Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(26) |

Article title

Elektroniczne rejestry publiczne jako środki komunikacji elektronicznej

Content

Title variants

EN
Electronic public records as means of electronic communication

Languages of publication

Abstracts

PL
Elektroniczne rejestry publiczne są elementem elektronicznej administracji, który ułatwia wykonywanie zadań publicznych. Rejestry te są rodzajem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającym gromadzenie oraz upowszechnianie informacji. Elektroniczne rejestry publiczne są prowadzone przez organy administracji publicznej lub przez inne podmioty realizujące zadania publiczne. Przepisy prawa znacząco różnicują sposób prowadzenia elektronicznych rejestrów publicznych. W opracowaniu przedstawiono model tych rejestrów, który może być przydatny przy innych badaniach naukowych nad elektroniczną administracją.
EN
Electronic public registers are an element of e-government, which enable the performance of public tasks. These registers are a means of electronic communication and their purpose is to collect and disseminate information. Electronic public registers are kept by public authorities or by other entities performing public tasks. Legal regulations clearly specify the possible methods of electronic public record keeping. This study presents a model of these registers, which may be useful in other scientific studies on electronic administration

Contributors

References

  • Adamska I., Czy nowela ustawy o informatyzacji i KPA zrewolucjonizuje e-administrację?, Czas Informacji 2010, nr 1. Affisco J. F., Soliman K., E-government: a strategic operations management framework for service delivery, Business Process Management Journal 2006, Volume 12. Bogucki D., Jaka będzie przyszłość elektronicznej administracji? Część I – trendy, Czas Informacji 2011, nr 1. Bogucki D., Jaka będzie przyszłość elektronicznej administracji? Część II – perspektywy, Czas Informacji 2011, nr 2. Felcenloben D., Zadania katastru nieruchomości jako rejestru publicznego, Przegląd Prawa Publicznego 2011, nr 2. Kasprzyk B., Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2011, z. 23. Kotulska M., Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym, Przegląd Prawa Publicznego 2012, nr 9. Kotulska M., Zakres stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym, Samorząd Terytorialny 2015, nr 7 – 8. Kraemer K., King J. L., Information technology and administrative reform. Will e-government be different [w:] E-government research: policy and management, red. D. Norris, New York 2008. Mazur Z., Mazur H., Mendyk-Krajewska T., Elektroniczne rejestry publiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, nr 852. Pawluczuk A., Drożdżewicz P., Grudzińska E., Hołubowicz K., Strony internetowe urzędów gmin jako element wsparcia e-administracji w gminie, Samorząd Terytorialny 2014, nr 5. Tabor M., Dokument elektroniczny w administracji publicznej – czas na zmiany, Czas Informacji 2010, nr 2. Telecka K., Skuteczne doręczenie elektronicznych dokumentów i oferty w postaci elektronicznej zamawiającemu będącemu podmiotem publicznym, Czas Informacji 2011, nr 1. Maciej Błażewski 179 Wiewiórowski W. R., Rewolucja 2010? Czy nowelizacja ustawy o informatyzacji może pchnąć polski e-government na nowe tory?, Czas Informacji 2010, nr 2. Akty prawne Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875). Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 869). Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868). Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764). Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2142 ze zm.). Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219). Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 807 ze zm.). Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.). Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 570). Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 657). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów (Dz.U. Nr 10, poz. 90 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru i szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie (Dz.U. Nr 160, poz. 1672). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz otrzymywania z niej wypisu (Dz.U. Nr 194, poz. 1995). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (tekst jedn., Dz.U. z 2014 r., poz. 781). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (tekst jedn. Dz.U. z 2014., poz. 1403). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów Elektroniczne rejestry publiczne jako środki komunikacji elektronicznej 180 i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67, poz. 582). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1305 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 201, poz. 1333 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (Dz.U. Nr 224, poz. 1347). Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. Nr. 243, poz. 1449). Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. poz. 189). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze (Dz.U. z 2013 r., poz. 68). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. poz. 249). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym (Dz.U. poz. 619). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych (Dz.U. poz. 987). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz.U. poz. 795). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1132). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych (Dz.U. poz. 1377 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. poz. 1513). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 1666). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych (Dz.U. poz. 1814). Maciej Błażewski 181 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (Dz.U. poz. 1529). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie rejestru dawców komórek rozrodczych i zarodków (Dz.U. poz. 1745). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. poz. 2355 ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie (Dz.U. poz. 1374). Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz.U. poz. 1861).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1896-8333

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f3607ab1-41c8-4d2f-ba99-bc2509e52f26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.