Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 378 | 111-120

Article title

Bankowość spółdzielcza w Polsce – między ideą, państwem a rynkiem

Authors

Content

Title variants

EN
Co-operative banking in Poland – between the idea of co-operation, the state, and the market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Spółdzielnie kredytowe były zakładane na ziemiach polskich od połowy XIX wieku w zaborze pruskim. Idea powstawania tych specyficznych przedsiębiorstw koncentrowała się zarówno na kwestiach materialnych, jak i społecznych. Kształt współczesnego sektora banków spółdzielczych w Polsce jest konsekwencją wielu zmian o charakterze regulacyjnym. Transformacja gospodarcza usytuowała bankowość spółdzielczą na równi z sektorem komercyjnym bez uwzględnienia pierwotnej idei. Przepisy prawa w połączeniu z naturalnym dla gospodarki rynkowej zjawiskiem konkurencji powodują cykliczny spadek liczby członków banków spółdzielczych w Polsce.
EN
Credit co-operatives have been established in the Polish lands since the midnineteenth century in the Prussian Partition. The idea of − these specific enterprises focused on both material and social issues. The character of the modern co-operative banking sector in Poland is a consequence of many regulatory changes. The economic transition has placed co-operative banking on a par with the commercial sector without considering the co-operation idea. The legal provisions combined with the phenomenon of competition cause a cyclical decline in the number of members of co-operative banks in Poland.

Year

Volume

378

Pages

111-120

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Ekonomii

References

 • Alińska A. (1999), Problemy restrukturyzacji sektora bankowości spółdzielczej w Polsce, „Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy”, nr 456, s. 1-35.
 • Chmielewski Z. (1926), Kasy Stefczyka a banki ludowe, Zjednoczenie Związków Spółdzielni Rolniczych RP, Lwów-Kraków-Warszawa.
 • Domagalski A. (2012), Banki spółdzielcze elementem równowagi i stabilizacji finansowej [w:] A. Pawlik, P. Dziekański (red.), Bank spółdzielczy gwarantem stabilizacji i bezpieczeństwa lokalnego systemu finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 41-52.
 • GINB (2001), Sytuacja finansowa banków spółdzielczych, „Bank Spółdzielczy”, nr 4 (438), s. 13-18.
 • Golik D. (1995), Wpływ gospodarki rynkowej na zasady funkcjonowania BGŻ i banków spółdzielczych, „Bank Spółdzielczy”, nr 4(366), s. 21-23.
 • Komisja Nadzoru Finansowego (2018a), Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2017 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_o_sytuacji_BS_2017_61882.pdf (data dostępu: 16.09.2018).
 • Komisja Nadzoru Finansowego (2018b), Komunikat KNF ws. odmowy wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy SA, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_Polskiego_Banku_Apeksowego_SA_63914.pdf (data dostępu: 2.12.2018).
 • Komisja Nadzoru Finansowego (2018c), Syntetyczna informacja o podziale zysku wypracowanego przez banki spółdzielcze w 2017 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Podzial_zysku_banki_spoldzielcze_62743.pdf (data dostępu: 16.09.2018).
 • Kosik J. (1992), O spółkach Ks. Augustyna Szamarzewskiego pod zaborem pruskim w latach 1872-1891, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Ochociński S. (1965), Podstawy i zasady wielkopolskiej spółdzielczości kredytowej do roku 1918, Wydawnictwo Poznańskiego Oddziału PTE, Poznań.
 • Ochociński S. (1984), Podstawy i zasady spółdzielczości kredytowej w Polsce Ludowej (W świetle doświadczeń „wielkopolskiego systemu spółdzielczego”), Zeszyty Naukowe – Seria II, zeszyt 80, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Ossowski J. (2001), Spółdzielczość finansowa – geneza, historia, rozwój. Część II. Spółdzielczość w wybranych systemach filozoficznych i ekonomicznych, „Pieniądze i Więź”, nr 2(11), s. 45-59.
 • Rolski M. (2018a), Bankowość spółdzielcza w gospodarce PRL jako przykład antynomii wolności gospodarowania, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 349, s. 210-219.
 • Rolski M. (2018b), Ewolucja idei spółdzielczości w sektorze banków spółdzielczych w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 509, s. 373-383.
 • Rolski M. (2018c), Implementacja pakietu CRD IV/CRR – konsekwencje dla sektora banków spółdzielczych w Polsce (wybrane zagadnienia), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 349, s. 145-154.
 • Rozmowa z Zofią Kałek-Bazyluk, prezesem zarządu Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu (2016), Musimy zachować swoją odrębność, „Bank Spółdzielczy”, nr 2 (585), s. 8-10.
 • Stefczyk F. (1914), O spółkach oszczędności i pożyczek systemu A.F.W. Raiffeisena, Nakładem Biura Patronatu dla Spółek Rolniczych, Lwów.
 • Szambelańczyk J. (2006), Banki spółdzielcze w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. 2000, nr 119, poz. 1252 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 1994, nr 80, poz. 369).
 • Związek Spółek (1920), Czterdzieste siódme sprawozdanie Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w Wielkim Księstwie Poznańskiem i Prusach Zachodnich za rok 1918, Nakładem Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych na Poznańskie i Prusy Zachodnie, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-04d678cb-b99a-4e2a-bc36-97ebd8937013
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.