Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2022 | 1(22) Powrót metafizyki | 365-390

Article title

Nowa aluzyjność i symulacja metafizyki – hipermodernistyczne doświadczenie na przykładach z kręgu Café Forgot

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The New Allusiveness and the Simulation of Metaphysics: A Hypermodern Experience from the Café Forgot Circle

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Metafizyka klasyczna nie stanowi już wiarygodnego podłoża do uprawiania filozofii. Niemniej bywa obecna w formie estetycznych referencji. Przywołując konkretną wizję świata i wartości, może kształtować doświadczenie. Niniejszy artykuł opisuje zjawiska nazwane przez autora „nową aluzyjnością” i „symulacją metafizyki”. Wychodząc od obserwacji empirycznych młodej mody, prezentowanej w medium społecznościowym Instagram, autor zwraca uwagę na ambiwalentną postawę artystek wobec metafizyczności. Ma ona polegać na jej afirmatywnym przywołaniu z jednoczesnym wywołaniem wrażenia lęku lub groteski. Posługując się perspektywą logiki kulturowej hipermodernizmu, autor dostrzega potrzebę nowego rodzaju relacji do wartości związanych z modernizmem i postmodernizmem. Zwraca również uwagę na przełamania postawy ironii i niezainteresowania głębią. W ich miejsce pojawiają się poczucie nadziei, wiara, suponowanie możliwości sensu i porządku, które są jednak trzymane na dystans i podszyte cynizmem przyjmują symulakryczny charakter.
EN
Classical metaphysics is no longer a credible basis for the practice of philosophy. Nevertheless, it is sometimes present in the form of aesthetic references. By evoking a specific vision of the world and values, it can shape the experience. This article describes a phenomenon that the author calls the “New Allusiveness and the Simulation of Metaphysics.” Starting from empirical observation of youth fashion as presented on Instagram, the author draws attention to the ambivalent attitude of female artists towards metaphysicality. Their attitude appears to rely on an affirmative evocation with the simultaneous impression of fear or of the grotesque. Starting from the perspective of the cultural logic of hypermodernism, the author sees the need for a new kind of relationship to the values associated with modernism and postmodernism. The author notes that there has been a change in attitudes to irony and a lack of interest in depth. These have been replaced with a sense of hope, with faith, presupposition, and the possibility of meaning and order; however, being kept at a distance and lined with cynicism, they take on a simulacral character.

Keywords

Journal

Year

Pages

365-390

Physical description

Contributors

References

 • Augé M. 2012. Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymkowski, Aletheia.
 • Boym S. 2001. The Future of Nostalgia, Basic Books.
 • Buckley Ch., Clark H. 2017. Fashion and Everyday Life, Bloomsbury Publishing.
 • Certeau M. de. 2008. Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Chymkowski R. 2018. Co po postmodernizmie? Derrida i nietożsamość, „Edukacja Filozoficzna”, nr 66, s. 119–142.
 • Deleuze G., Guattari F. 2015. Tysiąc plateau, tłum. J. Bednarek, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.
 • English B. 2013. A Cultural History of Fashion in the 20th and 21st Centuries, Bloomsbury Academics.
 • Eshelman R. 2008. Performatism or the End of Postmodernity, The Davis Group Publishers.
 • Fisher M. 2016. The Weird And The Eerie, Repeater Books.
 • Hjarvard S. 2016. Mediatization and the Changing Authority of Religion, „Media, Culture & Society”, nr 38, s. 1–10.
 • Grondin J. 2021. Piękno metafizyki, tłum. M. Marczak, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Jameson F. 2011. Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, tłum. M. Płaza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jay M. 2008. Pieśnie doświadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat, tłum. A. Rejniak-Majewska, Universitas.
 • Jurgenson N. 2021. Fotka. O zdjęciach i mediach społecznościowych, tłum. Ł. Zaremba, Karakter.
 • Kasia K. 2019. Doświadczenie estetyczne i wspólnota spektaklu, Universitas.
 • Korwin-Piotrowska D. 2019. Wokół kategorii metaxú. Doświadczanie i wytwarzanie międzyludzkiego pogranicza za pomocą języka, „Tematy i Konteksty”, nr 9, s. 54–69.
 • Lorenc I. 2006. O możliwości słabej ontologii. Od Baudrillarda do Vattima, „Sztuka i Filozofia”, nr 29, s. 56–61.
 • Lipovetsky G. 2005. Hypermodern Times, tłum. A. Brown, Politic Press.
 • Lipovetsky G. 2009. The Empire of Fashion: Dressing Modern Democracy, Yale University Press.
 • Lyotard J.F. 1998. Postmodernizm dla dzieci, tłum. J. Migasiński, Fundacja Aletheia.
 • Quintana-Paz M.Á. 2018. Post-Truth as a Feature of Hypermodern Times, „Edukacja Filozoficzna”, nr 66, s. 143–161.
 • Sedgwick P.R. 2019. Hypermodernity and Visuality (Critical Perspectives on Theory, Culture and Politics), Rowman & Littlefield Publishers, e-book.
 • Trepczyński M. 2013. Człowiek hipermodernizmu, „Edukacja Filozoficzna”, nr 56, s. 171–184.
 • Trepczyński M. 2018. Hypermodernism as Deceleration, Re-stabilisation and Reconciliation, „Edukacja Filozoficzna”, nr 66, s. 163–184.
 • Trepczyński M., Zakrzewski W. 2012. Hipermodernizm? – perspektywy po-modernistyczne i po-postmodernistyczne, [w:] Refleksje na temat ponowoczesności, red. M. Lubecki, Wydawnictwo Libron, Kraków, s. 77–115.
 • Toth J. 2010. The Passing of Postmodernism, Sunny Press.
 • Vattimo G. 2006. Koniec nowoczesności, tłum. M. Surma-Gawłowska, Universitas.
 • Weber M. 2002. Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, PWN.
 • Žižek S. 2009. Kruchy absolut, tłum. M. Kropiwnicki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • https://www.instagram.com/cafe_forgot/; dostęp: 30.06.2021.
 • https://www.instagram.com/ebonnymunro/; dostęp: 30.06.2021.
 • https://www.instagram.com/_cruosia_/; dostęp: 30.06.2021.
 • https://www.instagram.com/rebekahkosonenbide/; dostęp: 30.06.2021.
 • https://www.instagram.com/daddybearsmood/; dostęp: 30.06.2021.
 • https://www.instagram.com/quin_xu/; dostęp: 30.06.2021.
 • https://www.instagram.com/polyhedron.studio/; dostęp: 30.06.2021.
 • https://www.instagram.com/nao_now/; dostęp: 30.06.2021.
 • https://www.instagram.com/kristinmallison/; dostęp: 30.06.2021.
 • https://www.instagram.com/candy.mntn/; dostęp: 30.06.2021.
 • https://www.instagram.com/sklep.galeriakarowa/; dostęp: 30.06.2021.
 • http://ozkultura.pl/wpis/175/3; dostęp: 30.06.2021.
 • https://www.e-flux.com/journal/61/61000/the-new-depthiness/; dostęp: 30.06.2021.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-48074c5e-27f9-4e00-8614-d09b7187de4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.