PL EN


2016 | 254 | 19-29
Article title

Wizerunek produktów i usług z wysoko rozwiniętych krajów europejskich – analiza wielowymiarowości efektu kraju pochodzenia

Content
Title variants
EN
The image of products and services from highly developed european countries – the multidimensionality of the country-of-origin effect
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wpływ kraju pochodzenia produktu bądź usługi na postawy konsumentów określany jest jako efekt kraju pochodzenia. Celem prezentowanych badań było sprawdzenie, czy w przypadku pochodzenia produktu lub usługi z wysoko rozwiniętych krajów europejskich efekt ten ma charakter wielowymiarowy. Zbadano model składający się z czterech kryteriów oceny: nowoczesności, różnorodności, jakości i prestiżu. Dane zostały zebrane przy wykorzystaniu techniki audytoryjnych badań ankietowych. W badaniu zastosowano metody statystyczne analizy wariancji i test-t. Rezultaty pokazały, że występują istotne statystycznie różnice w ocenie produktów i usług w zależności od wskazanych wymiarów. W praktyce gospodarczej znajomość znaczenia poszczególnych wymiarów może być istotna w kształtowaniu działań marketingowych na rynkach zagranicznych.
EN
The impact of the country’s image on consumer judgments is named the country of origin effect. Multidimensionality of COO concerning low-rated European countries has been confirmed in authors’ previous research. The aim of this article was to check whether multidimensionality applies to the highly developed European countries as well. Examined model consisted of four evaluation criteria: modernity, diversity, quality and prestige. The data were collected using survey technique. Analysis of variance and t-test was applied. Results showed that there are significant differences in the evaluation of products and services dependently of four given dimensions of the country of origin. Knowledge about multidimensional character of COO may be important in shaping the marketing activities in foreign markets.
Year
Volume
254
Pages
19-29
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Finansów i Zarządzania, Katedra Marketingu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania
References
 • Al-Sulaiti K.I., Baker M.J. (1998), Country of Origin Effects: A Literature Review, „Marketing Intelligence & Planning”, Vol. 16(3).
 • Balabanis G., Diamantopoulos A. (2008), Brand Origin Identification by Consumers: A Classification Perspective, „Journal of International Marketing”, 16(1).
 • Balabanis G., Diamantopoulos A. (2011), Gains and Losses from the Misperception of Brand Origin: The Role of Brand Strength and Country-of-Origin Image, „Journal of International Marketing”, 19(2).
 • Bilkey W.J., Nes E. (1982), Country of Origin Effects on Product Evaluations, „Journal of International Business Studies”, Vol. 1(3).
 • Bloemer J., Brijs K., Kasper H. (2009), The COOELM Model: A Theoretical Framework for the Cognitive Processes Underlying Country of Origin-effects, „European Journal of Marketing”, 43(1/2).
 • Bose S., Ponnam A. (2011), Country of Origin Effect on Services: An Evaluation of Entertainment, „Managing Leisure”, Vol. 16(2).
 • Dinnie K. (2004), Country-of-Origin 1965-2004: A Literature Review, „Journal of Consumer Behavior”, Vol. 3.
 • Hong S.-T., Wyer R.S. Jr. (1989), Effects of Country-of-Origin and Product-attribute Information on Product Evaluation: An Information Processing Perspective, „Journal of Consumer Research”, September, Vol. 16.
 • Javalgi R.G., Cutler B.D., Winans W. (2001), At Your Service! Does Country of Origin Research Apply To Services, „Journal of Services Marketing”, 15(6/7).
 • Johansson J.K., Douglas S.P., Nonaka I. (1985), Assessing the Impact of Country-of-Origin on Product Evaluations: A New Methodological Perspective, „Journal of Marketing Research”, Vol. 22.
 • Leippe M.R., Zimbardo P. (2004), Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Liczmańska K. (2010), Efekt kraju pochodzenia produktu a decyzje nabywcze konsumentów sektora alkoholi wysoko procentowych, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko- -Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, Vol. 3.
 • Magier-Łakomy E., Boguszewicz-Kreft M. (2015). Dimensions of the Country of Origin Effect and their Measurement, „Annales UMCS, Sectio H Oeconomia”, Vol. 3.
 • Maison D. (2009), Rosyjska ruletka, francuska miłość, hiszpański temperament, „Marketing&More”, 5(24).
 • Melnyk V., Klein K., Völckner F. (2012), The Double-edged Sword of Foreign Brand Names for Companies from Emerging Countries, „Journal of Marketing”, Vol. 76.
 • Meng J.G., Nasco S.A., Clark T. (2007), Measuring Country-of-Origin Effects in Caucasians, African-Americans and Chinese Consumers for Products and Services, „Journal of International Consumer Marketing”, Vol. 20(2).
 • Peterson R.A., Jolibert A.J.P. (1995), A Meta-analysis of Country-of-Origin Effects, „Journal of International Business Studies”, 26(4).
 • Pharr J.M. (2005), Synthesizing Country-of-Origin Research from the Last Decade: Is the Concept Still Salient in an Era of Global Brands? „Journal of Marketing Theory & Practice”, 13(4).
 • Rezvani S., Dehkordi G.J., Rahman M.S., Fouladivanda F., Habibi M., Eghtebasi S. (2012), A Conceptual Study on the Country of Origin Effect on Consumer Purchase Intention, „Asian Social Science”, Vol. 8(12).
 • Roth M.S., Romeo J.B. (1992), Matching Product Category and Country Image Perception: A Framework for Managing Country-of-Origin Effects, „Journal of International Business Studies”, Vol. 3(24).
 • Saran R., Gupta N. (2012), Country of Origin vs. Consumer Perception: A Literature Review, „IUP Journal of Marketing Management”, Vol. 11(4).
 • Schooler R.D. (1965), Product Bias in the Central American Common Market, „Journal of Marketing Research”, Vol. 11.
 • Sikora T. (2008), Znaczenie efektu kraju pochodzenia dla komunikacji w biznesie międzynarodowym, „Zeszyty Naukowe SGH”, Vol. 23.
 • Wojciszke B. (2011), Psychologia społeczna, Scholar, Warszawa.
 • Zhou L., Yang Z., Hui M.K. (2010), Non-local or Local Brands? A Multi-level Investigation into Confidence in Brand Origin Identification and Its Strategic Implications, „Journal of the Academy of Marketing Science”, 38(2).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a8d5bc3e-8341-412b-8624-bc16dd30bbcb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.