Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2022 | 1(22) Powrót metafizyki | 219-244

Article title

Epistemologiczna i polityczna ideologiczność psychiatrii w obliczu epidemii chorób psychicznych

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The Epistemological and Political-Ideological Nature of Psychiatry in the Face of the Epidemic of Mental Diseases

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Sytuacja faktycznego kryzysu zdrowia psychicznego lub jedynie dyskursywnego alarmowania o takim kryzysie stawia badaczy przed okazją do odsłonięcia ideologiczności psychiatrii. W niniejszym opracowaniu oparliśmy się na koncepcji ideologii Terry’ego Eagletona oraz bogatym dorobku marksowskiej refleksji społecznej. Rozumiemy więc ideologię jako minimum refleksyjności wpisane w ludzkie praktyki, nadające im sens społeczny. Ideologia nie tylko wytwarza bowiem kategorie i schematy poznawcze (epistemologię), ale także reprodukuje społeczne stosunki władzy. Tym samym krytyka ideologii oznacza wskazanie na iluzogenność samych stosunków społecznych, których konkretny kształt współistnieje z określoną wizją tychże stosunków. Artykuł udowadnia, że opisując „ludzkie cierpienie”, psychiatra wikła się w system aksjonormatywny danego społeczeństwa, pozostając na przecięciu pól dyskursywnych i będąc zawsze nauką interpretatywną, opisową i idiograficzną. Zarówno psychiatrzy, jak i badacze społeczni wskazują, że współczesna doktryna psychiatryczna nie jest monolitem, a wynikiem sporów i dyskusji w samej dyscyplinie, a także zmian wewnątrz samego społeczeństwa. Przyjmuje ona charakter uniwersalizujący, racjonalizujący, uwspólniający, naturalizujący i legimityzujący, wypełniając tym samym wszystkie cechy dystynktywne ideologii w założeniu Eagletona. Dokonana w tekście demaskacja ideologicznego charakteru psychiatrii daje naszym zdaniem możliwość obnażenia rzeczywistych stosunków społecznych, czyniąc z psychiatrii papierek lakmusowy współczesnego społeczeństwa kapitalistycznego. Pozwala również na analizę bardziej zniuansowaną niż w dotychczasowych, popularnych ujęciach (jak prace Marka Fishera czy Byung-Chula Hana) oraz wrażliwą na cechy samej psychiatrii i jej roli społecznej.
EN
A real mental-health crisis – or a mere discursive alert in regard to a crisis – presents researchers with an opportunity to reveal the ideological nature of psychiatry. This paper is based on the concepts of Terry Eagleton and the rich achievements of Marx’s social thought. We understand ideologies as the minimum reflectivity inscribed in human practices and giving them social meaning. Ideology not only produces cognitive categories and epistemology but also reproduces social power relations. Thus, criticism of an ideology is an indication of the illusory nature of social relations themselves. The article indicates that in describing “human suffering,” a psychiatrist becomes entangled in the given society’s axionormative system, at the intersection of discursive fields, with psychiatry always being an interpretative, descriptive, and idiographic science. Both psychiatrists and social researchers indicate that modern psychiatric doctrine is not a homogeneous monolith but the result of disputes and discussions within the discipline itself, as well as of changes within society. Psychiatry is universalising, rationalising, communicating, naturalising, and limiting, and thus it has the distinctive features of ideology in the definition Eagleton proposes. The paper exposes the ideological character of psychiatry; this ideological character arises from real social relations, and makes psychiatry the litmus test of contemporary capitalist society. Our approach also allows for a more nuanced view than in previous popular concepts (that is, Fisher’s or Byung-Chul Han’s) and is sensitive to the features of psychiatry itself, with an analysis of its social role.

Journal

Year

Pages

219-244

Physical description

Contributors

References

 • Basaglia F. 1964. The Destruction of the Mental Hospital as a Place of Institutionalization. http://www.triestesalutementale.it/english/doc/basaglia_1964_destruction-mhh.pdf; dostęp: 1.09.2022.
 • Bauman Z. 2000. Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika, tłum. E. Klekot, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Berry H.L., Bowen K., Kjellstrom T. 2010. Climate Change and Mental Health: A Causal Pathways Framework, „International Journal of Public Health” 55, nr 2, s. 123–132, https://doi.org/10.1007/s00038-009-0112-0.
 • Bhugra D. 2004. Migration and Mental Health, „Acta Psychiatrica Scandinavica” 109, nr 4, s. 243–258.
 • Bracken P., Thomas Ph. 2005. Postpsychiatry: A New Direction for Mental Health, „BMJ” 24, nr 322 (7288), s. 724–727, https://doi.org/10.1136/bmj.322.7288.724.
 • Bracken P., Thomas Ph. 2010. From Szasz to Foucault: On the Role of Critical Psychiatry, „ Philosophy, Psychiatry, & Psychology” 17, nr 3, s. 219–228.
 • Bracken P., Thomas P., Timimi S., Asen E., Behr G., Beuster C., Bhunnoo S., Browne I., Chhina N., Double D., Downer S., Evans C., Fernando S., Garland M.R., Hopkins W., Huws R., Johnson B., Martindale B., Middleton H., Moldavsky D., Moncrieff J., Mullins S., Nelki J., Pizzo M., Rodger J., Smyth M., Summerfield D., Wallace J., Yeomans D. 2012. Psychiatry beyond the Current Paradigm, „British Journal of Psychiatry” 201, nr 6, s. 430–434, https://doi.org/10.1192/bjp.bp.112.109447.
 • Butler J. 2011. Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania?, tłum. A. Czarnacka, Książka i Prasa.
 • Byung-Chul H. 2015. The Burnout Society, tłum. E. Butler, Stanford University Press.
 • Byung-Chul H. 2017a. In the Swarm: Digital Prospects, tłum. E. Butler, MIT Press.
 • Byung-Chul H. 2017b. Psychopolitics: Neoliberalism and New Technologies of Power, tłum. E. Butler, Verso Books.
 • Eagleton T. 1991. Ideology. An Introduction, Verso Books.
 • Fisher M. 2020. Realizm kapitalistyczny. Czy nie ma alternatywy?, tłum. A. Karalus, Książka i Prasa.
 • Foucault M. 1987. Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, tłum. H. Kęszycka, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Foucault M. 2000. Szaleństwo i społeczeństwo, [w:] tegoż, Filozofia, historia, polityka: wybór pism, tłum. D. Leszczyński, L. Rasiński, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Foucault M. 2009. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Aletheia.
 • Gałecki P., Szulc A. 2020. Psychiatria, Edra Urban & Partner.
 • Gawęda Ł. 2021. Kryzys psychiczny w nowoczesnym świecie. Wprowadzenie, [w:] Kryzys psychiczny we współczesnym świecie, red. Ł. Gawęda, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 1–9.
 • Godwin G. 2017. Psychiatry, [w:] Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology, red. J. Stein, Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128093245068541; dostęp: 1.09.2022.
 • Honneth A. 1996. The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts, The MIT Press.
 • Klein N. 2007. Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, tłum. H. Jankowska, T. Krzyżanowski, K. Makaruk, M. Penkala, Wydawnictwo Literackie Muza.
 • Kowalski J., Gawęda Ł. 2020. Persecutory Beliefs Predict Adherence to Epidemiological Safety Guidelines over Time – a Longitudinal Study, „Psychological Medicine” 52, nr 7, s. 1393–1394, https://doi.org/10.1017/S0033291720002792.
 • Loo H.M. van, Romeijn J.W., Jonge P. de, Schoevers R.A. 2013. Psychiatric Comorbidity and Causal Disease Models, „Preventive Medicine” 57, nr 6, s. 748–752, https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2012.10.018.
 • Loughlin M., Miles A. 2015. Psychiatry, Objectivity, and Realism about Value, [w:] Alternative Perspectives on Psychiatric Validation: DSM, ICD, RDoC, and Beyond, red. P. Zachar, D. Stoyanov, M. Aragona, A. Jablensky, Oxford University Press, s. 146–163.
 • Maj M. 2010. Are Psychiatrists an Endangered Species?, „World Psychiatry: Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA)” 9, nr 1, s. 1–2, https://doi.org/10.1002/j.2051-5545.2010.tb00253.x.
 • Marks K. 1968. Krytyka ekonomii politycznej. Księga I. Proces wytwarzania kapitału, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 23, Książka i Wiedza.
 • Marks K., Engels F. 1961. Ideologia niemiecka, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, Książka i Wiedza.
 • McLaren N. 2013. Psychiatry as Ideology, „Ethical Human Psychology and Psychiatry” 15, nr 1, s. 7–17, https://doi.org/10.1891/1559-4343.15.1.7.
 • Mises L. von. 2011. Ludzkie działanie: traktat o ekonomii, tłum. W. Falkowski, Wydawnictwo Instytutu Ludwiga von Misesa.
 • Murali V., Oyebode F. 2004. Poverty, Social Inequality and Mental Health, „Advances in Psychiatric Treatment” 10, nr 3, s. 216–224, https://doi.org/10.1192/apt.10.3.216.
 • Murthy R.S., Lakshminarayana R. 2006. Mental Health Consequences of War: A Brief Review of Research Findings, „World Psychiatry: Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA)” 5, nr 1, s. 25–30.
 • Okruszek Ł., Aniszewska-Stańczuk A., Piejka A., Wiśniewska M., Żurek K. 2020. Safe but Lonely? Loneliness, Anxiety, and Depression Symptoms and COVID-19, „ Frontiers in Psychology” 4, nr 11:579181, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.579181.
 • Prati G., Mancini A.D. 2021. The Psychological Impact of COVID-19 Pandemic Lockdowns: A Review and Meta-Analysis of Longitudinal Studies and Natural Experiments, „Psychological Medicine” 51, nr 2, s. 201–211, https://doi.org/10.1017/S0033291721000015.
 • Prince J.D., Oyo A., Mora O., Wyka K., Schonebaum A.D. 2018. Loneliness among Persons with Severe Mental Illness, „Journal of Nervous and Mental Disease” 206, nr 2, s. 136–141, https://doi.org/10.1097/NMD.0000000000000768.
 • Pużyński S. 2015. Dylematy współczesnej psychiatrii. Problemy kliniczne, etyczne, prawne, Enteia.
 • Rosa H. 2020. Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans. Projekt krytycznej teorii późnonowoczesnej czasowości, tłum. J. Duraj, J. Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności.
 • Rybakowski J., Pużyński S., Wciórka J. 2010. Psychiatria, t. 1: Podstawy psychiatrii, Edra Urban & Partner.
 • Shorter E. 2005. Historia psychiatrii: od zakładu dla obłąkanych po erę Prozacu, tłum. P. Tłuski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Silva M., Loureiro A., Cardoso G. 2016. Social Determinants of Mental Health: A Review of the Evidence, „The European Journal of Psychiatry” 30, nr 4, s. 259–292.
 • Slade M., Amering M., Farkas M., Hamilton B., O’Hagan M., Panther G., Perkins R., Shepherd G., Tse S., Whitley R. 2014. Uses and Abuses of Recovery: Implementing Recovery-Oriented Practices in Mental Health Systems, „World Psychiatry: Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA)” 13, nr 1, s. 12–20, https://doi.org/10.1002/wps.20084.
 • Sowa J. 1984. Kulturowe założenia pojęcia normalności w psychiatrii, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szasz T. 1960. The Myth of Mental Illness, „American Psychologist” 15, nr 2, s. 113–118, https://doi.org/10.1037/h0046535.
 • Szasz T. 1998. Psychiatric Slavery, Syracuse University Press.
 • Świrek K. 2018. Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-2df42d63-9adf-4625-9f1a-bcf712d187e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.