Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2(73) | 49-70

Article title

WAGE INEQUALITIES FROM THE PERSPECTIVE OF JUST DISTRIBUTION

Authors

Content

Title variants

PL
Nierównosci wynagrodzen w perspektywie sprawiedliwosci dystrybutywnej

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nierówności wynagrodzeń na rynku pracy mogą być rozpatrywane z różnych punktów widzenia, np.: ekonomicznego, społecznego lub etycznego. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie etycznego uzasadnienia nierówności wynagrodzeń z perspektywy teorii sprawiedliwości dystrybutywnej. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak wielkie nierówności w wynagrodzeniach postrzegane są za sprawiedliwe, zostaną zaprezentowane trzy stanowiska. Pierwsze z nich, reprezentowane przez Friedricha von Hayeka, jednego z największych zwolenników mechanizmu rynkowego, podważa zasadność mówienia o sprawiedliwości dystrybutywnej w gospodarce rynkowej. Drugie, wypracowane na gruncie teorii utylitarystycznych, odpowiadając na pytanie o sprawiedliwość nierówności wynagrodzeń, koncentruje uwagę na konsekwencjach, do których one prowadzą. Trzecie, uzasadniane zarówno egalitarystyczną teorią sprawiedliwości dystrybutywnej Johna Rawlsa, jak i odmienną od niej libertariańską teorią Roberta Nozicka, przekonuje, że o sprawiedliwości podziału decydują nie jego konsekwencje, lecz zasady, na podstawie których do niego doszło.
EN
Wages inequalities can be investigated from various points of view - economic, social, and ethical. This paper examines the ethics of inequalities in wages. Three leading theories of distributive justice - utilitarianism, libertarianism, Rawlsian egalitarianism - as well as Hayek's approach are applied to investigate the question of justice in high levels of inequality. The conclusion is that neither the theories of distributive justice nor Hayek's approach, justify the high level of inequalities.

Year

Issue

Pages

49-70

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2010-04-15

Contributors

author
 • Beata Radzka, Akademia Leona Kozminskiego, Katedra Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, ul. Jagiellonska 59, 03-301 Warszawa, Poland

References

 • Arystoteles (2002), Etyka nikomachejska. Dzieła Wszystkie, tom 5, tłum. Gromska D., Regner L., Wróblewski W., PWN, Warszawa.
 • Borkowska S. (2007), Wynagradzanie, [w:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, PWN, Warszawa.
 • Brandt R.B.(1996), Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, PWN, Warszawa.
 • Brighouse H. (2008), Sprawiedliwość, Wydawnictwo Sic! s.c., Warszawa.
 • Cichomski B. (2001), Płaszczyzny nierówności dochodów i wynagrodzeń w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Cichomski B., Kozek W., Morawski P., Morawski W., Sprawiedliwość społeczna. Polska lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Czarny B. (1992), Ekonomia a sądy wartościujące, „Ekonomista”, nr 2.
 • Harsanyi J.C. (1985), Utylitaryzm reguł, równość i sprawiedliwość. Utylitaryzm i pojęcie użyteczności społecznej, [w:] Paula, E.F. (red.), Ethics and Economics, Blackwell, Oxford, [w:] Chryssides G.D., Kaler J.H. (1999), Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa.
 • Harris J. (2006), How Much is Too Much? A Theoretical Analysis of Executive Compensation from the Standpoint of Distributive Justice, [w:] Kolb R. (red.), The Ethics of Executive Compensation, W. Blackwell Publishing Ltd, UK.
 • Hayek F.A. (1987), New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, Routledge & Kegan Paul, London and Henley.
 • Hayek F.A. (1998), Indywidualizm i porządek społeczny, ZNAK, Kraków.
 • Hayek F.A. (2006), Konstytucja wolności, PWN, Warszawa.
 • Jay D. (1962) Socialism in the New Society, Longmans, London, [w:] White S. (2008), Równość, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Keane M.P., Prasad E.S. (2006), Changes In the Structure of Earnings During the Polishtransition, „Journal of Development Economics”, vol. 80, nr 2.
 • Kot, S. M., red. (1999), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, PWN, Warszawa-Kraków.
 • Marcinkowska I., Ruzik A., Strawiński P., Walewski M. (2008) Badanie struktury i zmian rozkładu wynagrodzeń w Polsce w latach 2000-2006, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Mises L. (2004), Liberalizm w tradycji klasycznej, Wydawnictwo ARCANA, Kraków.
 • Nasiłowski M. (1996), System rynkowy. Podstawy mikro-i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Newell A. (2001), The Distribution of Wages in Transition Countries, IZA Discussion Papers, nr. 267.
 • Newell A., M. Socha, (2007), The Polish Wage Inequality Explosion, „The Economics of Transition”, vol. 15, nr 4.
 • Nozick R. (1999), Anarchia, państwo, utopia, ALETHEIA, Warszawa.
 • Pogg T. (2003), Realizing Rawls, [w:] Freeman S. (red.), The Cambridge Companion to Rawls, Cambridge Univeristy Press.
 • Rawls J. (1994), Teoria Sprawiedliwości, PWN, Warszawa.
 • Rutkowski J. (1996), High Skills Pay-off: the Changing Wage Structure During Economic Transition in Poland, „Economics of Transition”, vol. 4.
 • Stiglitz E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 • White S. (2008), Równość, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Van Parijs P. (2003), Difference Principles, [w:] Freeman S. (red.), The Cambridge Companion to Rawls, Cambridge Univeristy Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA080217

YADDA identifier

bwmeta1.element.0c2c101a-a30e-3c79-b6a4-bd7f59853d4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.