PL EN


2016 | 268 | 34-42
Article title

Wpływ kierownictwa wyższego szczebla i komitetu audytu na wartość dodaną audytu wewnętrznego

Authors
Content
Title variants
EN
Impact of senior management and audit committee on the internal audit value
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie oczekuje się, że audyt wewnętrzny będzie tworzył wartość dla organizacji przez wykonywanie zadań atestacyjnych i doradczych. Jednak wcześniejsze badania wykazały, że audyt wewnętrzny nie zawsze osiąga swoje cele. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie podstaw teoretycznych do badania roli kierownictwa wyższego szczebla i komitetu audytu w tworzeniu przez audyt wewnętrzny wartości dla organizacji. Z analizy literatury wynika, że audyt wewnętrzny w Polsce nie zawsze tworzy wartość dla organizacji. Na tę wartość mogą mieć wpływ: wsparcie kierownictwa wyższego szczebla oraz działania komitetu audytu. Przyszłe badania powinny skoncentrować się na tym, które działania kierownictwa wyższego szczebla i komitetu audytu faktycznie mają wpływ na wartość dodaną audytu wewnętrznego w polskim sektorze publicznym i prywatnym.
EN
Modernly it is expected that internal audit will create value for the organization by performing assurance and consulting services. However, previous studies have shown that internal audit functions do not always achieve their goals. The aim of this article is to discuss some aspects of the theoretical basis for the study of the role of senior management and audit committee in the creation of value for organization by internal audit. The literature review shows that the internal audit in Poland not always adds value. Its value may be affected by: the support of senior management and the operation of the audit committee. Future research should focus on examining what actions of senior management and the audit committee actually have an impact on the value of internal audit in the Polish public and private sectors.
Year
Volume
268
Pages
34-42
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
References
 • Adams M.B. (1994), Agency Theory and the Internal Audit, “Managerial Auditing Journal”, Vol. 9, No. 8, s. 8-12.
 • Al-Twaijry A.A.M., Brierley J.A., Gwilliam D.R. (2003), The Development of Internal Audit in Saudi Arabia: An Institutional Theory Perspective, “Critical Perspectives on Accounting”, Vol. 14, No. 5, s. 507-531.
 • Arena M., Azzone G. (2009), Identifying Organizational Drivers of Internal Audit Effectiveness, “International Journal of Auditing”, Vol. 13, No. 1, s. 43-60.
 • Barrett M.J.,Tiessen P. (1989), Organizational Support for Internal Auditing, „Internal Auditing”, Vol. 5, No. 2, s. 52-53.
 • Bednarek P. (2009), Rola komitetu audytu w tworzeniu skutecznego nadzoru korporacyjnego,
 • „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 16, s. 49-57.
 • Bednarek P. (2015a), Premie i nagrody dla audytorów wewnętrznych a skuteczność audytu wewnętrznego w sektorze prywatnym i publicznym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 399, s. 41-54.
 • Bednarek P. (2015b), Wybrane determinanty tworzenia wartości dodanej przez audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych – istniejący dorobek i kierunki dalszych badań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 864, s. 23-34.
 • Bielińska-Dusza E. (2011), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji: aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, PWE, Warszawa.
 • Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Poradniki. Tłumaczenie na język polski (2013), The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, Florida.
 • Dobija D. (2009), Problemy ustalania efektywności komitetów audytu: istniejący dorobek i kierunki dalszych badań, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 50, nr 106, s. 37-49.
 • Dobija D. (2010), Komitet audytu a nadzór nad biegłym rewidentem. Praktyka polskich spółek giełdowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 59, nr 115, s. 5-23.
 • Gad J. (2012), Mechanizm wewnętrzny nadzoru korporacyjnego a system rachunkowości w polskich spółkach publicznych – nowe regulacje oraz wyniki badań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 690, s. 777-788.
 • Gos W. (2013), Sprawozdawczość w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, Difin, Warszawa.
 • Grzegorczyk F. (2010), Komitet Audytu jako instytucja wspomagająca bezpieczne funkcjonowanie instytucji finansowych, „Bezpieczny Bank”, nr 1, s. 114-136.
 • Helin A., Wisłowski J. (2009), Efektywność komitetu audytu, „Biuletyn Spółek Giełdowych”, nr 3 (4), www.spolkigieldowe.bdo.pl (dostęp: 29.02.2016).
 • Herdan A., Stuss M.M., Krasodomska J. (2009) Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Janc A., Kałużny R. (2008), Audyt wewnętrzny i audyt zewnętrzny w banku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Kuc B.R. (2007), Kontrola i audyt w sektorze publicznym, PTM, Warszawa.
 • Mihret D.G., Yismaw A.W. (2007), Internal Audit Effectiveness: The Ethiopian Public Sector Case Study, “Managerial Auditing Journal”, Vol. 22, No. 5, s. 470-484.
 • Roth J. (2000), Best Practices: Value-added Approaches of Four Innovative Auditing Departments, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, FL.
 • Roth J. (2002), Adding Value: Seven Roads to Success, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, FL.
 • Sawicki K. (2012) Wybrane problemy działania komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 66, nr 122, s. 165-177.
 • Sawyer L.B. (1973), The Practice of Modern Internal Auditing, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL.
 • Sheldon D.R., McNamara E.F. (1991), Value-for-Money Auditing in the Public Sector, Strategies for Accountability in the 1990s, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, FL.
 • Soh D.S.B., Martinov-Bennie N. (2011), The Internal Audit Function Perceptions of Internal Audit Roles Effectiveness and Evaluation, “Managerial Auditing Journal”, Vol. 26, No. 7, s. 605-622.
 • Spira L.F., Page M. (2003), Risk Management: The Reinvention of Internal Control and the Changing Role of Internal Audit, “Accounting, Auditing & Accountability Journal”, Vol. 16, No. 4, s. 640-661.
 • Szczepankiewicz E.I. (2010), Komitety audytu nowymi organami zapewnienia wiarygodności sprawozdań finansowych i systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach zainteresowania publicznego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 57, nr 113, s. 57-81.
 • Tomaszewska M. (2010), Rola komitetu audytu w kształtowaniu audytu wewnętrznego w spółce publicznej [w:] J. Przybylska (red.), Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Tomaszkiewicz A. (2010), Wartość dodana wnoszona przez audyt wewnętrzny, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 244, s.111-122.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9e8bfd66-cc68-4f74-b466-6d91f386aaeb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.