PL EN


2015 | 243 | 119-150
Article title

Udział podmiotów gospodarczych determinantą transformacji współczesnego miasta w kierunku inteligentnego miasta

Content
Title variants
EN
Cooperation of Public Administration and Business Organizations in Creating Smart City
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wraz ze wzrostem populacji miasta dotykają złożone problemy. Skalę problemu ilustrują liczby: w 2008 r. na terenach zurbanizowanych żyło ponad 50% światowej populacji, czyli ok. 3,3 mld ludzi, zaś do 2030 r. prognozuje się wzrost liczby ich mieszkańców do ok. 5 mld. Jedną z koncepcji poprawy warunków życia jest koncepcja smart city (SC) - inteligentnego miasta. Realizacja koncepcji inteligentnego miasta wymaga opracowania i przeprowadzenia transformacji istniejących w mieście rozwiązań w inteligentne. Mimo że podejmowanych jest wiele prób i przedsięwzięć wdrażających elementy inteligentnego miasta, brak szerszych badań empirycznych i metodologicznych wskazujących, jak zaprojektować i zrealizować proces transformacji. Szerszych badań wymaga również określenie roli podmiotów gospodarczych w tym procesie. Niniejszy artykuł jest próbą identyfikacji roli środowiska podmiotów gospodarczych w rozwijaniu inteligentnego miasta we współpracy z władzami samorządowymi. Opracowanie ma charakter koncepcyjny, stanowi podstawę do przeprowadzenia badań empirycznych.
EN
With the increase in population, the cities affected by complex problems. The scale of the problem was illustrated by numbers: in 2008, in urban areas lived more than 50% of the world population, it's about 3.3 billion people, and by 2030 is projected to increase the number of their inhabitants to about 5 billion. One idea to improve the conditions of life is the concept of smart city (SC). Implementation of the concept of smart cities requires the development and the transformation of existing solutions in the city, for intelligent. Although taken a lot of trial and projects implementing elements of the intelligent city, there isn't a broader research empirical and methodological showing how to design and implement the process of transformation. Broader research requires also define the role of business in the process. This article is an attempt to identify the role of the business environment in developing smart city in cooperation with local authorities. Development is a concept, is the basis for empirical research.
Year
Volume
243
Pages
119-150
Physical description
Contributors
References
 • Analiza tematyczna (2014), Forum odpowiedzialnego biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/ wp-content/uploads/2014/06/Analiza-Tematyczna_Biznes-na-rzecz-zr%C3%B3w nowa%C5%BConych-miast.pdf (dostęp: 30.06.2015).
 • Azkuna I. (red.) (2012), Smart Cities Study: International Study on the Situation of ICT, Innovation and Knowledge in Cities, The Committee of Digital and Knowledge based Cities of UCLG, Bilbao, s. 21, www.cities-localgovernments.org/committees/ cdc/Upload/formations/smartcitiesstudy_en.pdf (dostęp: 30.06.2015).
 • Bryx M. (red.) (2014), Innowacje w zarzadzaniu miastami w Polsce, SGH, Warszawa.
 • Gołuchowski J., Korzeb M. (2015), Interoperability as a determinant of the development of smart cities [w:] M. Gajos-Gržetić (ed.), Monograph "Smart City", Croatian Information Technology Society, GIS Forum, Croatia, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, University of Silesia, Poland, Zagreb, Croatia.
 • GUS, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx (dostęp: 30.06.2015).
 • Hammer M., Champy J. (2003), Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, HarperCollins Publishers Inc., New York.
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE (1990), Standard Computer Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries, New York.
 • ISO/IEC, Technical Draft Report, Ref. No. JTC1 SC36 WG4 N0070 (2003), Information Technology - Learning, education, and training - Management and delivery - Specification and use extensions and profiles, US SC36 Secretariat.
 • Komninos N. (2002), Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces, Spon Press, London.
 • Korzeb M. (2015), Inteligencja "Smart City" [w:] M. Sikora (red.), Informatyka na Śląsku - nowe technologie i zastosowania, Rozprawy i Monografie, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice.
 • Kuźnik F. (2012), Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 • Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (2010), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Urbanista, Gdańsk.
 • Maciejewska B., Szwed D. (2010), Zielone miasto nowej generacji, Fundacja Zielony Instytut, Warszawa.
 • Meer A. van der, Winden W. van (2003), E-governance in Cities: A Comparision of Urban Information and Communication Technology Policies, "Regional Studies", No. 37(4).
 • Nam T., Pardo T.A. (2011), Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions, Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference: Digital Government Innovation in Challenging Times, ACM, New York.
 • Polcyn J. (2010), Koncepcja zastosowania interoperacyjności w rozwiązaniach informatycznych dla polskiego systemu edukacji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła.
 • Strona internetowa miasta Gdańsk w liczbach, http://www.gdansk.pl/biznes,960.html (dostęp: 21.06.2015).
 • Vienna University of Technology, University of Ljubljana and Delft University of Technology (2007), Smart Cities - Ranking of European Medium-Sized Cities, Research Report, www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf (dostęp: 30.06.2015).
 • Woźniak D. (2004), Standardy interoperacyjności dla systemów administracji publicznej w świetle rekomendacji programu IDA oraz zbiorów standardów krajów UE, Konferencja Stowarzyszenia "Miasta w Internecie", Warszawa, 13 grudnia 2004 r., http://www.logincee.org/file/7934/library (dostęp: 30.06.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2c989a77-af16-4681-8731-c7bc22f81b9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.