Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 62 | 6 | 579-590

Article title

Tools for measuring individual mindfulness in organizations: Assessment and comparison

Content

Title variants

CS
Nástroje měření individuální všímavosti v organizacích: posouzení a srovnání

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Individual mindfulness appears to be critical for multiple processes necessary for an organization’s survival, such as learning, sensemaking and managing the unexpected. Moreover, several positive effects of individual mindfulness on mental health of employees were discovered and scientists have invented several programs which aim to develop individual mindfulness. To objectively evaluate the effects of individual mindfulness on organizational processes, employees’ health and the effectiveness of individual mindfulness development programs, it is necessary to accurately measure individual mindfulness. Although several mindfulness measurement tools have been created, there is still a lack of information to help users choose a specific measurement instrument in their situation. This paper tries to provide such information by using the traditional literature review method to assess three methods of individual mindfulness measurement based on three criteria: (1) how these instruments operationalize mindfulness, (2) what requirements they place upon respondents, and (3) how their scores correlate with mental factors: The Mindful Attention Awareness Scale, Toronto Mindfulness Scale and the Kentucky Inventory of Mindfulness Skills. Moreover, the findings of this study confirm substantial differences between the methods in these criteria and reveal a lasting lack of consensus concerning the conceptualization of individual mindfulness in organizational practice, with implications for other organizational phenomena.
CS
Individuální všímavost se zdá být stěžejní pro několik procesů nezbytných pro přežití organizace, jako je učení, smyslové vnímání a zvládání neočekávaného. Kromě toho bylo objeveno několik pozitivních vlivů individuální všímavosti na duševní zdraví zaměstnanců a vědci vyvinuli několik programů zaměřených na rozvoj individuální všímavosti. Aby bylo možné vyhodnotit dopady individuální všímavosti na organizační procesy, zdraví zaměstnanců a účinnost programů pro rozvoj individuální všímavosti, je nutné individuální všímavost přesně měřit. Ačkoliv bylo vyvinuto několik nástrojů na měření individuální všímavosti, stále chybí informace, které by uživatelům pomohly vybrat konkrétní nástroj vhodný pro jejich situaci. Cílem článku je tyto informace poskytnout. Za použití tradiční literární rešerše byly posouzeny tři způsoby měření individuální všímavosti, a to: The Mindful Attention Awareness Scale, Toronto Mindfulness Scale and the Kentucky Inventory of Mindfulness Skills. Uvedené nástroje byly posouzeny z následujících tří hledisek: (1) jak tyto nástroje operacionalizují všímavost, (2) jaké požadavky kladou na respondenty a (3) jak jejich skór koreluje s mentálními faktory. Výsledky studie dále potvrzují významné rozdíly mezi uvedenými metodami s ohledem na zmíněná tři kritéria a odhalují stále trvající nedostatek konsensu týkajícího se pojímání individuální všímavosti v organizační praxi s důsledky pro jiné organizační jevy.

Year

Volume

62

Issue

6

Pages

579-590

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.79552e84-8564-42f5-9be5-698d89007aa2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.