Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 14 | 3 | 31-48

Article title

Studie verbální produkce předškolních dětí s vývojovou dysfázií:

Content

Title variants

EN
A study on the specific-language-impaired Czech preschool children´s verbal production:

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Tato studie si klade za cíl prozkoumat rozsah produktivní slovní zásoby a kvalitu vyjadřování u českých monolingvních dětí s vývojovou dysfázií ve srovnání s dětmi intaktními v době před nástupem do prvního ročníku základní školy. K výzkumnému šetření byl vytvořen původní test aktivní slovní zásoby zaměřený na substantiva, adjektiva a verba. Výsledná data ukazují, že oba sledované aspekty verbální produkce se mezi výzkumnými skupinami statisticky významně liší a lze mezi nimi vysledovat velmi těsný korelační vztah. Při podrobnějším zkoumání rozsahu slovní zásoby u jednotlivých slovních druhů se ukázalo, že nejvíce se tento rozsah mezi skupinami participantů liší u adjektiv a nejméně u substantiv.
EN
This study aims to analyse a range of the productive vocabulary and quality of verbal expression in Czech monolingual specific-language-impaired (SLI) preschool children. SLI children´s production was also compared to a verbal production of typically developing (agematched) peers. An assessment tool was developed to measure the range and the quality of children´s production of nouns, verbs and adjectives. Both aspects of verbal production (the range and the quality) were also proved to be closely correlated. Research results reveal statistically significant differences between the SLI and a comparison group at both range and the quality of verbal expression. A more detailed examination shows that the differences between SLI and typically developing children´s production manifest themselves in the usage of adjectives the most and the least in the usage of nouns.

Year

Volume

14

Issue

3

Pages

31-48

Physical description

Document type

ARTICLE

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.336cbfe2-5601-4f7e-b3b5-6fc9e92b3feb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.