jest ona jednym z wielu mierników ewaluacji opieki pielęgniarskiej oraz całościowo postrzeganej opieki świadczonej w placówkach ochrony zdrowia. Pacjent ma prawo wymagać oraz spodziewać się dobrej jakościowo opieki oraz uczestniczenia w jej przebiegu. Na odczuwanie satysfakcji z opieki składa się wiele elementów: zaczynając od czynników demograficznych, kończąc na otoczeniu pacjenta w szpitalu. Cel pracy. Porównanie poziomów jakości opieki pielęgniarskiej między trzema oddziałami USK we Wrocławiu: Kardiologii, Angiologii i Nefrologii. Materiał i metody. Do badania włączono 150 pacjentów hospitalizowanych w ramach trzech oddziałów USK we Wrocławiu: Kardiologii, Angiologii oraz Nefrologii. Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz skali NSNS – polska wersja. Analizy statystycznej dokonano w programie Microsoft Excel 2010 z pakietem Analysis ToolPak i Statistica wersja 10. Narzędzia statystyczne: statystyka opisowa, test U Manna-Whitneya, korelacje Spearmana oraz test Kruskala-Wallisa. Wyniki. Średni wynik skali doświadczenia dla całego szpitala wyniósł 63,66, w skali satysfakcja – 69,26. Udowodniono wpływ poziomu wykształcenia na wynik skali doświadczenia oraz wszystkich cech demograficznych, poza płcią, na wynik skali satysfakcja. Nie stwierdzono wpływu długości czasu pobytu w szpitalu na wynik skali. Wnioski. Należy przeprowadzać dalsze badania oceny satysfakcji pacjentów z poziomu jakości opieki pielęgniarskiej. Poziom jakości opieki pielęgniarskiej jest czynnikiem dynamicznie zmieniającym się i jest zależny od wielu zmiennych.
EN
Background. The quality of nursing care can be defined as the perceived satisfaction and perceived by the patient. It is one of many ways of measures of evaluation of nursing care and the perceived overall care provided in health care facilities. The patient has the right to demand and expect a good quality of care and to participate in its course. On the feeling of satisfaction with the care consists of many elements: from demographic factors ending with the patient in the hospital environment. Objectives. Comparison of nursing care quality on the 3 wards in Wroclaw Medical University wards: Cardiology, Angiology and Nephrology. Material and methods. The study included 150 patients hospitalized in Wroclaw Medical University on 3 hospital wards: Nephrology, Cardiology, Angiology. We used as a research tool NSNS Scale – Polish version. Statistical analysis was performed in the Microsoft Excel 2010 Analysis ToolPak package and Statistica version 10. Statistical tools: descriptive statistics, test U Mann-Whitney, Spearman correlation test and Kruskal-Wallis. Results. The average experience scale score for the whole hospital was 63.66, satisfaction scale was 69.26. We demonstrated impact of education on the outcome of the scale of the experience and all demographics data, beyond gender, on the outcome of the satisfaction scale. There was no effect of the length of time spent at the hospital on the result of the scale. Conclusions. Further studies should be carried out assessment of patient satisfaction with the level of quality of nursing care. The level of quality of nursing care is a factor in a dynamically changing and is dependent on many variables.

Year

Issue

4

Pages

91-96

Physical description

Contributors

 • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Internistycznego przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Kate dra Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

References

 • Sloman M. Strategia szkolenia pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 1997.
 • Krukowski J, i wsp. Ocena związku pomiędzy jakością opieki a satysfkacją pacjenta w schyłkowej fazie choroby. Probl Pielęgn 2011; 19: 282–287.
 • Johansson P, Oleni M, Fridlund B. Patient satisfaction with nursing care in the context of health care: a literature study. Nordic Collage of Caring Sciences. Scand J Caring Sci 2002; 16: 337–344.
 • Penar-Zadarko B, Nagórska M. Badania w pielęgniarstwie XXI wieku. T. 1. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; 2012.
 • Larrabee J, Bolden L. Defining patient-perceived quality of nursing care. J Nurs Care Qual 2001; 16(1): 34–60.
 • Lynn M, McMillen B, Sidani S. Understanding and measuring patients’ assessment of the quality of unrsing care. Nursing Research 2007; 56(3): 159–166.
 • Gutysz-Wojnicka A. Zastosowanie polskiej wersji skali zadowolenia z pielęgnacji Newcastle do oceny opieki pielęgniarskiej. Rozprawa doktorska. Poznań: Uniwersytet Medyczny; 2010.
 • Thomas LH, McColl E, Priest J, et al. Newcastle Satisfaction with Nursing Scale: an instrument for quality assessments of nursing care. Quality in Health Care 1996; 5(2): 67–72.
 • Akin S, Erdogan S. The Turkish version of the Newcastle Satisfaction with Nursing Care Scale used on medical and surgical patients. Journal of Clinical Nursing 2007; 16: 646–653.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-4212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ea6a7a33-5b06-43d7-8939-cb5c4526eaa2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.